NJA 1987 s. 560

Sedan gäldenär efter tredskodom mot honom sökt återvinning avskrevs målet på grund av att båda parter uteblivit från förhandling. Att en tredskodom i sådant fall förlorat sin verkan har ansetts böra komma till tydligt uttryck i avskrivningsbeslutet, lämpligen genom att tredskodomen förklaras undanröjd.

TR:n

(Jfr 1972 s 194)

I tredskodom d 24 jan 1983 förpliktade Borås TR K.A. att till T.B. utge en viss summa pengar. Sedan K.A. ansökt om återvinning satte TR:n ut målet till sammanträde d 30 maj 1983. Vid pårop av målet den utsatta dagen befanns ingen av parterna vara tillstädes.

Domskäl

TR:n (rådmannen Karlén) anförde i beslut d 30 maj 1983: Enär båda parterna uteblivit, avskrives målet från vidare handläggning. Tredskodomen skall stå fast.

K.A. anförde i HovR:n för Västra Sverige domvillobesvär över förordnandet i TR:ns beslut, att tredskodomen d 24 jan 1983 skulle stå fast.

HovR:n (hovrättsråden Thorleif och Lindskog, referent, samt hovrättsassessorn Sandgren) anförde i beslut d 18 sept 1984, efter en redogörelse för saken: Eftersom ingen av parterna var närvarande vid det sammanträde då målet skrevs av har genom förordnandet om tredskodomens fortsatta giltighet ett rättegångsfel förekommit (jfr 44 kap 10 § RB och JO 1975 s 37 f). Förordnandet skall därför enligt 59 kap 1 § 5 RB undanröjas.

HovR:n ändrar på så sätt TR:ns beslut att HovR:n undanröjer TR:ns förordnande att tredskodomen - som förlorat sin giltighet - skall stå fast.

T.B. anförde besvär. Han fick anses ha yrkat att HD med undanröjande av HovR:ns beslut skulle lämna K.A:s domvillobesvär utan bifall.

K.A. lät sig inte avhöra.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Orton, hemstälide i betänkande att HD måtte fatta beslut enligt följande: Skäl. T.B. har som grund för sin besvärstalan anfört att han kom till sammanträdet i Borås TR d 30 maj 1983 några minuter för sent, att han då fick besked av rättens ordförande att tredskodomen skulle stå fast, att han om han inte blivit lurad av det besked han fick hade kunnat "överklaga tredskodomen m m" samt att han inte bör drabbas av att TR:n gjort sig skyldig till ett allvarligt rättegångsfel.

När ett mål efter återvinning skall avskrivas på grund av båda parters utevaro från förhandling skall i målet meddelad exekutionstitel undanröjas. I förevarande fall borde TR:n således i sitt avskrivningsbeslut d 30 maj 1983 inte ha förordnat att tredskodomen skulle stå fast utan undanröjt den. Vad T.B. anfört till stöd för sin besvärstalan föranleder inte någon annan bedömning. Hans besvärstalan kan följaktligen inte vinna bifall.

Domslut

HD:s avgörande. HD lämnar T.B:s besvär utan bifall.

HD (JustR:n Palm, Rydin, Lars K Beckman, Solerud och Lars Å Beckman, referent) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Som HovR:n funnit är till följd av TR:ns avskrivningsbeslut tredskodomen d 24 jan 1983 inte längre giltig. Att en tredskodom på sådant sätt förlorar sin verkan bör komma till tydligt uttryck i avskrivningsbeslutet. Detta sker lämpligen genom att domen förklaras undanröjd.

Domslut

HD:s avgörande. Med förklaring att tredskodomen i målet till följd av TR:ns avskrivningsbeslut d 30 maj 1983 är undanröjd lämnar HD T.B:s besvär utan bifall.