NJA 1985 s. 659

Ansökan om rättshjälp i tvist angående tomträtt har avslagits med stöd av 8 § 1 st 8 rättshjälpslagen.

HD

Kronofogdemyndigheten i Malmö distrikt utmätte vid skilda tillfällen under åren 1982-1984 tomträtten till Malmö Mullbäret 7 och två pantbrev för uttagande av N.H:s oguldna skatter m m. N.H. var sedan 1966 inskriven som innehavare av tomträtten.

M-B.H. anförde besvär i HovR:n över Skåne och Blekinge och yrkade att HovR:n måtte upphäva utmätningarna helt eller i den del de berörde hennes andel. Hon gjorde gällande att hon ägde halva tomträtten.

M-B.H. ansökte i HovR:n om allmän rättshjälp i målet.

Tomträtten såldes på exekutiv auktion d 7 mars 1985.

HovR:n (hovrättslagmannen Aspelin, hovrättsråden Sjövall och Lindell samt adj led Tallinger, referent) lämnade, i beslut d 12 mars 1985, jämlikt 8 § 1 st 8 rättshjälpslagen ansökningen om allmän rättshjälp utan bifall.

M-B.H. anförde besvär och yrkade att allmän rättshjälp måtte beviljas henne. Hon anförde: Enligt 13 kap 1 § JB är tomträtt en nyttjanderätt och skiljer sig därmed från själva fastigheten. En byggnad på tomträtt tillhör själva tomträtten och en tomträttsinnehavare är därför inte ägare till själva byggnaden i sig. I prop 1982/83:61 s 45 exemplifieras byggnad med byggnad på ofri grund och anges att undantaget i 8 § 1 st 8 inte skall omfatta nyttjanderättshavare.

Domstolsverket bestred ändring. Verket anförde bl a:

Tomträtt är en speciell form av nyttjanderätt som ger innehavaren i stort sett samma ställning som ägaren till en fastighet. Vad som gäller fast egendom gäller därför i tillämpliga delar även tomträtt (jfr bl a 13 kap 7 § JB och 1 kap 11 § UB). Enligt 13 kap 5 § JB innefattar tomträttsupplåtelse överlåtelse på tomträttshavaren av bl a byggnad som vid upplåtelsen hör till fastigheten enligt lag. Tomträttshavaren förvärvar därigenom äganderätten till byggnaden. Den som sedermera förvärvar tomträtten övertar även äganderätten till byggnaderna på fastigheten.

Av handlingarna i målet framgår att M-B.H. gör gällande att hon förvärvat hälften av den tomträtt som är föremål för utmätning. Enligt domstolsverkets uppfattning är bestämmelsen i 8 § 1 st 8 rättshjälpslagen därför tillämplig vad gäller utmätningen av fastigheten.

Pantbrev räknas höra till fastighetsägaren/tomträttshavaren. Det kan utmätas såsom lös egendom. Pantbrevet har emellertid sådan anknytning till fastigheten/tomträtten att tvist rörande pantbrev, enligt domstolsverkets uppfattning, får anses ha ett sådant samband med fastigheten/tomträtten att nyssnämnda bestämmelse i rättshjälpslagen även är tillämplig på en sådan angelägenhet (jfr prop 1982/83:61 s 44 f).

Anses sambandet så svagt att bestämmelsen i fråga inte är tillämplig, bör allmän rättshjälp i angelägenheten rörande utmätning av pantbreven ändå inte beviljas. Något behov av allmän rättshjälp i det avseendet torde nämligen inte föreligga. Frågan vem pantbreven tillhör är direkt avhängig av frågan om vem som är innehavare av tomträtten. Huruvida delar av pantbreven skall anses tillhöra M-B.H. torde nämligen inte kunna prövas fristående utan är direkt avhängigt av innehavet av tomträtten.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Almqvist, hemställde i betänkande, att HD måtte fastställa HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Vängby, Gregow och Lind, referent) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Föreskriften i 8 § 1 st 8 rättshjälpslagen innebär att rättshjälp inte får beviljas ägare av en fastighet eller en byggnad i angelägenhet, som avser fastigheten eller byggnaden, om ägaren har eller borde ha haft rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten. M-B.H. har gjort gällande, att dessa bestämmelser inte är tillämpliga i målet som rör frågan om hon innehar hälften av tomträtten till Malmö Mullbäret 7, i vilken hennes make N.H. är inskriven som tomträttshavare, och till följd därav också hälften av ägarhypoteket enligt vissa pantbrev avseende tomträtten.

Av förarbetena till lagrummet (prop 1982/83:61 s 32 ff) framgår att syftet med regeln har varit att avlasta den statliga rättshjälpen i fall när tillfredsställande rättsskydd finns att tillgå vid sidan av rättshjälpen. Detta har befunnits möjligt på det område som utgörs av tvister rörande fastigheter och byggnader, eftersom så gott som alla husägare har sin egendom försäkrad genom sakförsäkring.

De i förarbetena angivna grunderna för lagrummet är tillämpliga även när det gäller tvister angående tom trätt. Tomträtt likställs enligt JB i väsentliga hänseenden med äganderätt till fastighet. Starka sakliga skäl talar alltså för att en innehavare av tom trätt bör likställas med fastighetsägare och ägare av byggnad på ofri grund när det gäller att tillämpa undantagsregeln i 8 § 1 st 8 rättshjälpslagen. På grund härav bör den aktuella föreskriften anses tillämplig i tvisten angående tomträtten. Detsamma gäller beträffande tvisten angående pantbreven, eftersom M-B.H:s talan i den delen grundas på att hon såsom innehavare av hälften av tomträtten också har hälften av ägarhypoteket i pantbreven.

Domslut

HD:s avgörande. HD fastställer HovR:ns beslut att lämna M-B.H:s ansökan om allmän rättshjälp utan bifall.

JustR Erik Nyman, med vilken JustR Holmberg instämde, var skiljaktig och anförde: Enligt 8 § 1 st 8 rättshjälpslagen (1972:429) får, under förutsättningar som anges i lagrummet, rättshjälp inte beviljas ägaren av en fastighet eller en byggnad i angelägenhet, som avser fastigheten eller byggnaden. Lagrummet har således enligt sin ordalydelse inte avseende på innehavare av tomträtt. En utvidgning av tillämpningen av stadgandet till att omfatta även tomträttshavare i angelägenhet som avser tomträtten kan inte grundas på någon generell regel enligt vilken tomträttshavarejämställs med ägaren av fastighet. Däremot finns åtskilliga exempel på att, där så ansetts skola vara fallet, detta särskilt angetts i lagtexten (13:7 och 26 JB, 1 § förköpslagen [1967:868] och 1 § lagen [1984:404] om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter). Att en sådan jämställdhet i förevarande fall skulle ha varit avsedd trots lagtextens avfattning har inte stöd i något uttalande i förarbetena till lagrummet. När det gäller dettas räckvidd i förevarande hänseende är närmast att beakta följande uttalande i specialmotiveringen (prop 1982/83:61 s 45): "Föreskriften i punkt 8 gäller endast ägare av fastigheter och byggnader, t ex byggnad på ofri grund. Ett principiellt krav på rättsskyddsförsäkring kan knappast ställas på hyresgäster, bostadsrättshavare eller andra nyttjanderättshavare."

Under ovan angivna förhållanden kan inte på grund av stadgandet i 8 § 1 st 8 rättshjälpslagen hinder anses föreligga att bevilja M-B.H. rättshjälp i angelägenhet som avser tomträtten.