NJA 1984 s. 487

En år 1966 meddelad dom på underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad har jämkats på grund av ändrade förhållanden. Vid jämkningen har 11 kap 14 § GB i dess nu gällande lydelse tillämpats. Därvid har vid bedömning av frågan, om synnerliga skäl för underhållsbidrag enligt 3 st i paragrafen föreligger, ansetts böra som en särskild omständighet vägas in att underhållsbidrag har fastställts enligt äldre bestämmelser.

B.L., född 1914, och U.L., född 1916, ingick äktenskap med varandra 1941. Äktenskapet upplöstes 1965. HovR:n över Skåne och Blekinge ålade i dom d 21 nov 1966 B.L. att till U.L., så länge hon levde ogift, utge underhållsbidrag med 1 000 kr i månaden, vilket belopp senare blev föremål för lagstadgade höjningar.

Malmö TR

Efter stämning å U.L. vid Malmö TR förde B.L. den talan om befrielse från skyldigheten att utge underhållsbidrag som framgår av TR:ns dom.

TR:n (tingsfiskalen Ryde) avgjorde målet efter huvudförhandling i förenklad form och anförde i dom d 15 juni 1981 bl a:

Yrkanden m m. - - - B.L. har i målet yrkat att TR:n befriar honom från skyldigheten att utge underhållsbidrag till U.L. fr o m okt 1980. Han har yrkat att TR:n förordnar om befrielse jämväl interimistiskt från samma tid.

Såsom grund för yrkandet har B.L. angivit att parternas förhållanden förändrats; U.L. är numera i stånd att själv försörja sig och han har icke förmåga att utge något underhållsbidrag.

U.L. har bestritt B.L:s talan och gjort gällande att någon ändring som föranleder jämkning av det utgående bidraget ej skett; hon är i behov av bidraget och han har förmåga att utge det.

TR:n har d 12 dec 1980, för tiden intill dess laga kraft ägande dom i målet föreligger eller annorlunda förordnas, förordnat om nedsättning av det underhållsbidrag B.L. har att utge till 1 500 kr.

B.L. har åberopat följande omständigheter till stöd för sin talan: Vid tiden för HovR:ns dom 1966 hade B.L. en årsinkomst på 44 700 kr och U.L. hade inte någon inkomst. Hon hade inte förvärvsarbetat under äktenskapet. Vid bestämmandet av underhållsbidraget till U.L. tog HovR:n hänsyn till U.L:s ålder och hennes ringa erfarenhet av yrkesverksamhet. Vidare åberopade U.L. ett läkarintyg som utvisade att U.L. hade ryggbesvär och något ögonfel. - Under år 1979 hade U.L. inkomst av tjänst med omkring 38 000 kr och av kapital med omkring 13 000 kr. Motsvarande inkomster 1980 torde vara högre. Den 31 dec 1979 redovisade hon en förmögenhet om 167 000 kr. År 1979 hade B.L. en årsinkomst på 126 683 kr, varav 118 638 kr utgjorde lön från Sveriges Exportråd och 8 045 kr utgjorde pension som reservofficer. Han hade underhållsskyldighet gentemot två tidigare hustrur med tillhopa 53 000 kr, eller 29 000 kr till U.L. och 23 000 kr till M.L.. Underhållsskyldigheten mot M.L. upphörde i maj 1980. Den 31 dec 1979 hade B.L. ca 9 000 kr i banktillgodohavanden. Sedan aug 1980 är B.L. pensionerad från sin tjänst som konsul vid Svenska Generalkonsulatet i New York. Hans pension, som utbetalas vid utrikesdepartementet, uppgår till 10 675 kr i månaden. B.L. är mantalsskriven i Sverige, Storkyrkoförsamlingen i Stockholm, och erlägger såväl statlig som kommunal inkomstskatt. Eftersom han är bosatt utomlands äger han ej göra avdrag för underhållsbidraget och skatten på hans pension uppgår till 5 177 kr. B.L. avser att bo kvar i USA, där han för övrigt bott i nästan 30 år. Han bor i New York och levnadskostnaderna där är mycket högre än i Sverige. B.L:s hyra i hans lägenhet om två rum och kök uppgår till 2 286 kr i månaden. Efter förhållandena i New York är kostnaden anmärkningsvärt låg men lägenheten är belägen i en föga välrenommerad förstad. B.L:s månatliga kostnader i övrigt är för livsmedel 1 980 kr, för kläder 250 kr, för tvätt 110 kr, för tandvård och sjukvård 225 kr, för tidningar, TV m m liknande 100 kr, för försäkringar 300 kr, för elektricitet 200 kr och för telefon 100 kr. B.L. saknar helt förmögenhet; hans enda inkomst är pensionen.

U.L. har utvecklat sitt bestridande enligt följande: Hon har efter äktenskapet haft arbete vid Flygbåtarna. Numera arbetar hon halvtid med en månadsinkomst på 3 200 kr. Det är osäkert om hon får ha arbetet kvar; eventuellt skall "danskarna" överta flygbåtslinjen. U.L. är 64 år. Hon har haft möjlighet att uppbära pension fr o m nov 1980. Pensionen skulle då ha uppgått till 20 984 kr per år. Från nov 1981 kommer pensionen att bli 23 956 kr per år, vilket ger 1 996 kr i månaden. Den blygsamma pensionen beror på att U.L. arbetat relativt lite under ganska få år. U.L:s hyreskostnad uppgår till 900 kr i månaden. Bostadsbidrag utgår ej. Hon har banktillgodohavanden på 113 500 kr och en fordran på 51 500 kr. Fordringen som avser lån till hennes barn, inbringar inte någon ränta. B.L:s uppgifter om sina inkomstförhållanden är osannolika; efter många år i en hög befattning borde hans inkomster förslå till hans levnadskostnader. Om B.L. fortsätter att vara mantalsskriven i Stockholm äger han rätt att beskattas efter avdrag med utdömt underhållsbidrag. Det framgår av 69 § kommunalskattelagen som är tillämplig på B.L.. Efter pensioneringen kan han dessutom anmäla att han flyttat ut ur riket. Han kommer då att avföras ur mantalslängden och taxeras i det s k gemensamma distriktet vilket medför endast 10 kr i kommunalskatt. Hans skatt blir då 3 775 kr i månaden.

Domskäl. Av den utredning B.L. förebragt i målet styrks icke att hans egna förhållanden undergått någon sådan ändring att TR:n kan jämka den underhållsskyldighet han har på grund av domen 1966. Emellertid synes U.L:s förhållanden ha förbättrats. Denna ändring medför att skälig nedsättning av underhållsbidraget bör ske. TR:n bestämmer därför det underhållsbidrag B.L. skall utge till 1 500 kr i månaden. Jämkningen bör avse tiden fr o m okt 1980.

TR:ns ovannämnda beslut d 12 dec 1980 bör bestå. - - -

Domslut

Domslut.

- TR:n förordnar för tiden fr o m okt månad 1980 om jämkning av det underhållsbidrag B.L. har att utge till U.L. till 1 500 kr i månaden.

- TR:ns beslut d 12 dec 1980 skall bestå.

HovR:n över Skåne och Blekinge

B.L. fullföljde talan i HovR:n över Skåne och Blekinge och yrkade befrielse från skyldighet att utge underhållsbidrag till U.L. fr o m aug 1982 samt upphävande av TR:ns interimistiska beslut.

U.L. bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Nelander och Andersson, adj led f d lagmannen Hasslow och hovrättsassessorn Lundström, referent) anförde i dom d 16 nov 1982:

Domskäl

Domskäl. Parterna har i HovR:n gjort följande ändringar i och tillägg till sina i TR:ns dom redovisade uppgifter.

B.L.: Han har per d 4 jan 1982 anmält sig som utflyttad till USA. Detta innebär att han erlägger full statlig inkomstskatt i Sverige och kommunalskatt i Stockholm för gemensamt kommunalt ändamål med 10 kr per skattekrona. Han äger inte göra avdrag för utgivna underhållsbidrag till U.L.. Inte heller äger han åtnjuta något grundavdrag vid beräkningen av kommunalskatten. Hans pension från SPV uppgår numera till 11 380 kr i månaden, vartill kommer pension från SPP med 266 kr i månaden. För sept 1982 fick han efter avdrag för skatt med 3 607 kr ut 7 773 kr av den statliga pensionen. Genom den svenska kronans devalvering har hans inkomst, omräknad till amerikanska dollar, kraftigt försämrats. Hans månatliga utgifter är, omräknade till svenska kr, för hyra 3 679 kr, för livsmedel och andra hushållskostnader 2 993 kr, för kläder och skor 250 kr, för tvätt 160 kr, för sjukvårdskostnader 350 kr, för tidningar och telefon m m 436 kr samt för försäkringar 250 kr, eller tillhopa 8 118 kr. Han har betalt förfallna underhållsbidrag till U.L. t o m juli 1982.

U.L.: Hon pensionerades d 2 nov 1981. Pensionen uppgår till 2 477 kr i månaden. I samband med pensioneringen överenskom hon med sin förutvarande arbetsgivare att hon i mindre omfattning skulle tjänstgöra som vikarie. Under 1982 har hon hittills haft en inkomst av vikariat med 20 000 kr. Hon har en förmögenhet på omkring 160 000 kr. Härav innestår 90 000 kr på vanlig bankräkning och 8 000 kr på vinstsparkonto. Dessa medel ger en årlig avkastning på ca 9 800 kr. Därtill kommer medel på skattesparkonto med 22 000 kr. Hon har en reversfordran på 40 750 kr, vilken hon erhållit i samband med en fastighetsförsäljning. På reversen utfaller en ränta om 6 050 kr per år. Hennes hyra uppgår till 1 200 kr i månaden. Efter juli 1982 har hon måst taga av sitt kapital för att klara sin försörjning.

B.L. har vitsordat de av U.L. i HovR:n lämnade uppgifterna. U.L. har å sin sida förklarat att de av B.L. uppgivna månadsutgifterna förefaller onormalt höga, särskilt som de överstiger hans uppgivna inkomster, men i övrigt lämnat vad B.L. anfört utan erinran.

Oaktat U.L:s förhållanden förbättrats sedan domen 1966 får hon även i fortsättningen anses vara i behov av underhålisbidrag från B.L.. Utredningen ger vid handen att B.L:s inkomst omräknad till amerikansk valuta under senare tid märkbart minskat. Hans förhållanden får emellertid anses vara sådana att han alltjämt har förmåga att bidraga till U.L:s underhåll. Bidraget bör dock sättas lägre än vad TR:n bestämt, skäligen till 800 kr i månaden.

Domslut

Domslut.

- HovR:n ändrar på det sätt TR:ns domslut under 1 att HovR:n bestämmer det underhållsbidrag B.L. fr o m aug 1982 har att utge till U.L. till 800 kr i månaden.

- Vad HovR:n sålunda bestämt skall gälla även för tiden intill dess laga kraft ägande dom i målet föreligger.

HD

B.L. sökte revision och yrkade att HD, med ändring av HovR:ns dom, skulle befria honom från skyldighet att utge underhållsbidrag till U.L. för tiden efter d 31 juli 1982.

U.L. bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Boqvist, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande dom: Domskäl. Parterna har i HD gjort följande tillägg till och ändringar i sina i TR:n och i HovR:n lämnade uppgifter.

B.L.: I okt 1983 var hans månatliga pension från SPV SEK 12 527: - i vilken summa ingår en reservofficerspension om SEK 652:33 som faller bort i aug 1984. Hans pension från SPP var SEK 303 i månaden. I preliminär skatt innehålls SEK 3 737, varefter nettopensionsbeloppet SEK 9 093 efter växling till en kurs av 0,1245 gav USD 1 132 (= ca SEK 8:30 för 1 USD). Hans månadsutgifter i USD är, för hyra USD 523, för livsmedel och andra hushållskostnader USD 450:35, för tvätt och hygien USD 22, för sjuk- och hälsovård USD 48, för telefon och TV USD 45, för sjukförsäkring USD 45, för övrig försäkring USD 9 samt för busskort USD 33, tillsammans USD 1 210. När han trädde i pension i aug 1980 erhölls en USD för SEK 4:20. I oktober 1982 erhölls en USD för SEK 7:36 vilket innebär en växelkursförsämring på ca 43 %, samtidigt som levnadskostnaderna i USA stigit.

U.L.: Hennes pension är SEK 2 842 i månaden. Hon har på en bankräkning SEK 88 800 innestående, på ett vinstsparkonto SEK 9 940 och på ett skattesparkonto SEK 28 930. Hon har vidare en reversfordran på SEK 36 450. U.L. har vidare hälftendelen i ett dödsbo vars tillgångar är ca SEK 265 000, alltså SEK 132 500, som hon av förbiseende inte tidigare uppgivit. Dödsboet torde komma att skiftas under 1984. Avkastningen per år av U.L:s förmögenhet - ca SEK 1 070 på bankmedlen och ca 12,5 % på reversfordran - är ca SEK 17 000. U.L:s månadsinkomst är då ca SEK 4 100, därifrån avgår skatt med ca SEK 1 200 per månad, vilket gör ett nettobelopp på ca SEK 2 960. Hyran är SEK 1 250, varefter ca SEK 1 700 återstår till övriga utgifter. Sedan dödsboet skiftats tillkommer även inkomsterna från hennes andel där.

B.L. har lämnat U.L:s uppgifter om hennes ekonomiska förhållanden utan erinran. U.L. har vitsordat B.L:s uppgifter om dennes utgifter men anfört att dessa måste kunna sänkas. Hon har beträffande B.L:s förhållanden uppgivit att hans pension numera är SEK 12 980 per månad, vari ingår reservofficerspension med SEK 683:57, vilken enligt uppgift från SPV inte faller bort i framtiden. Även pensionen från SPP har sannolikt höjts. U.L. har vidare gjort gällande att B.L:s inkomster torde komma att utvecklas gynnsammare än U.L:s, att B.L. inte bör få tillgodoräkna sig sina utgiftshöjningar, som han själv kan påverka, samt att devalveringarna av den svenska kronan inte kan motivera större jämkning än vad som skett av B.L:s underhållsskyldighet.

U.L:s ekonomiska situation har särskilt med beaktande av vad som upplysts i HD om hennes förmögenhetsförhållanden förändrats på ett sådant sätt att hon sedan det dödsbo där hon är hälftendelägare skiftats ej kan anses vara i behov av underhållsbidrag från B.L.. B.L. får med hänsyn till vad som upplysts i målet om minskningen av hans inkomster omräknade i amerikansk valuta och om hans levnadskostnadsnivå anses sakna förmåga att bidra till U.L:s underhåll. På grund av de ändrade förhållanden som sålunda inträtt skall B.L. befrias från skyldighet att utge underhållsbidrag till U.L..

Domslut

Domslut. HD ändrar på det sätt HovR:ns domslut att B.L. från dagen för denna dom befrias från sin skyldighet att utge underhållsbidrag till U.L..

HD (JustR:n Erik Nyman, Vängby, referent, Palm, Ehrner och Magnusson) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. Av utredningen framgår att B.L:s pensionsförmåner från statens löne- och pensionsverk, inberäknat reservofficerspension, och från SPP numera uppgår till drygt 13 000 kr i månaden och att härifrån avgår omkring 4 000 kr i skatt. Kursen är omkring 8 kr för en US-dollar, varför B.L. får ut 1 100-1 200 dollar i månaden. Han har om sina utgifter senast uppgivit, att de uppgår till 1 210 dollar i månaden, varav 523 dollar för hyra av bostad.

U.L:s pension uppgår numera till 2 842 kr i månaden. I HD har framkommit att hon har andel i dödsboet efter sin mor, som avled år 1980. Hennes förmögenhet, inräknat de tillgångar hon själv har sedan tidigare, uppgår därmed till omkring 300 000 kr. Till hennes inkomst bör därför läggas ett belopp av 2 500 kr i månaden, motsvarande skälig avkastning.

Eftersom underhållsbidraget fastställts genom dom år 1966, efter äktenskapsskillnad år 1965, och reglerna om familjerättslig underhållsskyldighet därefter ändrats vid olika tillfällen, uppkommer fråga om vilka bestämmelser som skall tillämpas i målet. Anledning saknas att bedöma frågan med ledning av andra övergångsbestämmelser än dem som meddelats i anslutning till den nu gällande regleringen, som tillkom år 1978 (se SOU 1977:37, prop 1978/79:12, LU 1978/79:9). Dessa övergångsbestämmelser är i nu aktuella delar väsentligen desamma såvitt gäller FB och GB. De innehåller bl a att bidragsskyldighet som har bestämts enligt äldre bestämmelser skall bestå enligt vad som följer av domen eller avtalet samt att för bidragsskyldighet som har bestämts enligt äldre bestämmelser de nya bestämmelserna gäller "i fråga om" jämkning (punkterna 6 och 8 i övergångsbestämmelserna till ändringarna i GB).

Av de angivna övergångsbestämmelserna framgår att frågan huruvida jämkning skall äga rum är att bedöma enligt ny lag. Däremot ger ej lagtexten klart vid handen hur underhållsskyldigheten skall bestämmas, sedan det konstaterats att jämkning skall äga rum. Förarbetena (se särskilt prop s 150, 178 och 193) ger utrymme för olika tolkningar på denna punkt.

Frågor om jämkning av underhållsbidrag är förhållandevis frekventa, och det är en praktisk fördel om domstolarna får tillämpa gällande bestämmelser också i fråga om underhållsbidrag som fastställts enligt äldre lag. Det är vidare naturligt att nya värderingar får göra sig gällande också i sådana jämkningssituationer. Betydelsen av att de nya bestämmelserna tillämpas får inte heller överdrivas, eftersom enligt förarbetena (prop s 140) den nya regleringen inte innefattar någon brytning med gällande rätt utan snarast innebär en vidareutveckling av den praxis som utbildats under senare år vid tillämpningen av äldre bestämmelser. De nya reglerna om underhållsbidrag i 11 kap 14 § GB har också fått en utformning som gör att grundsatsen om att bestående rättsförhållanden skall respekteras kan tillgodoses i tillbörlig omfattning. Vid bedömning av frågan, om synnerliga skäl enligt 3 st i paragrafen föreligger, kan som en särskild omständighet vägas in att underhållsbidrag har fastställts enligt äldre bestämmelser.

Vid beaktande av övergångsbestämmelsernas utformning, uttalandena i förarbetena och de allmänna synpunkter som gör sig gällande finner HD övervägande skäl tala för att B.L:s talan prövas med tillämpning av 11 kap 14 § GB i dess nu gällande lydelse.

Som framgår av det förut anförda får U.L:s inkomster anses uppgå till omkring 5 300 kr i månaden. Hon har också egna kapitaltillgångar som ger henne viss trygghet. B.L:s ekonomiska situation är sådan att det kan ifrågasättas om han har förmåga att utge något bidrag till U.L:s underhåll. Förhållandena har således ändrats så att förutsättning för jämkning föreligger. U.L. får anses ha förmåga att försörja sig själv. Underhållsbidrag kan därför utgå endast om det finns synnerliga skäl. Även med beaktande av att underhållsskyldighet fastställts enligt äldre bestämmelser kan sådana skäl ej anses föreligga.

På grund av det anförda och då förhållandena varit väsentligen oförändrade under tiden efter d 31 juli 1982 bör B.L., enligt sitt yrkande, från nämnda tidpunkt befrias från skyldigheten att utge underhållsbidrag till U.L.. Hon bör dock skäligen inte vara skyldig att återbetala vad hon må ha uppburit med stöd av TR:ns och HovR:ns interimistiska förordnanden, bl a med hänsyn till att de medel hon erhållit kan antas ha förbrukats för hennes uppehälle.

Domslut

Domslut. HD ändrar på det sättet HovR:ns domslut att B.L. för tiden efter d 31 juli 1982 befrias från skyldighet att utge underhållsbidrag till U.L., dock att hon inte skall vara skyldig att återbetala vad hon på grund av TR:ns och HovR:ns interimistiska förordnanden må ha uppburit i underhållsbidrag.