NJA 1987 s. 831

Nyttjanderättshavare som enligt 5 kap 34 § FBL är sakägare vid förrättning för fastighetsreglering är behörig att föra talan mot beslut om sådan reglering.

HovR:n

Fastigheterna Boterstena Nolgården 1:16 och 1:19 i Mariestad ägs av S. och L.E.. Genom köpekontrakt d 28 mars 1984 sålde S. och L.E. till lantbruksnämnden från 1:16 ett utskifte vid Nordmossen. Lantbruksnämnden överlät genom köpekontrakt utskiftet till S.L., som äger Boterstena Jönsgården 2:6. I båda köpekontrakten fanns antecknat, att den överlåtna egendomen var utarrenderad till makarna E. och D.E. fram till d 10 okt 2019 och att hela arrendesumman var betald.

Lantbruksnämnden samt S. och L.E. ansökte hos fastighetsbildningsmyndigheten i Mariestads distrikt om fastighetsreglering berörande Nolgården 1:16 och 1:19 samt Jönsgården 2:6. Genom fastighetsbildningsbeslut d 12 april 1985 överfördes, såvitt här är av intresse, utskiftet vid Nordmossen om 1,7898 ha till Jönsgården 2:6 med anmärkning att överföringen medförde att inskriven nyttjanderätt (arrende) upphörde att gälla.

E. och D.E. anförde besvär hos Mariestads TR, fastighetsdomstolen, och yrkade att arrendeavtalet skulle gälla utan inskränkningar intill dess det löpte ut.

TR:n (lagmannen Böhme, rådmannen Nilsson och fastighetsrådet Pettersson) anförde i utslag d 24 april 1986:

Skäl. Som fastighetsbildningsmyndighetens beslut är lagligen grundat kan besvären ej bifallas.

Slut. TR:n lämnar besvären utan bifall.

E. och D.E. anförde besvär i Göta HovR och yrkade bifall till sin vid TR:n förda besvärstalan.

HovR:n (hovrättslagmannen Larsson, fastighetsrådet Carlander samt hovrättsråden Paulsson-Nordling, referent, och Mogren) anförde i beslut d 6 okt 1986:

Domskäl

Skäl. Arrendator lär enligt 5 kap 34 § FBL vid fastighetsregleringsförrättning som sakägare bl a påverka sättet för regleringens genomförande. Däremot äger han inte talerätt rörande frågan om fastighetsbildningen skall komma till stånd. Genom den sökta fastighetsregleringen utplånas hela fastigheten Boterstena Nolgården 1:16. När det gäller att avgöra om fastighetsregleringen skall genomföras finner HovR:n således att E. och D.E. inte har ställning som sakägare. TR:n skulle därför inte upptagit deras besvärstalan till prövning.

Beslut. Med undanröjande av TR:ns utslag avvisar HovR:n klagandenas vid TR:n förda talan.

Makarna E. anförde besvär och yrkade, att HD måtte undanröja beslutet om fastighetsreglering.

S.L. hemställde att makarna E:s talan måtte avvisas.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Jangvert, hemställde i betänkande om följande beslut:

Skäl. Enligt 5 kap 34 § FBL är nyttjanderättshavare sakägare vid förrättning för fastighetsreglering om nyttjanderätten berörs av regleringen och denna tillika har betydelse för honom.

Om den sökta fastighetsregleringen genomförs kommer makarna E:s nyttjanderätt att upphöra. Regleringen har därför sådan betydelse för dem att de är att betrakta som sakägare. I denna egenskap måste de ha rätt att föra talan mot beslut om fastighetsreglering såvida fullföljdsrätt inte saknas på grund av bestämmelse i lag. Så är inte fallet.

HovR:n har följaktligen inte ägt avvisa makarna E:s besvärstalan. HovR:ns beslut skall därför undanröjas och målet återförvisas till HovR:n för erforderlig behandling.

Domslut

HD:s avgörande. HD undanröjer HovR:ns beslut och återförvisar målet till HovR:n för erforderlig behandling.

HD (JustR:n Welamson, Sven Nyman, referent, Jermsten, Sterzel och Solerud) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.