NJA 1984 s. 706

Ansökan om återställande av försutten tid. Aktiebolag är part i tvistemål. TR:n har expedierat dom till ställföreträdare för bolaget under dennes bostadsadress. Då TR:n tidigare i målet sänt alla försändelser till bolaget under bolagets adress, har laga förfall ansetts föreligga för bolagets underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan.

HD

Stenungsunds TR meddelade d 11 nov 1983 dom i mål mellan K-O.A. och Väst Kust Buss AB, Stenungsund, angående ersättning för transporter. Domen vann laga kraft.

Bolaget ansökte i HD om återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot TR:ns dom.

K-O.A. inkom med förklaring.

TR:n avgav yttrande i ärendet.

HD avgjorde ärendet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Jansler, hemställde i betänkande om följande beslut: Av handlingarna i tvistemålet och yttrandet från TR:n framgår följande. Under målets handläggning skickade TR:n handlingar som skulle delges bolaget till bolagets adress i Stenungsund. Målet avgjordes sedan sammanträde hållits och parterna därefter beretts tillfälle att slutföra sin talan. Domen expedierades till en av de två ställföreträdare för bolaget, som var närvarande vid sammanträdet, under dennes bostadsadress i Ödsmål.

Bolaget har till stöd för sin ansökan anfört att den ställföreträdare till vilken domen skickades var bortrest vid den tid då domen anlände till hans bostad samt att bolaget inte fick kännedom om domen förrän vid ställföreträdarens hemkomst d 29 eller d 30 nov 1983. Tiden för vadeanmälan utgick d 18 nov 1983.

Då TR:n tidigare i målet sänt alla försändelser till bolaget under bolagets adress, har bolaget ej haft anledning räkna med att domen skulle sändas till ställföreträdares bostadsadress. På grund härav och då bolaget, såvitt visats, först efter utgången av tiden för vadeanmälan erhållit kännedom om domen, får det anses ha haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot domen.

HD bifaller jämlikt 58 kap 11 § RB ansökningen om återställande av försutten tid och föreskriver att bolaget skall äga att inom två veckor från dagen för HD:s beslut hos TR:n anmäla vad mot domen och inom ytterligare två veckor fullfölja vadet genom att till TR:n inkomma med vadeinlaga.

HD (JustR:n Hesser, Knutsson, Persson, Bengtsson och Freyschuss, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.