NJA 1985 s. 438

Sedan TR på yrkande av part, som åtnjöt allmän rättshjälp, entledigat för parten förordnat biträde men ej bifallit partens yrkande om förordnande av annat biträde, biföll HovR:n av parten i den delen anförda besvär och förordnade nytt biträde enligt partens önskan. Av domstolsverket anförda besvär över HovR:ns beslut har avvisats på den grunden att beslutet är att anse som beslut i en till HovR:n fullföljd fråga som avses i 49 kap 4 § 1 st 7 RB, mot vilket enligt 54 kap 8 § RB talan inte får föras.

HD

(Jfr 1984 s 550)

I ett vid Borås TR anhängigt mål om äkenskapsskillnad m m yrkade M.V., som i målet åtnjöt allmän rättshjälp med advokaten S.W. som biträde, i första hand att juristen X.X. skulle förordnas som biträde i S.W:s ställe och i andra hand att S.W. skulle entledigas från sitt uppdrag. S.W. förklarade sig inte ha något att erinra mot att bli entledigad.

Genom beslut d 2 juli 1984 avslog TR:n M.V:s förstahandsyrkande om byte av biträde samt biföll hans andrahandsyrkande och entledigade S.W. från uppdraget som biträde.

Efter besvär av M.V. fann HovR:n för Västra Sverige i beslut d 19 sept 1984 att särskilda skäl för byte av biträde förelåg och förordnade genom beslut d 30 okt 1984 X.X. som biträde åt M.V..

Domstolsverket anförde besvär i HD och yrkade att HD med ändring av HovR:ns beslut måtte lämna M.V:s begäran om förordnande för X.X. utan bifall. Verket gjorde därvid gällande att bestämmelsen i 54 kap 8 § RB ej utgjorde hinder mot fullföljd av talan mot HovR:ns beslut, eftersom TR:n inte prövat frågan om X.X:s lämplighet som rättshjälpsbiträde.

Föredraganden, RevSekr Orton, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: HovR:ns beslut att förordna X.X. som biträde är att anse som ett beslut i en till HovR:n fullföljd fråga som avses i 49 kap 4 § 1 st 7 RB. Mot sådant beslut får enligt 54 kap 8 § RB talan inte föras. HD avvisar därför domstolsverkets talan.

HD (JustR:n Höglund, Palm, Ehrner, referent, Magnusson och Beckman) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.