NJA 1987 s. 457

Den, vars inrop vid exekutiv auktion inte godtagits på den grund att det ansetts sannolikt att avsevärt högre köpeskilling kunde uppnås, har ansetts berättigad att överklaga beslutet, även om han inte är sakägare. (Jfr 18 kap 2 § 1 st UB.) Sökanden i utsökningsmålet har ansetts äga återkalla sin begäran om exekutiv försäljning utan hinder av överklagandet, eftersom någon exekutiv försäljning ännu inte kommit till stånd.

HovR:n

På begäran av Sparbankernas Inteckningsaktiebolag (SPINTAB) föranstaltade kronofogdemyndigheten i Skövde distrikt om exekutiv försäljning av fastigheten Tibro Blocket 1 i Tibro kommun. Vid exekutiv auktion d 10 dec 1986 avgavs högsta budet, 302 097 kr, av D.P.. Kronofogdemyndigheten godtog inte budet med motivering att det var sannolikt att avsevärt högre köpeskilling skulle kunna uppnås vid ett nytt försäljningsförsök.

D.P. anförde besvär i Göta HovR med yrkande att hennes inrop skulle godtas och att HovR:n skulle förklara fastigheten inropad av henne.

HovR:n (hovrättslagmannen Maiander samt hovrättsråden Paulsson-Nordling, referent, och Sundström) anförde i beslut d 22 jan 1987:

Domskäl

Skäl. D.P. har inte varit sakägare vid den exekutiva auktionen. Den omständigheten att hon har avgett bud på fastigheten medför ej att det överklagade beslutet skall anses angå henne på sätt som avses i 18 kap 2 § UB. D.P. äger därför ej rätt att föra talan mot beslutet. Besvären kan således ej upptas till prövning.

HovR:ns beslut. HovR:n avvisar D.P:s besvär.

D.P. anförde besvär och yrkade att HD skulle med undanröjande av HovR:ns beslut återförvisa målet till HovR:n för prövning i sak.

HD förordnade d 6 mars 1987 att, till dess målet avgjordes eller annorlunda förordnades, vidare åtgärd för verkställighet ej skulle vidtas.

Sedan fastigheten sålts privat återkallade SPINTAB d 3 april 1987 sin begäran om exekutiv auktion hos kronofogdemyndigheten. I förklaring till HD anförde SPINTAB att frågan om exekutiv försäljning förfallit, eftersom ansökningen återkallats.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Camitz, hemställde i betänkande om följande beslut:

Skäl. Enligt 18 kap 2 § 1 st UB får talan mot kronofogdemyndighets beslut föras av den som beslutet angår, om det har gått honom emot. Vid bedömande huruvida talerätt föreligger för en person som önskar överklaga visst beslut bör arten och styrkan av det intresse klaganden har av att få saken prövad vara avgörande. Den som vid exekutiv auktion avgett bud som inte godtagits på den grund, att det ansetts sannolikt att avsevärt högre köpeskilling kunde uppnås, har ett befogat anspråk på att bestämmelsen härom tillämpas på rätt sätt. Han får därför, även om han inte är sakägare, anses ha ett sådant intresse i saken att han bör vara berättigad att överklaga beslutet.

På grund härav borde D.P:s besvär över kronofogdemyndighetens beslut att inte godta hennes inrop av den utbjudna fastigheten ha upptagits till prövning av HovR:n.

SPINTAB, som var sökande i utsökningsmålet, har emellertid under målets handläggning i HD hos kronofogdemyndigheten återkallat sin begäran om exekutiv försäljning av fastigheten. Eftersom återkallelsen skett innan någon exekutiv försäljning av fastigheten kommit till stånd, har frågan härom numera förfallit. Spörsmålet om godtagande av D.P:s inrop kan därför inte längre prövas i sak.

Domslut

HD:s avgörande. HD lämnar besvären utan vidare åtgärd.

HD:s beslut d 6 mars 1987 upphävs.

HD (JustR:n Knutsson, Heuman, Gregow, referent, Freyschuss och Lind) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.