NJA 1984 s. 917

Ansökan om återställande av försutten tid. Enskild redare i partrederi har funnits behörig att besvära sig över sjöfartsregistrets beslut rörande inskrivning av förvärv av skepp. Underrättelse enligt 28 § 1 st andra meningen sjölagen har ansetts kunna lämnas till huvudredaren. Att huvudredaren inte fört en sådan underrättelse vidare till en av de övriga redarna har inte medfört laga förfall för underlåtenhet av denne att i rätt tid anföra besvär över inskrivningsbeslutet.

HD

Enligt Bill of Sale d 19 juni 1984 överlät partrederiet för m/s Mignon äganderätten till skeppet SKHU/Mignon till Rederi AB Älvsborg, Göteborg. I partrederiet var sjöingenjören K.Ö. och tre andra personer delägare. Huvudredare för partrederiet var Rederi AB RoRoTank.

Aktiebolaget Grundstenen 18 475, under firmaändring till Rederi AB Älvsborg, ansökte hos sjöfartsregistret vid Stockholm TR om inskrivning av förvärvet av skeppet. Sjöfartsregistret meddelade d 19 juni 1984 beslut om inskrivning av förvärvet samt medgav namnändring av skeppet till Katarina. Underrättelse om beslutet enligt 28 § I st andra meningen sjölagen tillställdes RoRoTank. Beslutet vann laga kraft.

I ansökan, som inkom till HD d 27 aug 1984, hemställde K.Ö. om återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot sjöfartsregistrets beslut.

Föredraganden, RevSekr Olsson, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut: K.Ö. har såsom laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid anföra besvär över sjöfartsregistrets beslut bl a åberopat, att försäljningen, till vilken han inte hade lämnat sitt medgivande, skett utan hans kännedom samt att huvudredaren inte underrättat honom om beslutet.

Enligt 42 § 1 st sjölagen är huvudredaren behörig att företräda redarna inför domstol i sak som rör rederiet. Inskrivning av förvärv av rederiets fartyg måste anses som sådan sak. Sjöfartsregistrets skyldighet enligt 28 § 1 st andra meningen sjölagen att om beslut, varigenom förvärv inskrivits, underrätta den som dessförinnan senast var inskriven som ägare får därför fullgöras genom underrättelse till huvudredaren. Det av K.Ö. åberopade förhållandet, att huvudredaren inte underrättat honom om beslutet i registerärendet och att han därigenom försuttit fullföljdstiden, liksom vad K.Ö. i övrigt anfört till stöd för ansökningen kan ej anses innebära laga förfall för K.Ö.. HD lämnar därför ansökningen utan bifall.

HD (JustR:n Holmberg, Sven Nyman, Vängby, Ehrner och Bergqvist, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.