NJA 1984 s. 550

TR har avslagit parts begäran om förordnande av viss person till biträde enligt rättshjälpslagen. Sedan HovR:n efter besvär av parten förordnat personen i fråga till biträde, har domstolsverket anfört besvär mot beslutet i HD. Talan har avvisats på grund av fullföljdsförbudet i 54 kap 8 § RB jämförd med 49 kap 4 § 1 st 7 RB.

HD

Genom beslut d 18 nov 1983 biföll Stockholms TR en begäran av P.W. om allmän rättshjälp i ett där anhängigt mål men avslog hans begäran att L.W. måtte förordnas till biträde åt honom enligt rättshjälpslagen.

Efter besvär av P.W. förordnade Svea HovR genom beslut d 22 febr 1984 med ändring av TR:ns beslut L.W. till biträde enligt rättshjälpslagen.

Domstolsverket anförde i HD besvär över beslutet.

Föredraganden, RevSekr Jansler, hemställde i betänkande att HD måtte fatta följande beslut: TR:ns beslut att avslå begäran om L.W. till biträde avser fråga av det slag som åsyftas i 49 kap 4 § 1 st 7 RB. Mot HovR:s beslut i dit fullföljd fråga som avses i nämnda bestämmelse får talan enligt 54 kap 8 § RB ej föras. HD avvisar därför domstolsverkets talan.

HD (JustR:n Hesser, Erik Nyman, Vängby, Ehrner, referent, och Magnusson) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.