NJA 1985 s. 444

En serie stölder och hälerier har bedömts som grova brott på grund av att gärningsmannen därigenom deltog i systematisk brottslig verksamhet av allvarlig art. Undantag har dock gjorts för två häleribrott som begicks avsevärd tid före de andra brotten och inte framstod som led i den systematiska brottsligheten.

TR:n

Allmän åklagare väckte vid Köpings TR åtal mot L.M., född 1941, och yrkade ansvar å honom för grov stöld och grovt häleri.

I målet yrkades ansvar å flera andra personer, bland dem H.P. och I.O., vilka åtalades för ett stort antal grova stölder. Sammanlagt väcktes i målet åtal under 82 åtalspunkter.

Åklagarens ansvarsyrkanden såvitt avsåg L.M. omfattade följande åtalspunkter (numreringen i detta referat avviker från den av domstolarna gjorda): 1. Grovt häleri

Sedan H.P. och I.O. stulit det i åtalspunkterna - - - omnämnda godset (en kompressor någon gång under tiden d 8-11 dec 1978 och en pallgaffel vid årsskiftet 1978/79) har egendomen genom L.M:s förmedling kort därefter försålts till A.E. vid Lista inom Eskilstuna polisdistrikt för 1 500 kr. Av nämnda summa erhöll L.M. 500 kr. L.M. har insett att godset åtkommits genom brott. L.M:s befattning med godset har varit ägnad att försvåra dess återställande. L.M. har dessutom berett sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv. 2. Grov stöld

H.P., I.O. och A.P. har någon gång under tiden d 22-27 dec 1979 tillsammans och i samråd medelst inbrott berett sig tillträde till ett Handelsbolaget Europaimport tillhörigt möbellager vid Torpaslätt i Kungsör och stulit möbler. Möblerna har därefter transporterats till L.M:s bostad i Roxmo inom Katrineholms polisdistrikt och lastats in i ett L.M. tillhörigt förråd. - Därefter har H.P., I.O. och A.P. återvänt, nu tillsammans med L.M., till ovannämnda möbellager där de fyra tillsammans och i samråd stulit ytterligare möbler. Dessa möbler har ävenledes transporterats till L.M:s bostad i Roxmo och lastats in i L.M:s förråd. L.M. har sedan förvarat de stulna möblerna till dess han försålt godset vidare till andra personer. - Det sammanlagda värdet av de tillgripna möblerna uppgick till minst 29 875 kr. 3. Grov stöld

H.P., I.O. och L.M. har d 8 nov 1980 tillsammans och i samråd medelst inbrott berett sig tillträde till ett Handelsbolaget Europaimport tillhörigt möbellager vid Torpaslätt i Kungsör och stulit möbler till ett sammanlagt värde av minst 19 614 kr. 4. Grovt häleri

Sedan ABV i Kungsör genom den i åtalspunkt - - - angivna inbrottsstölden (d 6 jan 1980) frånhänts bl a en centrifugalpump värd omkring 1 000 kr har L.M. kort därefter i Roxmo inom Katrineholms polisdistrikt tagit pumpen omhand, oaktat han insett att föremålet åtkommits genom brott. - L.M. har därefter i början av 1980 vid Lista inom Eskilstuna polisdistrikt sålt alternativt förmedlat försäljning av pumpen till A.E.. - L.M:s befattning med godset har varit ägnad att försvåra dess återställande. 5. Grov stöld

H.P., I.O. och L.M. har d 1 juli 1980 tillsammans och i samråd medelst inbrott berett sig tillträde till samma trävaruhall som avses under punkt - - - och stulit kontanter och egendom allt värt omkring 6 000 kr. 6. Grov stöld

H.P., I.O. och L.M. har vid något tillfälle under tiden d 3-7 okt 1980 tillsammans och i samråd medelst inbrott berett sig tillträde till en villafastighet i Julita inom Katrineholms polisdistrikt och stulit köksutrustning m m allt värt omkring 37 455 kr. 7. Grov stöld

H.P., I.O. och L.M. har natten till d 25 okt 1980 vid OK bensinstation i Kungsör vid tre tillfällen under natten tillsammans och i samråd olovligen berett sig tillträde till nämnda bensinstation och stulit sammanlagt 150 dubbdäck till ett sammanlagt värde av omkring 50 000 kr. 8. Grov stöld

H.P., I.O. och L.M. har tillsammans och i samråd i månadsskiftet april- maj 1980 medelst inbrott berett sig tillträde till Rickardssons Vagnservice AB i Arboga och stulit ca 100 däck sammanlagt värda omkring 20 000 kr. 9. Grovt häleri

H.P. och I.O. har vid något tillfälle under tiden d 21-24 aug 1981 tillsammans och i samråd medelst inbrott berett sig tillträde till Rickardssons Vagnservice AB i Arboga och stulit däck m m till ett sammanlagt värde av omkring 8 000 kr. - L.M. har kort därefter i Roxmo inom Katrineholms polisdistrikt av H.P. och I.O. erhållit 8 däck som stulits antingen vid brottet under punkt - - - eller vid detta tillfälle, oaktat L.M. insett att däcken åtkommits genom brott. L.M:s befattning med godset har varit ägnad att försvåra dess återställande. 10. Grovt häleri

H.P. och I.O. har någon gång under tiden d 20-22 aug 1982 tillsammans och i samråd medelst inbrott berett sig tillträde till ASG:s förråd i Köping och stulit fyra TV-apparater värda omkring 9 200 kr. L.M. har kort därefter i Hjälmaresund inom Katrineholms polisdistrikt köpt de stulna TV-apparaterna av H.P. och I.O. för ca 3 500 kr, oaktat L.M. insett att egendomen åtkommits genom brott. L.M:s befattning med godset har varit ägnad att försvåra dess återställande. 11. Grovt häleri

H.P. och I.O. har dels någon gång under tiden d 8-10 okt 1982 och dels någon gång under tiden d 19-21 nov 1982 tillsammans och i samråd medelst inbrott berett sig tillträde till Mälardalens Express tillhöriga lastbilar, vilka stod uppställda på ASG:s terminal på Nya Hamnvägen i Köping. Inkomna i last bilarna har H.P. och I.O. vid de två tillfällena stulit kläder för omkring 19 000 kr respektive 20 000 kr. L.M. har därefter i Arboga köpt 11 skinnjackor och 4 täckjackor av H.P. för omkring 4 500 kr, oaktat L.M. insett att kläderna åtkommits genom brott. L.M:s befattning med godset har varit ägnad att försvåra dess återställande. 12. Grovt häleri

H.P. och I.O. har någon gång under tiden d 17-19 nov 1979 tillsammans och i samråd medelst inbrott berett sig tillträde till järnvägsvagnar vid järnvägsstationen i Köping och stulit bl a två snöslungor, en elorgel, sprit och cigaretter. Det sammanlagda värdet av det tillgripna uppgick till omkring 22 000 kr. - Kurt L har därefter i slutet av nov 1979 i Roxmo inom Katrineholms polisdistrikt genom L.M:s förmedling köpt en snöslunga och elorgeln av H.P. och I.O.. L.M. har vid samma tillfälle och plats tagit den andra snöslungan om hand. L.M. har insett att ovan angiven egendom åtkommits genom brott. Hans befattning med godset har varit ägnad att försvåra dess återställande. 13. Grovt häleri

H.P. och I.O. har någon gång under hösten 1978 eller våren 1979 tillsammans och i samråd medelst inbrott berett sig tillträde till en plomberad godsvagn på järnvägsstationen i Köping och stulit 5 stereoanläggningar till ett sammanlagt nettovärde av 3 500 kr. L.M. har kort därefter i Torshälla inom Eskilstuna polisdistrikt tagit brottslig befattning med godset genom att förmedla försäljning av godset till O.T.. Vid försäljningen erlade O.T. 5 000 kr för egendomen, varav L.M. erhöll 1 000 kr. L.M. har insett att godset åtkommits genom brott. Hans befattning med godset har varit ägnad att försvåra dess återställande. L.M. har dessutom berett sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv. 14. Grovt häleri

H.P., I.O. och A.P. har natten till d 28 jan 1980 tillsammans och i samråd medelst inbrott berett sig tillträde till en godsvagn på bangården i Hallsberg och stulit sprit som hade ett utförsäljningspris på sammanlagt 16 719 kr. L.M. och två andra personer har kort därefter i Julita inom Katrineholms polisdistrikt köpt den stulna spriten - L.M. 75 flaskor - oaktat de insett att spriten åtkommits genom brott. L.M:s befattning med spriten har varit ägnad att försvåra dess återställande. 15. Grovt häleri

H.P. och I.O. har någon gång under tiden d 1 okt 1980-d 30 maj 1981 tillsammans och i samråd medelst inbrott berett sig tillträde till en godsvagn på SJ:s bangård i Västerås och stulit sex TV-apparater till ett sammanlagt nettovärde av omkring 11 400 kr. L.M. har kort efter inbrottet köpt eller förmedlat försäljning till annan av fyra av de stulna TV-apparaterna för en köpeskilling av 1 500 kr, oaktat han insett att föremålen åtkommits genom brott. L.M:s befattning med godset har varit ägnad att försvåra dess återställande. 16. Grovt häleri

H.P. och I.O. har natten till d 19 sept 1982 tillsammans och i samråd medelst inbrott berett sig tillträde till Österbergs Maskin AB:s lagerlokal på Hantverkargatan 15 i Köping och stulit diverse verktyg till ett sammanlagt värde av omkring 24 000 kr. L.M. har någon dag efter inbrottet i Julita inom Katrineholms polisdistrikt tagit större delen av godset omhand, oaktat han insett att egendomen åtkommits genom brott. L.M. har kort därefter tillsammans med H.P. i Julita sålt stöldgodset. L.M:s befattning med godset har varit ägnad att försvåra dess återställande.

I ytterligare 5 fall yrkades ansvar å L.M.. Dessa åtalspunkter ogillades av TR:n.

Åklagaren gjorde gällande att L.M:s samtliga brott var att bedöma som grova på grund av att brotten utgjort led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt och i stor omfattning.

Domskäl

TR:n (ordf råd mannen Jakobsson) meddelade dom d 11 jan 1984. I domskälen anförde TR:n till en början: H.P. och I.O. har - som kommer att framgå vid behandlingen av de olika åtalspunkterna nedan - i stort erkänt den brottslighet som lagts dem till last. Enligt deras egna uppgifter började det hela med en oplanerad stöld i en järnvägsvagn under slutet av 1977 eller början av 1978. Båda hade fast anställning och i övrigt ordnade förhållanden men deras ekonomi var enligt vad de uppgivit trots det dålig; för H.P:s del främst på grund av ett egnahemsbygge. Enligt båda var det hela tiden behovet av pengar som drev dem att fortsätta stölderna. Dessa begicks nästan undantagslöst under veckoslut eller helger nattetid. De stal på järnvägsstationer, byggarbetsplatser, industriområden etc men aldrig i bostäder frånsett ett inbrott i en obebodd villa. De hade ingen svårighet att få avsättning för stöldgodset. Båda har uppgivit att det mesta såldes genom L.M:s förmedling. Det gick som regel till så att H.P. tog kontakt med L.M. och talade om vad man hade att sälja och att L.M. sedan ordnade köpare. H.P. och L.M. var bekanta med varandra sedan mitten av 1970-talet då de varit arbetskamrater. Efter något år skötte de emellertid ibland försäljningen själva. I.O. sålde för sin del en del stöldgods på marknader. De lyckades undgå upptäckt för brott ända till febr 1983 då polisanmälan gjordes i anledning av att stöldgods påträffats i en lokal som H.P. disponerade.

Härefter behandlade TR:n de skilda åtalspunkterna.

L.M. erkände vad som lades honom till last under åtalspunkterna 5, 6, 7, 9, 11, 13 och 14.

L.M. bestred under åtalspunkt 1 att han tagit befattning med kompressorn, erkände under åtalspunkterna 2 och 3 tillgrepp av möbler endast för ca 22 000 kr resp ca 12 000 kr, bestred ansvar under åtalspunkt 4, erkände under åtalspunkt 8 tillgrepp av däck för ca 8 000 kr, erkände under åtalspunkt 10 häleri endast beträffande en TV-apparat, bestred under åtalspunkt 12 att han tagit befattning med elorgeln, bestred ansvar under åtalspunkt 15 och erkände under åtalspunkt 16 häleri endast beträffande 4 borrmaskiner och en elsåg.

TR:n fann L.M. skyldig till häleri enligt åtalspunkt 4 och, i fråga om åtalspunkt 15, övertygad om häleri beträffande 3 TV-apparater. I fråga om åtalspunkterna 1, 2, 3, 8, 10, 12 och 16 fann TR:n L.M. övertygad om brott i den utsträckning han erkänt.

TR:n anförde vidare: H.P:s, I.O:s och L.M:s brottsliga verksamhet har pågått under lång tid och - även vad gäller L.M. - sammanlagt avsett egendom till betydande värde. Med hänsyn härtill bör samtliga deras brott bedömas som grova.

I fråga om påföljderna anförde TR:n bl a: Särskilt vad gäller H.P. och I.O. men även för L.M:s och Kurt L:s del är det fråga om brottslighet av sådan omfattning och art att hänsynen till allmän laglydnad kräver frihetsberövande påföljd. På grund härav och då vad som genom personundersökningar - och beträffande H.P. även läkarintyg - kommit fram om deras personliga förhållanden ej utgör tillräckliga skäl för att välja annan påföljd bör de ådömas fängelse.

Domslut

Domslut. TR:n dömde L.M. jämlikt 8 kap 4 § och 9 kap 6 § 3 st BrB för grov stöld och häleri till fängelse 10 mån.

H.P. och I.O. dömdes för grov stöld till fängelse 2 år.

Svea HovR

Såväl åklagaren som L.M. fullföljde talan i Svea HovR. Åklagaren yrkade, att L.M. skulle dömas i enlighet med gärningsbeskrivningen under åtalspunkten 8 och att hans straff skulle skärpas.

L.M. yrkade i första hand, att han skulle dömas endast för stöld och häleri, som inte anses som grovt, och i andra hand att fängelsestraffet skulle sättas lägre än vad TR:n mätt ut.

Även H.P. och I.O. fullföljde talan mot TR:ns dom.

HovR:n (hovrättsrådet Linder och adj led Hessén, referent, samt nämndemännen Sundberg och Hallerby) meddelade dom d 18 april 1984.

HovR:n delade TR:ns bedömning i fråga om åtalspunkten 8. I domskälen anförde HovR:n vidare bl a: Rubriceringsfrågor. TR:n har funnit att de brott som H.P., I.O. och L.M. gjort sig skyldiga till skall anses som grova. H.P. och I.O. har visserligen begått ett mycket stort antal stölder och även L.M. har gjort sig skyldig till många sådana brott. Det förhållandet att stölderna sammanlagt avsåg gods till betydande värde och att de pågick under lång tid föranleder enligt HovR:ns uppfattning inte till att varje särskilt brott skall anses som grov stöld. Det föreligger inte heller beträffande något av brotten, sett för sig, tillräckliga skäl att anse det som grov stöld. Vad sedan gäller L.M:s hälerier gäller likaså att de sammanlagt avsåg betydande värde och pågick under lång tid. I fråga om de enskilda brotten föreligger dock inte sådana omständigheter att något av dem bör anses som grovt.

Påföljdsfrågor. I likhet med TR:n anser HovR:n att H.P:s, I.O:s och L.M:s brott var sådana att hänsynen till allmän laglydnad kräver frihetsberövande påföljd och att vad som kommit fram om deras personliga förhållanden inte utgör tillräckliga skäl att välja annan påföljd. H.P:s och I.O:s straff finner HovR:n även från sina utgångspunkter vara väl avvägda.

En av förutsättningarna för att H.P. och I.O. kunde fortsätta med stölderna under så lång tid som skett var uppenbarligen att de hade möjlighet att avsätta stöldgodset snabbt och effektivt. HovR:n anser därför att L.M., oavsett att varken hans hälerier eller hans stölder bedöms som grova, skall dömas till strängare straff än TR:n bestämt.

Domslut

Domslut. HovR:n ändrar så TR:ns dom att L.M. döms för stöld enligt 8 kap 1 § BrB och för häleri enligt 9 kap 6 § 1 st samma balk till fängelse 1 år.

H.P. och I.O. dömdes för stöld till fängelse 2 år.

Hovrättslagmannen Rune var skiljaktig. Han ansåg att H.P:s och I.O:s brott var grova och anförde vidare: Däremot ansluter jag mig till flertalets rubricering av L.M:s brott och beaktar då tillika att det ej är utrett att denne hade klart för sig hur omfattande och allvarlig H.P:s och I.O:s samlade brottslighet var. Överröstad i fråga om rubriceringen av de båda sistnämndas stöld brott är jag i allt övrigt ense med HovR:ns flertal.

HD

L.M. (offentlig försvarare advokaten B.H.) sökte revision och yrkade, att HD med ändring av HovR:ns dom måtte ogilla åtalet under åtalspunkten 13 på grund av preskription. Han yrkade vidare att påföljden måtte bestämmas till villkorlig dom eller, i andra hand, att fängelsestraffet måtte sättas ned.

Riksåklagaren bestred ändring.

Målet avgjordes efter huvudförhandling (riksåklagaren genom t f byråchefen Hans Waldemarson).

HD (JustR:n Fredlund, Sven Nyman, Broomé och Bergqvist, referent) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. Såsom TR:n och HovR:n funnit har L.M. under tiden från årsskiftet 1978-1979 till okt-nov 1982 begått stöldbrott (åtalspunkterna 2, 3, 5, 6, 7 och 8) och hälerier (åtalspunkterna 1, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15 och 16).

L.M. har vidare erkänt att han gjort sig skyldig till häleri på det sätt som anges i åtalspunkt 13 men gjort gällande att detta sannolikt skedde i aug 1978, mer än 5 år innan han fick del av åtal för brottet. Riksåklagaren har förklarat sig inte vilja påstå att brottet begicks senare än L.M. angett men har likväl bestritt dennes yrkande om ogillande av åtalet på grund av preskription. Såsom grund härför har riksåklagaren åberopat att brottet, liksom övriga med åtalet mot L.M. avsedda brott, med hänsyn till omständigheterna bör bedömas som grovt och att preskriptionstiden enligt 35 kap 1 § BrB då är 10 år. Häremot har L.M. invänt främst att hans medverkan i H.P:s och I.O:s brottslighet har varit av underordnad betydelse och att han för egen del har haft enbart ringa vinning därav varför hans brottslighet till ingen del bör bedömas som grov.

De brott som L.M. har funnits skyldig till har bestått i att han tagit emot och sålt eller förmedlat försäljning av stöldgods och dessutom vid sex tillfällen själv deltagit i stölder. De flesta av brotten, bland dem stölderna, har begåtts under en tid av omkring ett år från hösten 1979. Under den tiden får den brottslighet som L.M. för sin del har deltagit i, och sålunda även om man inte beaktar H.P:s och I.O:s övriga brott, uppfattas som en systematisk brottslig verksamhet vilken framstår som allvarlig särskilt därigenom att egendom till ett betydande sammanlagt värde har stulits och avsatts till ett flertal olika köpare. Med hänsyn härtill måste L.M:s stölder och hälerier under denna tid betraktas som grova brott.

Efter hösten 1980 har L.M:s delaktighet haft mindre omfattning än tidigare. Hälerierna har emellertid liksom förut avsett gods som H.P. och I.O. stulit och har även i övrigt tett sig som en fortsättning, låt vara i mindre skala, av den tidigare verksamheten. Även de brotten bör därför betraktas som grova. Samma bedömning kan däremot inte göras i fråga om hälerierna i aug 1978 (åtalspunkt 13) och vid årsskiftet 1978-1979 (åtalspunkt 1). De brotten har begåtts avsevärd tid före de andra och framstår inte på samma sätt såsom led i en systematisk brottslig verksamhet. Omständigheterna kring vart och ett av dem är inte heller sådana att dessa brott bör betraktas som grova. Åtalet mot L.M. under åtalspunkt 13 skall till följd härav ogillas, eftersom mer än 5 år får antas ha förflutit mellan brottet och den tidpunkt då L.M. fick del av åtalet.

L.M. synes inte ha spelat den mest aktiva rollen vid stölderna och det är inte heller visat annat än att hans eget ekonomiska utbyte av brotten har varit förhållandevis begränsat. Å andra sidan framgår av utredningen att det i åtskilliga fall är han som har funnit köpare till stöldgodset och i ett fall (åtalspunkt 6) han som har känt till var ett inbrott med möjlighet till stort utbyte kunde göras. Brottsligheten har vidare varit av allvarlig natur på det sättet att den har avsett egendom till stort värde och bedrivits systematiskt under lång tid. Hänsynen till allmän laglydnad talar under dessa förhållanden med styrka för fängelsestraff.

Den utredning om L.M:s hälsotillstånd som föreligger i målet kan inte anses visa att det finns hinder av medicinska skäl mot fängelsestraff. Vad som i övrigt har upplysts om L.M:s personliga förhållanden utgör inte vare sig ensamt för sig eller tillsammans med den medicinska utredningen tillräckliga skäl för att välja en icke frihetsberövande påföljd. Anledning att sätta ned det av HovR:n bestämda straffet föreligger inte.

Domslut

Domslut. HD ändrar på det sättet HovR:ns dom att åtalet för häleri under åtalspunkt 13 ogillas och att L.M. döms jämlikt 8 kap 4 § samt 9 kap 6 § 1 och 3 st BrB för grov stöld och häleri till det av HovR:n bestämda fängelsestraffet.

JustR Bengtsson var av skiljaktig mening i påföljdsfrågan och anförde: Även om L.M. inte synes ha spelat någon ledande roll vid stölderna och tydligen haft ett förhållandevis begränsat utbyte av sin medverkan, är hans brottslighet av sådan art och omfattning att hänsyn till allmän laglydnad normalt skulle påkalla en frihetsberövande påföljd. Det kan här inte tillmätas någon avgörande betydelse att L.M. tidigare är ostraffad och lever under ordnade sociala förhållanden. Emellertid framgår av utredningen att L.M. lider av ett flertal sjukdomar - hjärtsjukdom, motorisk nervsvaghet, leversjukdom och ryggbesvär innebärande bl a kronisk ischias. Med hänsyn till de påfrestningar ett fängelsestraff kan antas medföra för L.M:s hälsa får trots det sagda övervägande skäl anses tala för att han i överensstämmelse med personundersökarens förslag erhåller villkorlig dom. Därjämte bör L.M. dömas till böter, varvid emellertid får beaktas att han på grund av brotten ålagts att utge omfattande skadestånd.

Jag ändrar på det sättet HovR:ns dom att dels åtalet för häleri under åtalspunkt 13 ogillas, dels L.M. döms jämlikt 8 kap 4 § samt 9 kap 6 § 1 och 3 st BrB för grov stöld och häleri till villkorlig dom jämte 60 dagsböter om 20 kr.