NJA 1986 s. 484

Ansökan om återställande av försutten tid. Ansökan inkom till regeringsrätten inom den i 58 kap 12 § RB föreskrivna fristen om tre veckor men tillställdes HD först efter fristens utgång. Ansökningen har avvisats.

HD

Svea HovR meddelade d 21 mars 1985 dom i mål mellan B.S. och I.P. angående samäganderätt till fast egendom. Av B.S. fullföljd talan mot HovR:ns dom avvisades av HovR:n genom beslut d 30 april 1985, enär revisionsinlagan inkommit för sent. HD lämnade i beslut d 23 jan 1986 av B.S. anförda besvär över avvisningsbeslutet utan bifall.

B.S. inkom d 11 febr 1986 till regeringsrätten med en till regeringsrätten ställd ansökan varigenom han, såsom hans talan fick förstås, sökte återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot HovR:ns dom. Ansökningen överlämnades till HD, dit den inkom d 15 april 1986.

Föredraganden, RevSekr Andersson, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Vad B.S. anfört kan ej anses utgöra laga förfall för underlåtenheten att inkomma med revisionsinlaga i rätt tid. HD lämnar därför ansökningen om återställande av försutten tid utan bifall.

HD (JustR:n Höglund, Stark, Persson, Heuman och Lind, referent) fattade följande slutliga beslut: Enligt 11 kap 11 § regeringsformen och 58 kap 12 § RB skulle B.S. ha gjort sin ansökan om återställande av försutten tid hos HD. Sistnämnda lagrum innebär vidare att ansökningen skulle ha gjorts inom tre veckor sedan förfallet upphörde. Fristen skall i förevarande fall räknas från d 23 jan 1986, då lagakraftägande beslut om avvisning förelåg (NJA 1983 s 419). Fristen utgick således d 13 febr 1986.

B.S:s ansökan inkom sålunda till HD efter utgången av den föreskrivna fristen om tre veckor. Särskilda omständigheter som kan medföra att ansökningen likväl bör upptas till prövning föreligger inte. Ansökningen skall följaktligen avvisas.

HD avvisar B.S:s ansökan om återställande av försutten tid.