RH 2004:16

Sedan tingsrätten avskrivit ett där anhängigt tvistemål, har hovrätten avvisat en påstådd successors överklagande i fråga om rätten att överta kärandens talan i det avskrivna målet.

I ett vid tingsrätten mellan M.F.AB i konkurs och B.M. anhängigt mål om skadestånd m.m. anmälde F.N.AB att bolaget övertagit den fordran som tvisten avsåg och därför inträdde som kärande i målet. Det i konkurs försatta kärandebolaget bestred att giltig överlåtelse av fordringen hade ägt rum.

Lunds tingsrätt (2003-06-19, lagmannen Jan Alvå) avvisade bolagets framställan om rätt att som kärandepart få inträda i rättegången och anförde som skäl för beslutet bl.a. följande.

Då F.N.AB förvärvat den i målet tvistiga fordringen av H.N. och hon vid tidpunkten för sitt påstådda förvärv inte varit behörig att som säljare företräda kärandebolaget kan någon för detta bolag bindande överlåtelse inte ha ägt rum.

F.N.AB överklagade tingsrättens beslut och yrkade bifall till sin begäran att få inträda i rättegången i M.F.AB i konkurs ställe. M.F.AB i konkurs bestred yrkandet. Innan hovrätten avgjort målet avskrev tingsrätten det där anhängiga målet från vidare handläggning.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (2003-12-11, hovrättsråden Roberth Nordh och Ulla Wallén, referent, samt tf. hovrättsassessorn Elisabet Åkerberg) avvisade överklagandet.

I skälen för beslutet anförde hovrätten: Tingsrätten har nu avskrivit det mål i vilket F.N.AB begärt att få överta kärandens talan. Vid sådant förhållande krävs särskilda skäl för att hovrätten skall ta upp och pröva frågan om bolagets rätt att inträda i rättegången. Eftersom det inte kan anses föreligga sådana skäl bör bolagets överklagande avvisas.

Målnummer Ö 1803-03