NJA 1986 s. 655

Ett aktiebolag blev enligt 4 p 1 st övergångsbestämmelserna till lagen (1973:303) om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag avfört ur aktiebolagsregistret och var därmed upplöst. Med anledning av en därefter gjord ansökan fastställdes en skatteskuld för bolaget genom eftertaxering avseende ett tidigare taxeringsår. En styrelseledamot i bolaget har enligt samma punkt 3 st ansetts skyldig svara för bolagets förpliktelse att erlägga skatteskulden.

TR:n

Staten genom LSt:n i Stockholms län yrkade vid Stockholms TR, sedan mål om betalningsföreläggande hänskjutits till rättegång, förpliktande 656 för A.B. att till staten utge 1 909 432 kr, avseende obetalda skatter och avgifter som påförts Mobila Maskiner AB.

Staten anförde som grund för sin talan: Mobila Maskiner AB avfördes ur aktiebolagsregistret d 4 jan 1982 jämlikt övergångsbestämmelserna till lagen (1973:303) om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag i lydelse enligt lag (1981:460). Enligt nämnda bestämmelser är aktieägare, styrelseledamöter och verkställande direktör solidariskt betalningsansvariga för det avförda bolagets skulder. A.B. var styrelseledamot i bolaget då detta avfördes ur aktiebolagsregistret. Bolaget hade när det avfördes ur registret skatte- och avgiftsskulder till staten, uppkomna före årsskiftet 1981/1982 och alltjämt obetalda. För skatteskulder är det inkomståret som är avgörande för bedömningen av när en skatt uppkommit. Genom mellankommunala skatterättens dom d 21 april 1983 påfördes bolaget tillkommande skatt för taxeringsåret 1980 med tillhopa 1 801 350 kr att erläggas under femte och sjätte uppbördsterminerna 1983. Då betalning av skatterna ej skedde å förfallodagarna debiterades bolaget också restavgifter å tillhopa 108 082 kr.

A.B. vitsordade riktigheten av de av staten lämnade sakuppgifterna men bestred käromålet. Han anförde, att någon skatteskuld inte förelåg då bolaget avfördes ur aktiebolagsregistret och att i allt fall någon skuld för restavgifter inte förelåg vid denna tidpunkt.

Domskäl

TR:n (chefsrådmannen Pehrsson) anförde i dom d 20 juni 1985:

Domskäl. Den aktuella skatteskulden måste anses ha uppkommit före d 4 jan 1982. A.B. kan därför ej jämlikt de av staten åberopade lagrummen undgå att personligen svara för denna. Restavgifterna emellertid kan ej anses ha uppkommit förrän de påförda skatterna ej blivit betalda å förfallodagarna, varför statens talan i denna del skall lämnas utan bifall.

Domslut

Domslut.

- TR:n förpliktar A.B. att till staten utge 1 801 350 kr.

- Käromålet i övrigt lämnas utan bifall.

Svea HovR

A.B. fullföljde talan i Svea HovR och yrkade att statens talan skulle ogillas helt.

Staten bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Marcus och adj led Ljungqvist) anförde i dom d 7 nov 1985:

Domskäl

Domskäl. I målet är följande ostridigt. Bolaget avfördes ur aktiebolagsregistret d 4 jan 1982 med stöd av bestämmelsen i 4 p 1 st övergångsbestämmelserna till lagen (1973:303) om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag. Bolagets styrelse utgjordes av A.B.. Sedan ansökan om eftertaxering avseende taxeringsåret 1980 gjorts i juni 1982, bestämdes den skatt varom fråga är i målet, 1 801 350 kr, genom en dom av mellankommunala skatterätten d 21 april 1983.

Starka skäl - främst de tolkningar som gjorts av bestämmelsen i 100 § KL - talar otvivelaktigt för statens ståndpunkt att A.B. enligt 4 p 3 st förenämnda övergångsbestämmelser svarar för skatteskulden. A.B. har emellertid till stöd för sin talan i HovR:n åberopat vad han anfört vid TR:n. Av TR:ns protokoll från den muntliga förberedelsen framgår att A.B. bl a pekat på att bolaget ingick i en koncern och att eftertaxeringen berodde på att det efter avregistreringen upptäcktes en brist i koncernavtalet. Staten har lämnat obestritt vad A.B. uppgivit. Utredningen visar sålunda inte annat än att en skatterättslig bedömning legat till grund för eftertaxeringen. Vid angivna förhållande och då skatteskulden fastställts till belopp och förfallodag först efter avregistreringen utgör statens fordran inte en sådan bolagets förpliktelse som A.B. enligt övergångsbestämmelserna skall svara för. På grund av det anförda skall A.B:s vadetalan vinna bifall.

Domslut

Domslut. Med upphävande av TR:ns domslut under punkten 1 ogillar HovR:n statens talan, såvitt nu är i fråga.

Hovrättsrådet Garström var skiljaktig och anförde: Av förarbetena till de i HovR:ns dom nämnda övergångsbestämmelserna framgår att skyldighet att svara för bolagets skulder, för det fall bolaget avförts ur aktiebolagsregistret, endast avser skulder, som uppkommit före avregistreringen. Statens skattefordran hänför sig till inkomster, som bolaget haft under år 1979. Oaktat denna fordran till belopp och förfallodag fastställts först genom skatterättens dom d 21 april 1983, får den anses ha uppkommit i och med att bolaget förvärvade inkomsterna och således innan bolaget avfördes ur registret. A.B. kan därför, såsom TR:n funnit, ej undgå att personligen svara för skulden. Jag fastställer följaktligen TR:ns dom så vitt nu är i fråga.

HD

Staten genom riksskatteverket sökte revision och yrkade, att HD med upphävande av HovR:ns dom måtte fastställa det slut vartill TR:n kommit.

A.B. (ombud advokaten S.N.D.) bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Engström, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande dom: Domskäl. A.B. har i HD som ytterligare omständighet till stöd för sitt bestridande av statens talan gjort gällande att det kontrakt, vars upphörande föranledde eftertaxeringen, saknat giltighet från 1980 och inte från 1979 som staten påstått, i anledning varav någon skattefordran inte kan ha uppkommit för inkomståret 1979.

A.B. har inte gjort sannolikt att han inte kunnat åberopa den nya omständigheten vid lägre rätt eller ens gjort gällande att han haft giltig ursäkt att underlåta det. Hans först i HD gjorda invändning skall således inte beaktas vid bedömning av målet.

Av förarbetena till ifrågavarande övergångsbestämmelse framgår att betalningsansvar kan åläggas de i bestämmelsen angivna personerna endast för sådana bolagets skulder som uppkommit innan bolaget avfördes ur aktiebolagsregistret (prop 1973:168 s 14). Av det sagda framgår att fordran inte behöver ha förfallit till betalning innan bolaget avförts för att betalningsansvar skall uppkomma.

Avgörande för skattskyldigheten enligt de i uppbördslagen (1953:272) angivna skatteförfattningarna är förhållandena under inkomståret och ej tidpunkten för taxeringen eller uppbörden.

Enligt 114 § taxeringslagen (1956:623) skall eftertaxering ske bl a när omständighet framkommit vilken inte beaktats vid den ordinarie taxeringen. Enligt 13 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall, om eftertaxering åsatts, statlig inkomstskatt utgå med det ytterligare belopp som skulle ha erlagts om den ursprungliga taxeringen omfattat även den inkomst för vilken eftertaxeringen åsatts. Motsvarande regler gäller enligt 13 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt och sedan d 1 jan 1975 även beträffande kommunalskatt (se prop 1974:159 s 77).

Statens fordran i målet utgör ett belopp som vid eftertaxering fastställts för taxeringsåret 1980. Av det ovan anförda framgår att det belopp som påförts Mobila Maskiner AB genom eftertaxering utgör en skattepliktig inkomst det inkomstår som föregått sistnämnda taxeringsår. Statens fordran har således uppkommit innan bolaget avfördes ur aktiebolagsregistret. Om beloppets storlek råder inte tvist. Statens revisionstalan skall sålunda bifallas.

Domslut

Domslut. Med upphävande av HovR:ns dom fastställer HD TR:ns domslut såvitt nu är i fråga.

HD (JustR:n Brundin, Sven Nyman, referent, Vängby, Lind och Lars K Beckman) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. Bolaget har, sedan ansökan om eftertaxering gjorts i juni 1982, efter dom av mellankommunala skatterätten d 21 april 1983 för taxeringsåret 1980 påförts tillkommande skatt med 1 801 350 kr. Härigenom får anses fastslaget att den skatteskuld som avses i målet förelåg redan vid tiden för den ordinarie taxeringen år 1980.

A.B. har inte visat någon omständighet på grund varav domen ej skulle vara gällande mot bolaget. Han är följaktligen - sedan bolaget avförts ur aktiebolagsregistret d 4 jan 1982 och därmed blivit upplöst - enligt 4 p 3 st övergångsbestämmelserna till lagen (1973:303) om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag skyldig att i egenskap av styrelseledamot svara för bolagets förpliktelse att erlägga skattebeloppet. Statens revisionstalan skall således bifallas.

Domslut

Domslut. Med upphävande av HovR:ns dom fastställer HD TR:ns domslut såvitt nu är i fråga.

Litteratur: DsJu 1983:17 Gäldenärsbrott, s 58 ff; prop 1985/86:30 om brott mot gäldenärer, s 27 ff; Ds Fi 1986:4 Latent skatteskuld vid arvs- och gåvobeskattning; prop 1986/87:54 om värderingen av aktier vid kapitalbeskattningen, m m; lagrådsremiss d 30 april 1986 med förslag till ny konkurslag, s 56 ff.