NJA 1984 s. 559

Fråga huruvida tilltalad, som hölls i häkte på grund av fara för fortsatt brottslig verksamhet, borde försättas på fri fot därför att viss risk förelåg för att kvarhållande av honom i häkte skulle föranleda att han i målet berövades friheten under längre tid än som med hänsyn till reglerna om villkorlig frigivning svarade mot verkställighet av frihetsberövande påföljd som kunde komma att ådömas honom.

(Jfr 1979 s 261)

Eskilstuna TR (ordf tingsfiskalen Hagersten) dömde d 17 maj 1984 J.E., född 1961, för stöld (inbrott i två sommarstugor med tillgrepp av en radioapparat, handskar och en mössa), snatteri, tillgrepp av fortskaffningsmedel (två fall), häleri (avseende 20 kr i kontanter), olovlig körning, rattfylleri, rattonykterhet och narkotikabrott (innehav av sammanlagt 42 g amfetamin).

J.E. hade i målet som anhållen och häktad varit berövad friheten d 23-27 april samt från d 28 april 1984.

I påföljdsfrågan anförde TR:n i domskälen: J.E., som är 23 år gammal, förekommer under sju avsnitt i kriminalregistret. Han dömdes första gången d 22 juli 1980 för bl a misshandel och stöld till skyddstillsyn och har därefter dömts för såväl tillgreppsbrott som rattfylleri och narkotikabrott till fängelse. Han dömdes senast d 8 febr 1 för olaga hot, egenmäktigt förfarande och försök till grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning till skyddstillsyn. I domen uttalades bl a att det förelåg starka skäl för en sådan påföljd främst med hänsyn till J.E:s psykiska beskaffenhet.

Personutredningen i målet utvisar att J.E. under en följd av år missbrukat alkohol och narkotika. Skyddskonsulenten har i yttrande till TR:n anfört att J.E., som tidigare avvisat alla förslag om behandling, nu synes insett att han inte klarar upp sin situation på egen hand och att han därför ställt sig positiv till en vistelse på behandlingshemmet Daytop, där man förklarat sig villiga att ta emot honom.

Övervakaren, inspektören M.W., har vid huvudförhandlingen upplyst att alla praktiska och ekonomiska frågor inför en placering på Daytop är lösta och att J.E., om han försätts på fri fot, omedelbart kommer att tas emot där.

TR:ns bedömning. Visserligen har J.E. återfallit i brott kort efter det han dömts till skyddstillsyn och väl har han nu gjort sig skyldig till gärningar där allmänpreventiva hänsyn väger tungt vid påföljdsvalet. Starka skäl talar dock för att bestämma påföljden så att den inte hindrar att J.E. nu får påbörja den planerade vistelsen på behandlingshemmet Daytop TR:n finner därför lämpligast förordna att J.E. tidigare ådömd skyddstillsyn skall avse även de nu aktuella brotten. Detta förordnande skall förenas med föreskrift för honom att genomgå den planerade behandlingen. Hänsynen till allmän laglydnad får anses tillgodosedd genom den tid J.E. i målet varit berövad friheten. I sitt domslut förordnade TR:n att J.E. av TR:n d 8 febr 1984 ådömd skyddstillsyn skulle avse även de nya brotten samt att J.E. skulle underkasta sig vård på behandlingshemmet Daytop och inte fick avbryta behandlingen utan skyddskonsulentens medgivande. Vidare förordnades att J.E. omedelbart skulle försättas på fri fot.

Svea HovR

Åklagaren fullföljde talan i Svea HovR och yrkade - såsom han slutligen bestämde sin talan - att J.E. skulle dömas särskilt till fängelse för de brott som begåtts efter skyddstillsynsdomen d 8 febr 1984 (samtliga brott utom olovlig körning, rattfylleri och narkotikabrott).

J.E. bestred ändring.

Sedan J.E. efter fyra dagar avvikit från behandlingshemmet Daytop och omhändertagits genom beslut av övervakningsnämnden förklarade HovR:n honom häktad d 25 maj 1984. Som skäl för sitt beslut anförde HovR:n att J.E. var på sannolika skäl misstänkt för de brott som han dömts för av TR:n och att det var anledning att befara att han skulle fortsätta med brottslig verksamhet.

Efter huvudförhandling i målet meddelade HovR:n (hovrättslagmannen Rune, hovrättsråden Linder, referent, och Sundberg Weitman samt nämndemännen Sundberg och Öxne) d 20 juni 1984 följande beslut: HovR:n förordnar, med tillämpning av 2 § lagen (1966:301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål, om rättspsykiatrisk undersökning av J.E.. - J.E. skall bli kvar i häkte.

J.E. anförde besvär i häktningsfrågan och yrkade att omedelbart bli försatt på fri fot.

Riksåklagaren bestred bifall till besvären.

Betänkande

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Boholm, hemställde i betänkande om följande beslut: Skäl. J.E. har med anledning av misstanke om brott, som prövats genom TR:ns dom och som nu är föremål för HovR:ns prövning, fram till d 10 juli 1984 varit berövad friheten som anhållen och häktad i målet i sammanlagt 69 dagar.

I beslut av d 20 juni 1984 har HovR:n efter huvudförhandling förordnat om rättspsykiatrisk undersökning av J.E..

Enligt inhämtad uppgift har den rättspsykiatriska undersökningen ännu inte påbörjats. En sådan undersökning torde i normalfallet ta mellan fyra och sex veckor.

Den troliga påföljden för J.E. är i nuvarande läge svårbedömd. För det fall att ett fängelsestraff skulle komma i fråga skall bestämmelserna om villkorlig frigivning i 26 kap 6 § BrB tillämpas. Härvid finns - med hänsyn till arten av den brottslighet varom i målet är fråga - en uppenbar risk för att anhållnings- och häktningstiden skulle komma att överstiga tiden för verkställighet i anstalt.

HovR:n har i sitt första häktningsbeslut av d 25 maj 1984 som häktningsskäl åberopat, att det är anledning att befara, att J.E. på fri fot fortsätter brottslig verksamhet. Det får anses, att samma skäl ligger till grund för beslutet av d 20 juni 1984.

Risken för fortsatt brottslighet från J.E:s sida får emellertid vägas mot den ovan angivna risken av att J.E. vid ett eventuellt fängelsestraff inte till fullo skulle kunna tillgodogöra sig den tid under vilken han i målet varit anhållen och häktad.

Vid denna avvägning får sistnämnda förhållande tillmätas avgörande betydelse. J.E. skall därför inte längre vara häktad i målet utan omedelbart försättas på fri fot.

Slut. J.E. skall omedelbart försättas på fri fot.

HD (JustR:n Hult, Welamson, referent, Knutsson, Persson och Freyschuss) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. J.E. som på grund av fara för fortsatt brottslig verksamhet sitter häktad, närmast i avvaktan på genomförande av rättspsykiatrisk undersökning, har nu såsom anhållen och häktad varit berövad friheten i 69 dagar. Den brottslighet för vilken J.E. åtalats kan rimligen inte föranleda något långt frihetsstraff. Det föreligger därför en viss risk för att kvarhållande av J.E. i häkte föranleder att J.E. i målet berövas friheten under längre tid än som med hänsyn till reglerna om villkorlig frigivning svarar mot verkställighet av frihetsberövande påföljd som kan komma att ådömas honom. Denna risk måste vägas mot den risk för fortsatt brottslig verksamhet som utgör grunden för J.E:s hållande i häkte. Med hänsyn till att den fortsatta brottslighet från J.E:s sida som kan befaras inte är till sin art eller intensitet mera allvarlig finner HD att den sistnämnda risken bör få stå tillbaka vid avvägningen.

Slut. J.E. skall omedelbart försättas på fri fot.