NJA 1984 s. 30

TR har i samband med avskrivning av lagsökningsmål meddelat beslut om skyldighet för borgenären att ersätta rättegångskostnad. Talan mot beslutet har fullföljts i HovR:n. Förbudet i 36 § lagsökningslagen att överklaga till HD har ansetts gälla HovR:ns beslut också i sådant mål.

Stockholms TR

I.F. ansökte vid Stockholms TR om lagsökning på V.L. och ägarna av fastigheterna Vindrutan nr 7 i Brännkyrka församling i Stockholm.

I.F. återkallade sedermera ansökningarna om lagsökning. Motparterna yrkade ersättning av henne för rättegångskostnader i lagsökningsmålen. I.F. bestred bifall till dessa yrkanden.

I beslut d 13 nov 1981 avskrev TR:n (tingsfiskalen Carlsson) målen från vidare handläggning och ålade I.F. att utge ersättning för rättegångskostnader till motparterna med sammanlagt 2 000 kr. Som skäl för sitt beslut i kostnadsfrågan anförde TR:n, att I.F. hade återkallat ansökningarna på grund av att hon erhållit betalning för sina fordringar men att utredningen fick anses ge vid handen att hon hade kunna få betalning utan att ansöka om lagsökning, om hon hade efterkommit begäran att uppvisa fordringshandlingarna i original.

I.F. anförde besvär i Svea HovR och yrkade undanröjande av TR:ns beslut i frågan om rättegångskostnader.

HovR:n (hovrättslagmannen Tillinger, hovrättsråden Åström, referent, och Å Holmberg samt hovrättsassessorn Rudberg) fann i beslut d 5 okt 1982, lika med TR:n, att I.F. genom försummelse föranlett onödiga rättegångar och att hon därför skulle enligt 18 kap 3 § RB ersätta motparterna deras kostnader å målen. HovR:n fastställde TR:ns beslut, såvitt då var i fråga.

HovR:n meddelade fullföljdshänvisning.

I.F. anförde besvär och yrkade befrielse från skyldighet att ersätta motparternas rättegångskostnader i lagsökningsmålen.

Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Ternert, hemställde i betänkande om följande beslut: Enligt 36 § lagsökningslagen får HovR:s beslut i mål som enligt 34 § samma lag fullföljts dit inte överklagas. Till den grupp av mål mot vilka talan sålunda inte får fullföljas till HD hör enligt 34 § 3 st lagsökningslagen HovR:s beslut varigenom prövning skett beträffande TR:s under handläggningen av lagsökningsmål meddelade beslut.

I föreliggande fall har TR:n efter återkallelse av borgenären avskrivit lagsökningsmålen utan att genom meddelande av slutligt utslag ingå i prövning av fordringarnas giltighet. Under sådana förhållanden bör TR:ns beslut, när det gäller lagsökningslagens fullföljdsregler, likställas med ett under handläggningen av lagsökningsmålet meddelat beslut. Härav följer att I.F. jämlikt 36 § lagsökningslagen inte får föra talan mot HovR:ns beslut i den dit fullföljda frågan om skyldighet för henne att betala ersättning för gäldenärens rättegångskostnader. På grund härav avvisar HD den av henne förda talan.

HD (JustR:n Mannerfelt, Knutsson, Palm, Broomé, referent, och Magnusson) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Enligt 36 § lagsökningslagen får HovR:s beslut i mål som enligt 34 § samma lag har fullföljts till HovR:n inte överklagas; undantag föreskrivs för beslut angående kvarstad eller avhysning.

I.F. har överklagat ett beslut av TR:n angående skyldighet att ersätta rättegångskostnad vilket har meddelats i samband med ett slutligt beslut om avskrivning av lagsökningsmålen från vidare handläggning. Sådana beslut nämns inte bland dem som enligt 34 § kan överklagas i HovR. Det måste likväl antas att besvär kan föras mot TR:s avskrivningsbeslut i lagsökningsmål, likaväl som mot dess avvisningsbeslut (34 § 1 st), och - som HovR:n också har funnit - mot ett i samband med avskrivningsbeslutet meddelat avgörande angående rättegångskostnader (jfr NJA II 1947 s 126, 128). Fullföljdsförbudet i 36 § får anses tillämpligt även på beslut i mål som sålunda har prövats av HovR (jfr NJA II 1947 s 145).

På grund av det anförda - och oberoende av den fullföljdshänvisning som HovR:n har lämnat - skall I.F:s talan i HD avvisas.

Slut. HD avvisar I.F:s besvärstalan.