NJA 1987 s. 715

Gäldenär, som inte besvärat sig över kronofogdemyndighets beslut att utmäta viss egendom, har ansetts ej vara berättigad att föra talan mot beslut av HovR:n varigenom utmätningen på talan av tredje man förklarats gälla med förbehåll enligt 4 kap 22 § UB.

HD

(Jfr 1982 C 72, 1984 C 39 och 1985 s 167)

För uttagande av Nordbankens fordran på A.D. utmätte kronofogdemyndigheten i Sundsvall d 25 febr 1987 bl a en personbil och en stereoanläggning.

M.D., dotter till A.D., anförde besvär i HovR:n för Nedre Norrland med yrkande att HovR:n skulle upphäva utmätningen beträffande såväl bilen som stereoanläggningen. Hon gjorde gällande att egendomen tillhörde henne.

HovR:n ändrade i beslut d 16 juni 1987 på det sätt utmätningsbeslutet, att utmätningen av stereoanläggningen enligt 4 kap 22 § UB förklarades gälla med förbehåll för M.D:s rätt. Nordbanken förelades att väcka talan i saken mot M.D. vid Sundsvalls TR.

A.D. anförde i HD besvär över HovR:ns beslut.

Föredraganden, RevSekr Almqvist, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: A.D. har inte anfört besvär mot kronofogdemyndighetens utmätningsbeslut. Till följd härav har hon inte ägt fullfölja talan mot HovR:ns beslut.

HD avvisar därför hennes besvär.

HD (JustR:n Brundin, Persson, Rydin, Nyström och Svensson, referent) fattade följande slutliga beslut: A.D., som får anses ha i HD fört talan till förmån för M.D., har inte besvärat sig över kronofogdemyndighetens utmätningsbeslut. Med hänsyn härtill är hon inte berättigad att föra talan mot HovR:ns beslut.

På grund av det anförda avvisar HD A.D:s besvärstalan.