RH 2006:47

Dator använd i barnfamilj har undantagits från utmätning.

För betalning av skulder till staten utmätte Kronofogdemyndigheten i Stockholm den 20 mars 2006 hos O.H. en dator med tillhörande tangentbord, skärm och skrivare. Utrustningens värde uppskattades av kronofogdemyndigheten till 3 000 kr.

Tingsrätten

O.H. överklagade kronofogdemyndighetens beslut.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Tomas Norström) anförde i beslut den 20 april 2006, såvitt nu är av intresse, följande.

SKÄL

Från utmätning kan vissa saker undantas med hänsyn till gäldenärens behov i enlighet med 5 kap. 1 § utsökningsbalken. Av 5 kap. 2 § utsökningsbalken framgår att om gäldenären har familj skall vid utmätningen skälig hänsyn tas även till vad denna brukar eller behöver.

Enligt 5 kap. 1 § 2 utsökningsbalken kan möbler, husgeråd och annan utrustning, i den mån egendomen är nödvändig för ett hem och dess skötsel undantas. Sådan egendom kan enligt praxis vara exempelvis en TV, i vart fall i en barnfamilj om värdet på apparaten är skäligt (se bl.a. NJA 1983 s. 642). Hänsyn får tas även till lokala förhållanden och särskilda personliga omständigheter. En dator kan inte sägas vara nödvändig för ett hem och dess skötsel. Tingsrätten finner inte att vad O.H. har anfört ändrar detta.

Tingsrätten konstaterade i beslutet vidare att datorn inte heller skulle undantas från utmätning med stöd av 5 kap. 1 § 3 eller 4 utsökningsbalken.

SLUT

Överklagandet lämnas utan bifall.

Hovrätten

O.H. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att kronofogdemyndighetens utmätningsbeslut skulle undanröjas. Som grund för yrkandet anförde han i huvudsak följande. Han har två döttrar som bor varannan vecka hos honom. Den yngsta dottern är handikappad och datorutrustningen har stor betydelse för hennes utveckling, skolarbete och fritid. Även den äldsta dottern har behov av datorn för att kunna fullgöra sitt skolarbete, t.ex. genom att skriva hemarbeten och lösa problem via internet. Vidare har datorutrustningen ett ringa värde och full betalning av skulden kan ske via löneutmätning.

Staten genom Skatteverket bestred ändring.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Birgitta Widebäck, hovrättsrådet Claes Örn och tf. hovrättsassessorn Annica Sandberg, referent) anförde i beslut den 22 augusti 2006.

SKÄL

Enligt 5 kap. 1 § 2 utsökningsbalken undantas från utmätning möbler, husgeråd och annan utrustning, i den mån egendomen är nödvändig för ett hem och dess skötsel. Av 5 kap. 2 § utsökningsbalken följer att vad som skall undantas bestäms med skälig hänsyn även till vad gäldenärens familj brukar eller behöver. I praxis har TV-apparat och stereoanläggning undantagits med stöd av angivet lagrum (se NJA 1983 s. 642, NJA 1985 s. 494 och RH 1988:59). Sådana apparater betraktas som normal utrustning för ett hem och i NJA 1985 s. 494 framhölls även att TV-apparaten fyller en viktig social funktion i en barnfamilj.

Även en dator med tillbehör får numera betraktas som normal utrustning för ett hem. En dator fyller måhända inte samma sociala funktion mellan familjemedlemmarna som en TV-apparat, men kan däremot användas för kontakt med andra människor via internet, vilket synes vara särskilt vanligt bland ungdomar. Datorn fyller även en praktisk funktion genom att den t.ex. underlättar informationsinhämtning och utförande av olika ärenden. Med hänsyn härtill, vad som framkommit om O.H:s döttrar och deras behov av dator samt utrustningens begränsade värde finner hovrätten att det får anses vara befogat att undanta den från utmätning.

SLUT

Med ändring av tingsrättens beslut undanröjer hovrätten kronofogdemyndighetens i Stockholm beslut om utmätning.

Hovrättens beslut meddelat: den 22 augusti 2006.

Mål nr: ÖÄ 3628-06.

Lagrum: 5 kap.1 och 2 §§utsökningsbalken (1981:774).

Rättsfall: NJA 1983 s. 642; NJA 1985 s. 494; RH 1988:59.