NJA 1985 s. 494

Fråga huruvida en televisionsapparat ingick i utmätningsgäldenärens beneficium. 5 kap 1 § 2 och 2 § 1 st UB.

HD

(Jfr 1983 s 642)

För uttagande av fordringar tillkommande dels staten dels Kundkredit AB och Inter Con to AB utmätte kronofogdemyndigheten i Malmö (kronoassistenten J.) d 23 jan 1984 hos I.H. en färgtelevisionsapparat vilken värdemades till 1 600 kr. Egendomen kvarlämnades i gäldenärens vård.

I.H. anförde besvär i HovR:n över Skåne och Blekinge och yrkade att utmätningen skulle upphävas. Som grund för sin talan anförde hon att apparaten fyllde en stor social funktion, eftersom hon var ensamstående med en femåmig dotter.

Riksskatteverket samt Kundkredit och Intem Con to bestred ändring. I (hovrättsmåden Sjövall och Lindell, adj led fd lagmannen Hasslow samt adj led Ryde, referent) anförde i beslut d 17 april 1984: Enligt 5 kap 1 § 2 UB får möbler, husgeråd och annan utrustning undantagas från utmätning i den mån egendomen är nödvändig för ett hem och dess skötsel, varvid enligt 2 § samma kap gäller att om gäldenären har familj skälig hänsyn skall tagas även till vad familjen brukar eller behöver. - TV- apparat får numera betraktas som normal utrustning för ett hem. Särskilt i familjer med barn torde den ofta fylla en viktig social funktion. På grund härav och eftersom den aktuella apparaten representerar ett begränsat värde, får det anses befogat att den undantages från utmätning. HovR:n undanröjer därför utmätningen.

Riksskatteverket anförde besvär med yrkande att HD skulle upphäva HovR:ns beslut och fastställa utmätningen.

I.H. bestred ändring.

Verket anförde bl a: Efter HD:s beslut i NJA 1983 s 642 råder det stor osäkerhet hos kronofogdemyndigheterna var gränsen för utmätningsbarhet beträffande televisionsapparater - ett mycket vanligt utmätningsobjekt - skall dras när det gäller barnfamiljer, t ex vad gäller antalet hemmavarande barn. Riksskatteverket har tolkat rättsfallet som ett sk in casu-avgörande, som inte innebär att en televisionsapparat skulle utgöra beneficicegendom för barnfamiljer oavsett antalet hemmavarande barn. - Konsekvensen av HovR:ns beslut blir emellertid att en televisionsapparat i praktiken, så snart det gäller barnfamiljer, skall undantas från utmätning, om den inte representerar ett större värde. Detta skulle innebära en kännbar inskränkning i kronofogdemyndigheternas indrivningsverksamhet, både när det gäller allmänna och enskilda mål.

Betänkande

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredmaganden, RevSekr Orremo, hemställde i betänkande om följande beslut: HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Fredlund, Brundin, Sven Nyman, Broomé referent, och Bergqvist) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.