Upphävd författning

Marknadsföringslag (1975:1418)

Departement
Civildepartementet KONS
Utfärdad
1975-12-15
Ändring införd
SFS 1975:1418
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna lag har till ändamål att främja konsumenternas intressen i samband med näringsidkares marknadsföring av varor, tjänster och andra nyttigheter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare.

Otillbörlig marknadsföring

2 §  Företager näringsidkare vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet reklamåtgärd eller annan handling, som genom att strida mot god affärssed eller på annat sätt är otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare, kan Marknadsdomstolen förbjuda honom att fortsätta därmed eller att företaga annan liknande handling. Detsamma gäller vid efterfrågan på vara, tjänst eller annan nyttighet. Förbud kan meddelas även anställd hos näringsidkare och annan som handlar på näringsidkares vägnar samt var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till handlingen.

[S2]Första stycket tillämpas även på sådana televisionssändningar som omfattas av lagen (1992:1356) om satellitsändningar av televisionsprogram till allmänheten och som kan tas emot endast i något annat land som är bundet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet). Lag (1992:1361).

 • RH 1996:145:Vite enligt marknadsföringslagen har inte jämkats trots att vitesföreläggandet delvis efterkommits.
 • NJA 1984 s. 296:Vite har ansetts kunna föreläggas handelsbolag.
 • NJA 1995 s. 677:Resningsärende. Av Marknadsdomstolen meddelat förbud för staten att använda uttrycket "garanterad ränta" vid marknadsföring av bostadslån och räntebidrag har ansetts ej innefatta rättstillämpning som uppenbart strider mot lag.

Information

3 §  Underlåter näringsidkare vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet att lämna information, som har särskild betydelse från konsumentsynpunkt, kan marknadsdomstolen ålägga honom att lämna sådan information. Åläggande kan meddelas även anställd hos näringsidkare och annan som handlar på näringsidkares vägnar.

[S2]Åläggande enligt första stycket får innehålla att informationen skall

 1. lämnas genom märkning på vara eller tillhandahållas i annan form på säljställe,
 2. lämnas i annonser eller andra framställningar som näringsidkaren använder vid marknadsföringen,
 3. i viss form lämnas till konsument som begär det.

[S3]Bestämmelser om information som har särskild betydelse för att förebygga att en vara eller en tjänst orsakar skada på person eller egendom finns i produktsäkerhetslagen (1988:1604). Lag (1988:1605).

Produktotjänlighet

4 §  Saluhåller en näringsidkare till konsumenter för enskilt bruk en vara, som är uppenbart otjänlig för sitt huvudsakliga ändamål, kan marknadsdomstolen förbjuda honom att fortsätta därmed.

[S2]I den mån det behövs för att motverka att en vara som avses i första stycket saluhålls på sätt som där sägs, kan marknadsdomstolen meddela en näringsidkare som i egenskap av tillverkare, importör eller annars saluhåller varan till annan näringsidkare förbud att fortsätta därmed.

[S3]Förbud enligt första och andra styckena kan meddelas även anställd hos näringsidkare och annan som handlar på näringsidkares vägnar.

[S4]Vad som sägs i första--tredje styckena om förbud mot saluhållande gäller i motsvarande fall även då nyttjanderätt till varor erbjuds mot ersättning eller tjänster tillhandahålls mot ersättning.

[S5]Förbud enligt denna paragraf får inte meddelas i den mån det i författning eller beslut av myndighet har meddelats särskilda bestämmelser om varan eller tjänsten med samma ändamål som förbudet skulle fylla. Lag (1988:1605).

Vite

5 §  Förbud eller åläggande enligt 2-4 § skall förenas med vite, om ej detta av särskilda skäl är obehövligt.

 • RH 1996:145:Vite enligt marknadsföringslagen har inte jämkats trots att vitesföreläggandet delvis efterkommits.

Straffbelagda förfaranden

6 §  Näringsidkare som vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet uppsåtligen använder vilseledande framställning, vilken avser hans egen eller annans näringsverksamhet och är ägnad att påverka efterfrågan på nyttigheten, dömes till böter eller fängelse i högst ett år.

[S2]Första stycket äger motsvarande tillämpning på anställd hos näringsidkare och annan som handlar på näringsidkares vägnar.

7 §  Näringsidkare som erbjuder konsument att mot märke eller annat bevis, vilket utlämnas vid försäljning av vara, tjänst eller annan nyttighet, erhålla annat än pengar dömes till böter eller fängelse i högst ett år. Detta gäller dock ej om beviset ger rätt endast till översyn, reparation eller liknande med avseende på det sålda.

8 §  Näringsidkare som i annat fall än som avses i 7 § till konsument bjuder ut två eller flera varor för ett gemensamt pris eller erbjuder konsument att vid köp av vara förvärva även annan vara utan ersättning eller mot särskilt lågt pris dömes, om varorna uppenbart saknar naturligt samband och förfarandet försvårar för konsumenten att bedöma erbjudandets värde, till böter eller fängelse i högst ett år. Vad som sägs här om vara gäller även tjänst och annan nyttighet.

9 §  Den som har överträtt vitesförbud dömes ej till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av förbudet.

[S2]I ringa fall dömes ej till straff för gärning som avses i 6-8 §.

Handläggningsregler

10 §  Fråga om förbud eller åläggande enligt 2-4 § upptages efter ansökan. Sådan ansökan göres av konsumentombudsmannen. Beslutar denne för visst fall att ej göra ansökan, får ansökan göras av sammanslutning av konsumenter, löntagare eller näringsidkare eller, beträffande förbud enligt 2 §, av näringsidkare som beröres av handlingen. Lag (1976:55).

11 §  Näringsidkare är skyldig att på anmaning av konsumentombudsmannen komma in med yttrande eller upplysning i ärende om tillämpning av 2-4 §. I ärende där beslut om förbud eller åläggande enligt 2-4 § kan antagas komma i fråga är näringsidkare även skyldig att på anmaning av ombudsmannen tillhandahålla handling, varuprov och liknande som kan ha betydelse för utredningen i ärendet.

[S2]Efterkommes icke anmaning enligt första stycket, får konsumentombudsmannen förelägga näringsidkaren att fullgöra sin skyldighet vid vite av högst 10 000 kronor.

[S3]För varuprov och liknande som tillhandahålles enligt första stycket lämnar konsumentombudsmannen ersättning, om särskilda skäl föreligger.

12 §  Beslut i fråga om förbud eller åläggande enligt 2-4 § utgör ej hinder att samma fråga prövas på nytt, när ändrade förhållanden eller annat särskilt skäl föranleder det.

13 §  Om särskilda skäl föranleder det, kan förbud eller åläggande enligt 2-4 § meddelas även för tiden till dess slutligt beslut föreligger.

Förbudsföreläggande

14 §  Fråga om förbud enligt 2 eller 4 § får i fall som ej är av större vikt prövas av konsumentombudsmannen genom förbudsföreläggande.

[S2]Förbudsföreläggande innebär att den som antages ha företagit handling, som avses i 2 eller 4 §, till godkännande omedelbart eller inom viss tid förelägges förbud vid vite att fortsätta därmed eller, i fall som avses i 2 §, att företaga annan liknande handling.

[S3]Har föreläggande godkänts, gäller det som förbud som har meddelats av marknadsdomstolen enligt 2 eller 4 §. Godkännande som sker sedan den i föreläggandet utsatta tiden har gått till ända är dock utan verkan.

Informationsföreläggande

15 §  Fråga om åläggande enligt 3 § får i fall som ej är av större vikt prövas av konsumentombudsmannen genom informationsföreläggande.

[S2]Informationsföreläggande innebär att den som antages ha gjort sig skyldig till underlåtelse, som avses i 3 §, till godkännande omedelbart eller inom viss tid förelägges vid vite att lämna information, som anges där.

[S3]Har föreläggande godkänts, gäller det som åläggande som har meddelats av marknadsdomstolen enligt 3 §. Godkännande som sker sedan den i föreläggandet utsatta tiden har gått till ända är dock utan verkan.

Tillsyn m.m.

16 §  Den som avses med förbud eller åläggande enligt 2-4 § är skyldig att på anmaning av konsumentombudsmannen tillhandahålla upplysning, handling, varuprov och liknande som behövs för tillsyn över att förbudet eller åläggandet åtlydes. Efterkommes icke sådan anmaning, får ombudsmannen förelägga den berörde att fullgöra sin skyldighet vid vite av högst 10 000 kronor.

[S2]För varuprov och liknande som tillhandahålles enligt första stycket lämnar konsumentombudsmannen ersättning, om särskilda skäl föreligger.

[S3]Föreskrifter om skyldighet för den som skall tillhandahålla varuprov och liknande enligt första stycket att ersätta konsumentombudsmannens kostnader för provtagning och undersökning av prov meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

17 §  Talan om utdömande av vite förs vid allmän domstol av konsumentombudsmannen. I fråga om vite som marknadsdomstolen har förelagt på talan av annan får talan om utdömande föras även av denne. Lag (1985:214).

[S2]Allmänt åtal för brott mot denna lag får väckas endast efter medgivande av konsumentombudsmannen. Lag (1985:214).

 • RH 1996:145:Vite enligt marknadsföringslagen har inte jämkats trots att vitesföreläggandet delvis efterkommits.
 • NJA 1984 s. 296:Vite har ansetts kunna föreläggas handelsbolag.

18 §  Vid överträdelse av vitesförbud enligt 2 § eller av föreskrift i 6-8 § kan allmän domstol efter vad som är skäligt förordna, att vilseledande framställning som finns på vara, förpackning, reklamtryck, affärshandling eller dylikt skall utplånas eller ändras så att den icke längre är vilseledande. Kan detta syfte ej uppnås på annat sätt, kan domstolen förordna att egendomen skall förstöras.

[S2]Egendom som avses i första stycket får tagas i beslag i avvaktan på förordnande som anges där. Därvid gäller i tillämpliga delar föreskrifterna om beslag i brottmål.

[S3]Första och andra styckena äger motsvarande tillämpning på erbjudande som avses i 7 §.

Skadestånd

19 §  Den som bryter mot förbud enligt 2 § eller mot föreskrift i 6-8 § skall ersätta skada som därigenom uppkommer för konkurrerande näringsikdare. Rätt till sådan ersättning är förlorad, om talan ej väckes inom fem år från det skadan uppkom.

[S2]I fråga om rätt för konsument att få skadestånd finns särskilda bestämmelser.

Övriga bestämmelser

20 §  Regeringen kan med avseende på främmande stat förordna att följande bestämmelser skall gälla.

[S2]Beträffande vara som är försedd med oriktig eller vilseledande ursprungsbeteckning, genom vilken varan direkt eller indirekt anges vara frambragt eller tillverkad i den främmande staten eller på någon inom denna belägen ort, får allmän domstol föreskriva åtgärd enligt 18 § även i andra fall än som avses där. Detta gäller dock ej om beteckningen enligt handelsbruk endast tjänar att utmärka varans art eller om den åtföljes av uppgift som tydligt anger att varan ej har frambragts eller tillverkats i den angivna staten eller på den angivna orten.

[S3]Ansökan om åtgärd enligt andra stycket får göras av åklagare eller, om denne har beslutat att ej göra ansökan, av någon som driver rörelse med vara av samma slag som den vara ansökningen avser.

21 § har upphävts genom lag (1980:233).

22 §  Mot konsumentombudsmannens beslut om anmaning enligt 11 § första stycket första meningen eller om vitesföreläggande efter sådan anmaning får talan ej föras.

[S2]Talan mot konsumentombudsmannens beslut i annan fråga som avses i 11 § eller i fråga som avses i 16 § första och andra styckena föres hos kammarrätten genom besvär. Detsamma gäller talan mot beslut av myndighet enligt föreskrifter som avses i 16 § sista stycket.

23 § har upphävts genom lag (1982:1166).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1976:55) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)

  Omfattning
  ändr. 10 §

Förordning (1976:292) om ikraftträdande av marknadsföringslagen (1975:1418) och lagen (1976:55) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)

  Omfattning
  ikrafttr. av 1975:1418 och 1976:55

Lag (1980:233) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)

Lag (1982:714) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)

Lag (1982:1166) om upphävande av lagen (1982:714) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)

Lag (1984:424) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)

Lag (1985:214) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)

Lag (1985:719) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)

Lag (1985:925) om upphävande av lagen (1985:719) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)

Lag (1985:926) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)

Lag (1988:1605) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.
  Ett ärende om tillämpning av 3 eller 4 §, som anhängiggjorts före ikraftträdandet, prövas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:23
  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§, rubr. närmast före 4 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1992:1361) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1361

Ändring, SFS 1995:450

  Omfattning
  upph.