NJA 1986 s. 356

Sedan slutbevis utfärdats i mål om betalningsföreläggande ansökte gäldenären om återvinning men återkallade ansökningen. TR:n avskrev målet med förklaring att slutbeviset fastställdes. Gäldenären ingav inom tid som anges i 35 § lagsökningslagen en ny ansökan om återvinning. Denna ansökan har avvisats.

TR:n

Jfr 1978 s 55)

I mål om betalningsföreläggande mellan H.S. och H.H. utfärdade Kalmar TR d 27 april 1983 slutbevis. Sedan H.H. genom ombud hos TR:n ansökt om återvinning och inhibition, återkallade ombudet hans återvinningstalan. TR:n avskrev därefter d 14 sept 1983 målet och fastställde slutbeviset i målet om betalningsföreläggande.

I skrift som inkom till TR:n d 12 dec 1984 ansökte H.H. på nytt om återvinning och inhibition. Han åberopade att det aldrig varit hans avsikt att återkalla återvinningstalan i det tidigare målet utan att återkallelsen berott på ett missförstånd mellan honom och hans ombud.

Domskäl

TR:n (rådmannen Forssén) anförde i beslut d 28 jan 1985: Sedan H.H. genom befullmäktigat ombud återkallat sin återvinningstalan i målet T 298/83:1 och TR:n genom sedermera lagakraftvunnet beslut avskrivit målet från vidare handläggning kan den av H.H. nu gjorda ansökningen om återvinning inte lagligen upptas till prövning. TR:n avvisar därför H.H:s ansökan om återvinning.

H.H. anförde besvär i Göta HovR och yrkade att HovR:n måtte upphäva avvisningsbeslutet.

HovR:n (hovrättsråden Löwendahl, Ericsson och Rundgren, referent) lämnade i beslut d 15 mars 1985 besvären utan bifall.

H.H. (ombud advokaten Bo Runnquist) anförde besvär och yrkade att HD måtte upphäva avvisningsbeslutet och återförvisa målet till TR:n. Han anförde bl a: Underrättelse om sökt utmätning kom honom tillhanda under senare delen av nov 1984. Enligt 35 § lagsökningslagen löper fristen för gäldenären med en månad från det att utmätning ägt rum. Han har inom lagstadgad tid sökt återvinning i målet om betalningsföreläggande.

H.S. bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Forsström, hemställde i betänkande att HD måtte meddela beslut enligt följande: Skäl. Enligt 35 § lagen (1946:808) om lagsökning och betalningsföreläggande (lagsökningslagen) får ansökan om återvinning i mål om betalningsföreläggande göras inom en månad från det utmätning ägde rum eller utan föregående utmätning betalning skedde med förbehåll om rätt för gäldenären att söka återvinning. Om återvinningstalan i övrigt äger vad som stadgas i RB om återvinning av tvistemål motsvarande tillämpning varvid rättens bevis att utmätning må äga rum därvid anses som tredskodom.

I förevarande mål har inte visats att utmätning ägt rum eller att det skett betalning, med eller utan förbehåll om rätt att söka återvinning. Vid sådant förhållande hade återvinningsfristen enligt 35 § lagsökningslagen inte börjat löpa när ansökan om återvinning inkom till TR:n d 12 dec 1984.

Den omständigheten att återvinning tidigare sökts och att TR:n - sedan återvinningsansökan återkallats - avskrivit målet och därvid uttalat att slutbeviset fastställs föranleder inte till någon annan bedömning.

Domslut

HD:s avgörande. HD upphäver domstolarnas beslut att avvisa H.H:s ansökan om återvinning i följd varav TR:n skall återuppta återvinningsmålet till erforderlig behandling.

HD (JustR:n Höglund, Stark, Persson, referent, Heuman och Freyschuss) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Nu ifrågavarande återvinningsansökan har inkommit till TR:n d 12 dec 1984 sedan H.H. d 15 nov 1984 fått underrättelse från kronofogdemyndigheten om att utmätning sökts. Ansökningen är alltså gjord före utgången av den tid som anges i 35 § lagsökningslagen.

Av handlingarna i målet framgår emellertid att H.H. tidigare sökt återvinning men återkallat ansökningen, i följd varav TR:n d 14 sept 1983 avskrivit målet med förklaring att utfärdat slutbevis fastställdes.

Om H.H. hade överklagat avskrivningsbeslutet för att få det undanröjt hade hans besvärstalan varit att bedöma enligt de regler som enligt praxis gäller rörande återtagande av återkallelse. Dessa regler innebär att ett återtagande som sker sedan målet avskrivits kan beaktas endast om det återtagandet föranletts av alldeles speciella omständigheter (se NJA 1978 s 55).

H.H:s åtgärd att på nytt ansöka om återvinning kan i processuellt hänseende likställas med ett återtagande av återkallelsen. Vad H.H. anfört till stöd för den nya ansökningen innefattar inte sådana speciella omständigheter som nyss sagts. H.H:s nya ansökan om återvinning skall därför avvisas.

Domslut

HD:s avgörande. HD fastställer det slut vartill HovR:n kommit.