NJA 1988 s. 564

Sedan ett handelsbolag ålagts betalningsskyldighet i tredskodom, försattes bolaget i konkurs. Konkursbeslutet upphävdes senare, varvid tiden för ansökan om återvinning hade utgått. Eftersom konkursen inte hindrat bolaget att genom bolagsman söka återvinning, har ansökan av bolaget om återställande av försutten tid avslagits. 22 § 2 st konkurslagen (1921:225), numera 3 kap 9 § 2 st konkurslagen (1987:672).

HD

Genom en d 20 maj 1987 meddelad tredskodom förpliktade Göteborgs TR Svenska Textbehandlingscentralen Handelsbolag att till Esselte System Aktiebolag utge visst kapitalbelopp jämte ränta samt ersättning för inkassokostnad och rättegångskostnader. Domen, som delgavs handelsbolaget d 23 sept 1987, vann laga kraft.

Handelsbolaget ansökte i inlaga som inkom till HD d 11 juli 1988 om återställande av försutten tid för begäran om återvinning avseende tredskodomen.

Föredraganden, RevSekr Melchior, hemställde i betänkande om följande beslut: Handelsbolaget har inte inom den tid av tre veckor, som anges i 58 kap 12 § RB, sedan laga förfallet upphörde ansökt om återställande av försutten tid. HD avvisar därför ansökningen.

HD (JustR:n Palm, Rydin, Gregow, referent, Svensson och Danelius) fattade följande slutliga beslut: Handelsbolaget har till stöd för sin ansökan åberopat att fristen för ansökan om återvinning gått ut under tid då bolaget var försatt i konkurs och gjort gällande att bolagsmännen därför varit förhindrade att söka återvinning.

Av handlingarna i ärendet framgår att handelsbolaget försattes i konkurs av Göteborgs TR genom beslut d 15 okt 1987 samt att konkursbeslutet upphävdes av HovR:n för Västra Sverige d 17 nov 1987.

I 22 § 2 st 1921 års konkurslag, som gällde vid den nu ifrågavarande tiden, föreskrevs att, om talan förs mot gäldenären angående fordran som kan göras gällande i konkursen, konkursboet får inträda i rättegången jämte gäldenären; motsvarande bestämmelse finns numera i 3 kap 9 § 2 st 1987 års konkurslag. Av bestämmelsen följer att gäldenären även efter konkursutbrottet är part i rättegången, vare sig konkursboet utnyttjar möjligheten att inträda i rättegången eller så inte sker. Gäldenären har under konkursen befogenhet bl a att fullfölja talan mot meddelad dom eller att söka återvinning (jfr 14 kap 8 § RB). En gäldenär som är juridisk person företräds därvid av den eller de personer som utom konkurs har behörighet att företräda den juridiska personen.

Av det anförda följer att det förhållandet att handelsbolaget var försatt i konkurs under tid då fristen för ansökan om återvinning mot tredskodomen löpte inte utgjort hinder mot att bolaget genom bolagsman sökt återvinning. Bolaget har därför inte i följd av konkursen haft laga förfall för sin underlåtenhet att ansöka om återvinning.

På grund av det anförda avslår HD handelsbolagets ansökan om återställande av försutten tid.