NJA 1984 s. 493

Fråga om underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad på grund av synnerliga skäl.

TR:n

(Jfr 1983 s 821 och 826)

B.Z., född 1928, och M.Z., född 1931, ingick äktenskap 1954. Efter gemensam ansökan om äktenskapsskillnad beslutade Västerås TR d 18 dec 1981 i enlighet med makarnas begäran att äktenskapsskillnaden skulle föregås av betänketid. Samtidigt beslutade TR:n interimistiskt i enlighet med makarnas överenskommelse att B. skulle utge underhållsbidrag till M. med 4 000 kr i månaden att erläggas förskottsvis för kalendermånad fr o m d 1 dec 1981.

B. yrkade därefter att TR:n skulle döma till äktenskapsskillnad mellan parterna samt att TR:n skulle besluta att det underhållsbidrag som utgick interimistiskt icke skulle utgå för längre tid än t o m juni månad 1982, varefter bidrag ej skulle erläggas. Han hemställde även om interimistiskt förordnande beträffande underhållsbidraget i enlighet med huvudyrkandet.

M. bestred yrkandena och yrkade för sin del att B., om det dömdes till äktenskapsskillnad, skulle förpliktas att utge underhållsbidrag till henne med 4 000 kr i månaden att utgå fr o m d 1 dec 1981 så länge hon levde ogift. Hon hemställde vidare att TR:n även förordnade interimistiskt beträffande underhållsbidraget i enlighet med huvudyrkandet.

B. bestred yrkandet avseende underhållsbidrag för längre tid än t o m juni månad 1982.

Domskäl

TR:n (tingsfiskalen Lampa) anförde i dom d 7 sept 1982:

Domskäl. M. har som grund för sitt yrkande om underhållsbidrag anfört att fråga är om ett långvarigt äktenskap och att hon ej skall behöva vidkännas en stor standardsänkning liksom att hon är i behov av underhållsbidrag, då hon inte kan försörja sig själv, samt att B. har förmåga att utge yrkat bidrag.

B. har som grund för sitt bestridande att utge underhållsbidrag för längre tid än t o m juni månad 1982 gjort gällande att M. inte har behov av underhållsbidrag. Han har vidare anfört att, även om M. i och för sig torde ha rätt till yrkat underhållsbidrag fram till dess att dom på äktenskapsskillnad föreligger för att bibehålla samma standard som tidigare, det borde ha kunnat dömas till äktenskapsskillnad före d 1 juli 1982, då han redan d 19 maj 1982 ingivit skrift med yrkande om äktenskapsskillnad och förordnande att underhållsbidrag ej skall utgå efter d 31 maj 1982. Han skall därför inte vara pliktig erlägga underhållsbidrag för tiden efter d 30 juni 1982. Han har vitsordat i och för sig att han har förmåga att utge yrkat underhållsbidrag.

M. har till utveckling av sin talan anfört bl a följande: De gifte sig 1954 och har i äktenskapet två barn, vilka numera är vuxna. Hon har realexamen och har även bedrivit handelsstudier. Under åren 1958-1978 har hon varit hemmafru. Hon har dock haft olika kortare anställningar på olika orter i landet. Hon har ej kunnat ha stadigvarande anställning under de åren beroende på att familjen flyttat ofta på grund av makens anställning. Sedan 1979 har hon haft halvtidstjänst som vikarierande kontorist vid LSt:n i Västmanlands län med en bruttoinkomst å ca 2 900 kr i månaden. Hon har dock ej kunnat beredas vikariat under hela denna tid utan avbrott har förekommit i anställningen. Hon vikarierar för närvarande för en kvinna som är barnledig och vet ej när detta vikariat upphör. Hon har försökt att få heltidstjänst eller åtminstone "utökad tjänst men har ej kunnat beredas någon sådan. Hon har ett belopp å 36 000 kr å bankräkning och hennes hyra för bostaden uppgår till 1 284 kr i månaden. Hon är fullt frisk. Hon har inte försökt skaffa sig annan utbildning.

B. har vitsordat de uppgifter M. lämnat dock att han gjort gällande att M. har likvida medel utöver de bankmedel som hon uppgivit.

B. har till utvecklande av sin talan beträffande underhållsbidrag anfört bl a följande: M. har förutom den bankräkning hon har uppgivit följande tillgångar: Revers å 60 000 kr som löper med 10 % ränta, bankräkning å 144 000 kr, aktier till ett värde av 10 000 kr, sparobligation å 11 000 kr samt premieobligationer till ett värde av 36 000 kr. Totalt har hon således tillgångar till ett värde av 297 000 kr. B. själv har följande tillgångar: Revers å 60 000 kr löpande med 10 % ränta, bankräkningar, SE-banken, å 20 000 kr, 11 600 kr och 5 700 kr, medel på Vänersborgsbanken å 9 420 kr, aktiesparande till ett värde av 22 900 kr, en sparobligation till ett värde av 15 kr och en å 11 100 kr, bil och båt värda tillhopa 26 000 kr samt en jordbruksfastighet värderad till 285 000 kr som är lagfaren på honom och ej används till bostadsändamål och som han kommer att yrka att få på sin lott vid bodelningen. Han har en skuld å 3 000 kr. Hans tillgångar uppgår således till 459 000 kr. Sammanlagt har han och M. sålunda tillgångar till ett värde av 756 000 kr, vilket innebär att de vid en kommande bodelning får 378 000 kr vardera. Dessa medel kommer att ge M. en avkastning på åtminstone 37 800 kr per år, men förmodligen blir avkastningen högre än 10 %. Han är beredd att träffa avtal om bodelning så att M. får tillgångar till det angivna värdet. Med hänsyn till de inkomster M. har från sin nuvarande tjänst och till den avkastning hon kommer att få på sitt kapital efter bodelning, liksom med beaktande av själva kapitalet, är M. icke ur stånd att försörja sig själv efter äktenskapsskillnaden.

M. har genmält: De uppgifter B. lämnat om hennes tillgångar kan i och för sig vitsordas men medlen ägs av henne och B. tillsammans och hon kan för närvarande inte förfoga över annat än bankräkningen å 36 000 kr. Vad gäller uppgifterna om B:s tillgångar kan hon ej ta ställning till de siffror denne anfört men fastigheten torde vara värd mera liksom bilen och båten. Hon kommer vid bodelningen yrka att få lantegendomen på sin lott.

TR:n gör följande bedömning. B. har framställt särskilt yrkande om dom på äktenskapsskillnad efter att betänketid löpt i mer än 6 månader. Yrkandet skall därför bifallas. Vad gäller frågan om underhållsbidrag har B. medgivit att utge det yrkade bidraget fr o m d 1 dec 1981 t o m d 30 juni 1982. Han har förklarat sig ha förmåga att utge bidrag med yrkat belopp även för tiden härefter, men som anledning till sitt bestridande anfört att trots att han anser M. i och för sig berättigad till yrkat underhållsbidrag fram till äktenskapsskillnaden han anser att dom på äktenskapsskillnad borde ha kunnat meddelas före d 1 juli 1982. M. måste anses ha rätt till i huvudsak samma levnadsstandard under betänketiden som tidigare i äktenskapet. Tiden för målets handläggning hos rätten kan enligt TR:ns mening ej anses medföra att M. går förlustig sin rätt till underhållsbidrag under viss tid av betänketiden, särskilt som det ej ens påståtts att M. skulle ha förhalat rättegången. Vad gäller underhållsbidragets storlek för den icke medgivna tiden av betänketiden finns med hänsyn till vad som framkommit i målet ej anledning till ändring av beloppets storlek från tid för vilken bidraget medgivits fram till dagen för dom på äktenskapsskillnad. Vad sedan gäller underhållsbidrag för tid efter dom på äktenskapsskillnad finner TR:n med hänsyn till vad som framkommit om M:s ekonomiska förhållanden - varvid TR:n även beaktar det förhållandet att M. vid den kommande bodelningen uppenbarligen kommer att erhålla relativt stora tillgångar, vilka kan beräknas ge henne i vart fall en icke ringa avkastning - att M. ej kan anses vara i behov av underhållsbidrag. Ej heller i övrigt finner TR:n, trots att fråga är om ett förhållandevis långvarigt äktenskap, M:s förhållanden sådana att tillräckliga skäl kan anses föreligga för att hon skulle vara berättigad till underhållsbidrag efter äktenskapsskillnaden. Yrkandet om underhållsbidrag skall med hänsyn till vad sålunda anförts bestämmas att utgå med yrkat belopp fr o m d 1 dec 1981 t o m d 6 sept 1982 men ogillas för tiden härefter.

Domslut

Domslut.

- TR:n dömer enligt 11 kap 1 § GB till äktenskapsskillnad mellan parterna.

- B. skall utge underhållsbidrag till M. med 4 000 kr i månaden fr o m d 1 dec 1981 t o m d 6 sept 1982. Underhållsbidraget skall utges genast, varvid B. skall äga rätt att avräkna vad han tidigare utgivit på grund av TR:ns interimistiska beslut d 18 dec 1981.

- M:s yrkande om underhållsbidrag för tiden efter d 6 sept 1982 ogillas.

- Vad TR:n förordnat under punkt 2 skall gälla jämväl för tiden till dess lagakraftägande dom föreligger.

Svea HovR

M. fullföljde talan i Svea HovR och yrkade bifall till sin talan om underhållsbidrag i fråga om tiden fr o m d 7 sept 1982. Hon nedsatte dock sitt anspråk till 2 500 kr i månaden.

B. bestred ändring.

På M:s yrkande förordnade HovR:n d 12 jan 1983 för tiden till dess lagakraftägande dom förelåg eller annorledes förordnades att B. skulle utge underhållsbidrag till henne med 2 500 kr i månaden.

B. yrkade återbetalning av vad han i anledning av förordnandet utgivit, 17 600 kr.

HovR:n (hovrättslagmannen Ihrfelt samt hovrättsråden Ingrid von Möller och Genell) anförde i dom d 14 okt 1983: Parterna har i HovR:n till grund för talan åberopat i huvudsak samma omständigheter som vid TR:n med följande tillägg.

M.: Under tiden från äktenskapsskillnaden fram till d 10 febr 1983, då parterna träffade överenskommelse om förskottslikvid till henne på den kommande bodelningen, hade hon svårigheter att försörja sig själv. Vidare föreligger synnerliga skäl för underhållsbidrag med hänsyn till följande omständigheter:

- M. har i fullt samförstånd med B. ägnat sig åt hemmet och skötseln av parternas båda nu vuxna barn. Hon har i ringa utsträckning haft eget förvärvsarbete och under lång tid under äktenskapet varit frånvarande från arbetsmarknaden.

- Då M. haft anställning har denna ej kunnat vara stadigvarande beroende på att familjen ofta flyttat på grund av B:s anställning.

- Arbetsmarknaden nu är besvärlig för kvinnor i M:s ålder och med hennes utbildning och förhållandevis begränsade arbetslivserfarenhet.

- Anförda omständigheter medför att hennes förvärvsmöjlighet och intjänade pensionsförmåner är mer begränsade än de annars skulle ha varit. Hon saknar möjligheter att nämnvärt förbättra dessa.

- B. kommer att bibehålla sina jämförelsevis höga inkomster och i övrigt goda löneförmåner. Hans pensionsförmåner kommer att stå i proportion till de inkomster han haft.

- Äktenskapet har varat under lång tid. Parterna har under större delen av detta haft hög standard, till vilket M. medverkat genom sina insatser. Spännvidd skulle uppkomma mellan parternas ekonomiska förhållanden om skyldigheten för B. att bidra till M:s underhåll skulle upphöra.

Mot bakgrund av samtliga redovisade omständigheter måste M. tillförsäkras en standard som är rimlig jämfört med den B. även efter äktenskapsskillnaden och bodelningens genomförande kan tillgodogöra sig.

B.: Han bestrider att M. haft svårigheter att försörja sig själv efter äktenskapsskillnaden. Hon har kunnat försörja sig genom sin arbetsinkomst och de ränteinkomster hon haft, kommer att få och borde ha haft. Att parterna skulle ha haft hög standard under större delen av äktenskapet bestrids också. Övriga av M. åberopade omständigheter vitsordas i och för sig men han bestrider att synnerliga skäl för rätt till underhållsbidrag föreligger.

Domskäl

Domskäl. Det är ostridigt mellan parterna att M:s inkomst av arbete d 1 juli 1983 höjdes från 2 900 kr till 3 157 kr i månaden samt att B:s månadslön som chef för SJ:s driftsverkstäder i Stockholmsområdet uppgår till 13 979 kr. Vidare är ostridigt att behållningen i parternas bo kan uppskattas till minst 707 000 kr. Den årliga avkastningen på M:s del efter bodelning finner HovR:n kunna beräknas uppgå till omkring 10 %. Dessa omständigheter ger anledning till antagande att M. vid bibehållen arbetsanställning kommer att ha medel till sin försörjning utan underhållsbidrag, och såvitt framgår av utredningen borde direkta svårigheter därutinnan ej heller ha förelegat innan förskottslikviden betalades ut. Övriga av M. åberopade omständigheter gör henne likväl enligt HovR:ns mening berättigad till underhållsbidrag från B. i yrkad omfattning.

Domslut

Domslut. Med ändring av TR:ns dom förpliktar HovR:n B. att till M. utge underhållsbidrag med 2 500 kr i månaden fr o m d 7 sept 1982 så länge hon lever ogift, för förfluten tid genast och i övrigt förskottsvis för kalendermånad. B. äger därvid avräkna vad han redan utgivit i underhållsbidrag för angiven tid.

Vad sålunda förordnats skall gälla även för tiden intill dess lagakraftägande dom i målet föreligger.

Referenten, hovrättsrådet Bolte, var skiljaktig och anförde: Fråga är om ett äktenskap, som varat under avsevärd tid och under vilket ena parten huvudsakligen ägnat sig åt skötseln av hem och barn och därigenom haft begränsade möjligheter att förvärvsarbeta utom hemmet. Jag kan emellertid inte - särskilt som M. är frisk och arbetsför och efter bodelning kommer att inneha en förmögenhet på åtminstone flera hundratusen kr - finna att sådana av lagstiftaren avsedda synnerliga skäl skulle föreligga att B. bör förpliktas att även efter äktenskapsskillnaden bidraga till hennes underhåll. Ej heller kan jag - i anseende till vad som är ostridigt mellan parterna om M:s inkomst och kapitalinnehav under tiden från äktenskapsskillnaden fram till d 10 febr 1983 - finna att hon under nämnda tid varit i behov av underhållsbidrag. Jag prövar därför lagligt att med fastställande av TR:ns domslut ogilla M:s vadetalan. Förpliktande för M. att återbetala till B. vad hon uppburit på grund av HovR:ns beslut d 12 jan 1983 bör skäligen inte ifrågakomma.

HD

B. sökte revision och yrkade att HD måtte ogilla M:s yrkande om underhållsbidrag eller i andra hand väsentligt nedsätta eller kraftigt tidsbegränsa bidraget, allt såvitt avsåg tiden efter d 10 febr 1983. B. yrkade vidare förpliktande för M. att till honom återbetala vad hon erhållit i underhållsbidrag för tiden efter d 10 febr 1983.

M. bestred ändring samt yrkade att B:s andrahandsyrkande måtte avvisas.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Jansler, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela dom enligt följande: Domskäl: M. har i HD som enda grund för sitt bestridande åberopat att sådana synnerliga skäl för underhållsbidrag som avses i 11 kap 14 § 3 st GB föreligger.

Angående sina ekonomiska förhållanden har parterna, utöver vad de tidigare uppgett i målet, i HD anfört i huvudsak följande.

B.: Hans månadsinkomst uppgår numera till 14 747 kr. M. kommer genom bodelningen att erhålla sammanlagt 418 185 kr, huvudsakligen i form av kontanter, kapitalmarknadsreverser och banktillgodohavanden. Den årliga avkastningen kan beräknas uppgå till ca 13,5 % av det angivna beloppet. M:s inkomst av arbete kommer på grund av årets löneavtalsuppgörelse att uppgå till ca 3 400 kr/mån.

M.: Hon har i förskott på bodelningen erhållit 143 770 kr i bankmedel, 60 000 kr i form av en kapitalmarknadsrevers och premieobligationer till ett värde av 18 000 kr. Vid bodelningen kommer hon att erhålla ytterligare 168 686 kr i huvudsak kontanter. Hon har köpt en bostadsrättslägenhet för 90 000 kr. Återstående kapital beräknas ge en avkastning uppgående till omkring 10 % per år. B. kommer att vid bodelningen tillskiftas egendom vars verkliga värde inte obetydligt överstiger värdet av den egendom hon kommer att erhålla.

HD lägger följande till grund för sin bedömning. M. beräknas genom bodelningen erhålla i vart fall drygt 390 000 kr. Avkastningen kan, även med visst beaktande av att kapital åtgått för lägenhetsinköp, uppskattas till åtminstone 30 000 kr/år. M:s inkomst av arbete och kapital uppgår därmed till omkring 6 000 kr/mån.

Enligt 11 kap 14 § GB svarar efter äktenskapsskillnad varje make för sin försörjning. Är make under en övergångstid i behov av bidrag till sitt underhåll, har maken rätt att få underhållsbidrag av den andre maken efter vad som är skäligt med hänsyn till den makens förmåga och övriga omständigheter. Om make har svårigheter att försörja sig själv efter upplösning av ett långvarigt äktenskap eller det finns synnerliga skäl, har maken rätt till underhållsbidrag för längre tid än som sagts nyss.

Huvudregeln är således att varje make efter äktenskapsskillnad svarar för sin försörjning. Departementschefen uttalade under förarbetena att underhållsbidrag efter äktenskapets upplösning undantagsvis borde komma i fråga för längre tid än en övergångstid och anförde vidare (prop 1978/79:12 s 140; NJA II 1978 s 446):

"Efter ett långvarigt äktenskap kan det ibland vara svårt för den part som har ägnat all sin tid åt skötseln av barn och hem att komma in i förvärvslivet. Till detta kan ålder och sjukdom medverka. Även om denna make kan skaffa sig en mindre egen inkomst, kan det någon gång vara berättigat att den andre betalar ett visst bidrag för längre tid. Jag tänker på fall där den ena maken på grund av den sneda arbetsfördelningen i hemmet har lyckats nå en god position i förvärvslivet, medan den andre, som har ägnat sin tid åt hus och hem, har förlorat motsvarande möjligheter. Jag vill emellertid framhålla att man bör vara restriktiv med att bestämma underhållsbidrag för tid utöver en omställningsperiod."

HD finner med hänsyn till att den ifrågavarande undantagsbestämmelsen är avsedd att tillämpas restriktivt och med beaktande av storleken av M:s inkomster och kapitaltillgångar att synnerliga skäl att tillerkänna henne underhållsbidrag ej kan anses föreligga.

På grund av det anförda skall M:s yrkande om underhållsbidrag ogillas såvitt avser tiden efter d 10 febr 1983.

Domslut

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom ogillar HD M:s yrkande om underhållsbidrag såvitt avser tiden efter d 10 febr 1983, dock att M. skäligen befrias från skyldighet att återbära vad hon på grund av HovR:ns dom må ha uppburit i underhållsbidrag.

HD (JustR:n Hesser, Erik Nyman, Vängby, referent, Palm och Magnusson) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. Vad först angår M:s avvisningsyrkande föreligger ej hinder för B., som i målet bestritt M:s yrkande om underhållsbidrag, att begränsa sitt bestridande på det sätt som skett genom hans andrahandsyrkande. Avvisningsyrkandet lämnas därför utan avseende.

M. har i HD som enda grund för sin talan om underhållsbidrag åberopat att det föreligger sådana synnerliga skäl som avses i 11 kap 14 § 3 st GB.

Parterna har i HD förebragt omfattande utredning om sina ekonomiska förhållanden, särskilt beträffande fördelningen av tillgångar vid den kommande bodelningen och vilken avkastning dessa kommer att ge. På grundval härav kan följande bedömning göras. Vardera maken kommer vid bodelningen att erhålla tillgångar till ett värde av i vart fall drygt 390 000 kr. För M. kan avkastningen av hennes kapital, även med bortseende från den del av kapitalet som använts till lägenhetsköp, beräknas till sådant belopp att det jämte hennes inkomst av arbete uppgår till närmare 6 000 kr i månaden. B:s arbetsinkomster uppgår till närmare 15 000 kr i månaden. Avkastningen av det kapital som han kommer att erhålla vid bodelningen är svårare att beräkna, eftersom det huvudsakligen består av en jordbruksfastighet, men för avgörande av den fråga som målet rör bör han anses ha möjlighet att skaffa sig en kapitalavkastning av drygt 3 000 kr i månaden.

Enligt 11 kap 14 § GB skall varje make svara för sin försörjning efter äktenskapsskillnad. Om make under en övergångstid är i behov av bidrag till sitt underhåll, har maken rätt att få underhållsbidrag av den andra maken efter vad som är skäligt med hänsyn till den andra makens förmåga och övriga omständigheter. Har make svårigheter att försörja sig själv efter upplösning av ett långvarigt äktenskap eller finns det synnerliga skäl, har maken rätt till underhållsbidrag även för längre tid än som sagts nu.

Den nuvarande familjerättsliga lagstiftningen om underhållsbidrag (se SOU 1977:37, prop 1978/79:12, LU 1978/79:9) bygger på grundtanken att varje vuxen person skall försörja sig själv och att frånskilda makar således i princip skall vara ekonomiskt oberoende av varandra. Frånsett reglerna om underhållsbidrag under en övergångstid har möjligheten att erhålla bidrag från förutvarande maken efter äktenskapsskillnad reserverats för vissa undantagssituationer. Av dessa har uppenbarligen huvudvikten lagts vid det fallet att make efter upplösning av ett långvarigt äktenskap har svårigheter att försörja sig själv, eftersom den situationen beskrivits i lagtexten. När make har förmåga att försörja sig själv - som det i HD blivit ostridigt att M. har - föreligger rätt till underhållsbidrag bara om det finns synnerliga skäl.

I förarbetena (prop s 140, utskottsutlåtandet s 72 f) talas om det fallet att ena maken på grund av den sneda arbetsfördelningen i hemmet har lyckats nå en god position i förvärvslivet, medan den andre, som har ägnat sin tid åt hus och hem, har förlorat motsvarande möjligheter. Föreligger en sådan situation bör, anförs det, ett visst underhållsbidrag kunna utgå för längre tid även om den andra maken lyckas skaffa sig en mindre egen inkomst. Det betonas dock att bidrag för längre tid endast bör utdömas undantagsvis. Genom att i lagtexten används uttrycket synnerliga skäl torde man enligt utskottet kunna utgå från att tillämpningen av bestämmelsen blir restriktiv.

I propositionen (s 140) framhålls att den förordade regleringen inte innefattar någon brytning med gällande rätt utan snarast innebär en vidareutveckling av den praxis som hade utbildats under senare år vid tillämpningen av då gällande regler. De föreslagna bestämmelserna ger, sägs det vidare, i den praktiska tillämpningen rum för en anpassning till ändrade sociala förhållanden. Det ansågs därför varken behövligt eller lämpligt att i lagstiftningen göra skillnad mellan äldre och nyare äktenskap.

Det är alltså, främst i fråga om äldre äktenskap, möjligt att med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet beakta de förutsättningar under vilka äktenskapet ingåtts och makarna utformat sitt inbördes förhållande. Lagtextens utformning och vad som uttalats i förarbetena får emellertid till följd att möjligheten att utdöma underhållsbidrag på grund av synnerliga skäl bör tillämpas restriktivt även när det är fråga om ett äldre äktenskap.

Av utredningen framgår att äktenskapet ingicks år 1954 och att M. då var endast 22 år gammal. Hon innehade, efter viss handelsutbildning, en kontorsplats som hon i samråd med mannen avstod ifrån för att helt ägna sig åt hem och barn. Utredningen får också anses visa att hon, sedan barnen - som föddes åren 1954 och 1957 - vuxit upp, på nytt sökt sig ut på arbetsmarknaden men att dessa försök försvårats eller omintetgjorts på grund av den nya situationen på arbetsmarknaden och därför att familjen bytt bostadsort på grund av mannens arbetsförhållanden. Hon har eftersträvat att erhålla heltidsanställning men har endast lyckats erhålla arbete på halvtid.

Vad som nu har sagts talar med viss styrka för att underhållsbidrag bör utgå. Vid bedömande, om skälen för underhållsbidrag är så starka som lagstiftningen kräver, måste emellertid hänsyn också tas till att M. har ett relativt stort mått av ekonomisk trygghet genom det kapital hon tillförs vid bodelningen i förening med den inkomst hon kunnat skaffa sig.

Med beaktande av samtliga omständigheter finner HD att synnerliga skäl för underhållsbidrag inte kan anses föreligga.

M:s talan om underhållsbidrag såvitt avser tiden efter d 10 febr 1983 skall alltså ogillas. Hon bör dock skäligen befrias från skyldighet att återbetala vad hon må ha uppburit på grund av HovR:ns interimistiska förordnanden, bl a med hänsyn till att hon får antas ha förbrukat uppburna bidrag för sitt uppehälle.

Domslut

Domslut. HD ändrar på det sättet HovR:ns dom att M:s yrkande om underhållsbidrag ogillas såvitt avser tiden efter d 10 febr 1983, dock att M. befrias från skyldighet att återbära vad hon på grund av HovR:ns interimistiska förordnanden må ha uppburit i underhållsbidrag.