NJA 1986 s. 117

HovR har med tillämpning av 53 kap 2 § och 47 kap 5 § 1 st RB ogillat enskilt åtal utan att utfärda stämning. Sedan målsäganden fullföljt talan till HD har dom meddelats utan att revisionsinlagan delgivits den tilltalade.

HovR:n

Stockholms TR dömde d 26 april 1985 taxichauffören B.E. för försök till utpressning, sabotage, försök till sabotage och olaga vapeninnehav samt förordnade att B.E. skulle överlämnas till sluten psykiatrisk vård. Domen överklagades av B.E. i Svea HovR.

Efter TR:ns dom väckte B.E. enskilt åtal vid TR:n mot bl a chefsrådmannen T.P.. Genom dom d 10 juni 1985 ogillade TR:n åtalet mot en person samt avvisade på olika grunder åtalet mot övriga personer, för T.P:s del på den grund att åtalet mot honom skulle i första hand prövas av HovR:n.

B.E. yrkade härefter i Svea HovR, att T.P. skulle fällas till ansvar för bevisförvanskning, underlåtenhet att avvärja rättsfel, medhjälp till obehörig befattning med hemlig uppgift, grovt myndighetsmissbruk och brott mot tystnadsplikt.

Som grund för sin talan uppgav B.E. att T.P. gjort sig skyldig till de olika brotten genom att icke ha förordnat om sekretess av olika rättegångshandlingar och även eljest ha hand lagt sekretessfrågor på ett felaktigt sätt.

Vidare hemställde B.E. att "ärendet sekretesskyddas".

HovR:n (hovrättslagmannen Litzén, hovrättsrådet Ekström, referent, och adj led Boutz) anförde i dom d 3 sept 1985:

Domskäl

Domskäl. B.E:s talan är uppenbart ogrundad och skall därför med tillämpning av 53 kap 2 § och 47 kap 5 § 1 st RB ogillas. Yrkandet om sekretess saknar fog.

Domslut

Domslut. Åtalet ogillas och B.E:s hemställan om sekretess lämnas utan bifall.

B.E. fullföljde talan mot HovR:ns dom och yrkade vidare att målet måtte sekretesskyddas.

Vid föredragning av målet uppkom fråga om revisionsinlagan skulle delges T.P. och föreläggande meddelas honom att inkomma med skriftligt genmäle.

HD (JustR:n Erik Nyman, Vängby, Jermsten, Lind och Beckman, referent) fattade d 27 febr 1986 följande beslut: "Genom lagändring år 1984 infördes möjlighet för TR att vid enskilt åtal genast meddela dom i målet utan att stämning utfärdas, om målsägandens framställning inte innefattar laga skäl för åtalet eller om det annars är uppenbart att detta är ogrundat, se 47 kap 5 § 1 st andra meningen RB. Genom hänvisningar i 53 kap 2 § och 57 kap 1 § RB, vilka ej ändrades, fick bestämmelsen motsvarande tillämpning i fråga om enskilt åtal som skall upptas omedelbart av HovR:n eller HD. Samtidigt genomfördes sådan ändring i 51 kap 8 § RB att, om vadetalan är uppenbart ogrundad, HovR:n genast får meddela dom i målet utan att delge vadesvaranden vadeinlagan och förelägga honom att inkomma med skriftligt genmäle. Motsvarande bestämmelse har inte meddelats beträffande revisionstalan.

I det aktuella målet har HovR:n med konstaterande att B.E:s talan var uppenbart ogrundad meddelat dom utan att utfärda stämning.

Förarbetena till lagändringen innehåller ingenting som skulle kunna tyda på att lagstiftaren skulle ha avsett att i de fall då enskilt åtal väckts omedelbart i HovR HD inte skulle ha rätt att meddela dom omedelbart, om revisionstalan är uppenbart ogrundad. En sådan ordning skulle inte bara framstå som i sak omotiverad utan dessutom vara oförenlig med de regler i 47 kap RB som innebär att den tilltalade har att ange sin inställning till åtalet först efter det att den domstol vid vilken åtal väckts har utfärdat stämning. HD bör därför även utan uttryckligt lagstöd kunna underlåta att delge den tilltalade revisionsinlagan och att meddela honom föreläggande att inkomma med genmäle, ifall revisionstalan är uppenbart ogrundad.

På grund av det anförda och då B.E:s revisionstalan är uppenbart ogrundad skall dom genast meddelas."

HD (samma ledamöter) beslöt följande dom: HD fastställer HovR:ns dom.