NJA 1984 s. 569

TR:s avskrivningsbeslut med anledning av återkallelse av ansökan om betalningsföreläggande liksom i samband därmed meddelat beslut angående rättegångskostnad har ansetts kunna överklagas enligt 34 § 1 st lagsökningslagen. Fullföljdsförbudet i 36 § lagsökningslagen har ansetts tillämpligt även på beslutet i rättegångskostnadsfrågan.

(Jfr denna årgång s 30 och, beträffande 34 § i tidigare lydelse, 1980 s 78)

Uddevalla TR

Automo Kontroll AB ansökte vid Uddevalla TR om betalningsföreläggande för H.L. på ett belopp avseende parkeringsavgift.

H.L. bestred ansökningen under åberopande av att han innehaft parkeringstillstånd samt hemställde om ersättning för rättegångskostnader med 299 kr 68 öre.

Bolaget återkallade härefter ansökningen.

TR:n meddelade d 30 maj 1983 följande beslut: Enär målet ej såsom tvistigt har hänskjutits till rättegång, avvisar TR:n H.L:s yrkande om ersättning för rättegångskostnader samt avskrives målet från TR:ns vidare handläggning då borgenären återkallat ansökan.

H.L. anförde besvär i HovR:n för Västra Sverige och yrkade ersättning för rättegångskostnader vid TR:n med 359 kr 52 öre.

i (hovrättslagmannen Löfstedt, hovrättsråden Baagøe och Elfving, referent, samt adj led f d hovrättslagmannen Bogren) meddelade d 21 sept 1983 följande beslut: HovR:n äger inte pröva det i HovR:n framställda kostnadsyrkandet till den del detta överstiger ett belopp av 299 kr 68 öre. Besvären avvisas därför i den delen.

Besvären i övrigt lämnar HovR:n utan bifall under hänvisning till HD:s avgörande i NJA 1980 s 78.

HovR:n meddelade fullföljdshänvisning.

HD

H.L. anförde besvär och yrkade bifall till sin i HovR:n förda talan.

Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Sandesjö, hemställde i betänkande om följande beslut:

Skäl. Såsom framgår av rättsfallet NJA 1984 s 30 kan TR:s avskrivningsbeslut i lagsökningsmål överklagas enligt 34 § 1 st lagsökningslagen. Av 36 § samma lag följer att talan mot HovR:s beslut i mål som enligt 34 § fullföljts till HovR inte får föras. Nu angiven fullföljdsordning får antas gälla även för avskrivningsbeslut i mål om betalningsföreläggande.

Av samma rättsfall framgår vidare att besvär kan föras mot beslut om rättegångskostnad, som TR meddelat i samband med avskrivningsbeslut, och att fullföljdsförbudet är tillämpligt på beslut i mål som sålunda har prövats av HovR.

Vid nu angivna förhållanden skall - oavsett att HovR:n lämnat fullföljdshänvisning - H.L:s talan i HD avvisas.

Slut. HD avvisar H.L:s besvärstalan.

HD (JustR:n Hult, Welamson, Knutsson, Persson, referent, och Freyschuss) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.