NJA 1986 s. 113

Näringsidkare i konkurs har sökt allmän rättshjälp i mål om fastställande av arvode till konkursförvaltaren. Fråga har ansetts vara om angelägenhet som uppkommit i konkursgäldenärens näringsverksamhet, och ansökan har avslagits. 8 § 1 st 3 rättshjälpslagen.

HovR:n

Å.S. och hans hustru, vilka bedrev jordbruk i Sollefteå kommun, försattes båda på egen begäran i konkurs vid Sollefteå TR d 23 juni 1982. Konkurserna handlades som ordinära konkurser.

I slutligt beslut d 24 okt 1983 tillerkände TR:n förvaltaren i konkurserna arvode med tillhopa 84 500 kr, varav 65 750 kr hänförde sig till Å.S:s konkurs och 18 750 kr till hustruns konkurs.

Å.S. anförde besvär över TR:ns beslut HovR:n för Nedre Norrland. Han yrkade att förvaltarens arvode skulle bestämmas till högst 40 000 kr och i sin helhet belasta Å.S:s konkurs.

I samband med besvären hemställde Å.S. om allmän rättshjälp. Han uppgav i sin ansökan att han hade inkomst av gatuköksrörelse samt att han för det innevarande året beräknade bruttointäkten av rörelsen till 450 000 kr och kostnaderna till 368 000 kr.

HovR:n (hovrättslagmannen Hedman och adj led, rådmannen Ling) anförde i beslut d 7 sept 1984: Ifrågavarande rättsliga angelägenhet avser fastställande av arvode till konkursförvaltare och ingår sålunda som ett moment i ett konkursförfarande. Å.S. har varit verksam som jordbrukare och har i denna egenskap försatts i konkurs. Enär målet därför får anses röra angelägenhet som uppkommit i Å.S:s näringsverksamhet och skäl att vid sådant förhållande bevilja allmän rättshjälp ej föreligger, avslår HovR:n med stöd av 8 § 1 st 3 rättshjälpslagen Å.S:s begäran om allmän rättshjälp.

Referenten, hovrättsrådet Grefberg, var av skiljaktig mening och anförde: Jag finner att den fråga som målet rör - fastställande av arvode till konkursförvaltare - ej kan anses ha sådant samband med Å.S:s näringsverksamhet före konkursutbrottet att allmän rättshjälp skall kunna förvägras enligt 8 § 1 st 3 rättshjälpslagen. Å.S. har behov av biträde och hinder i övrigt mot bifall till rättshjälpsansökningen föreligger ej.

Jag beviljar därför Å.S. allmän rättshjälp i angelägenhet rörande arvode till konkursförvaltare.

I slutligt beslut d 24 okt 1984 fann HovR:n att grovt rättegångsfel hade förekommit vid konkursdomarens utsättande av arvodesfrågorna till handläggning vid TR:n. HovR:n undanröjde TR:ns beslut d 24 okt 1983 samt visade ärendet om bestämmande av förvaltararvode i Å.S:s och hans hustrus konkurser åter till konkursdomaren för erforderlig behandling.

Å.S. (ombud advokaten L.B.) anförde besvär över HovR:ns beslut d 7 sept 1984 och yrkade bifall till sin begäran om allmän rättshjälp.

Domstolsverket bestred ändring och anförde bl a: Å.S. har såsom jordbrukare försatts i konkurs. Han har i jordbruksdriften varit att anse som näringsidkare. Arvodet till konkursförvaltaren rör Å.S. direkt i egenskap av konkursgäldenär. Tyngdpunkten av det arbete konkursförvaltaren begär ersättning för får antas vara hänförligt till upptecknande och realiserande av den egendom som rör näringsverksamheten. Tvisten rörande arvodet får därför, enligt domstolsverkets mening, anses falla inom ramen för näringsverksamheten. Bestämmelsen i 8 § 3 rättshjälpslagen är därför tillämplig på Å.S..

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Forsström, hemställde i betänkande om följande beslut: HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Höglund, Erik Nyman, Vängby, Broomé, referent, och Lind) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.