NJA 1989 s. 173

Särskild talan har inte ansetts medgiven mot HovR:s beslut under rättegången, varigenom vägrats inhibition av ett av TR i samband med dom på näringsförbud meddelat tillfälligt sådant förbud. 54 kap 4 § jfrd med 49 kap 8 § 1 st RB. Jfr även 12 § lagen (1986:436) om näringsförbud.

Stockholms TR dömde genom dom d 12 jan 1989 P.J. för grovt bedrägeri m m. I domen meddelade TR:n jämlikt 2 § lagen (1986:436) om näringsförbud P.J. förbud att till utgången av år 1993 idka näring. TR:n förordnade tillika att beslutet om näringsförbud skulle gälla fr o m d 1 mars 1989 utan hinder av att det inte vunnit laga kraft (tillfälligt näringsförbud).

Svea HovR

P.J. fullföljde talan i Svea HovR och yrkade ogillande av åklagarens talan om ansvar och näringsförbud. Han yrkade dessutom inhibition av det tillfälliga näringsförbudet.

HovR:n (hovrättslagmannen Hillerudh samt hovrättsråden Andersson och Sjögren, referent) lämnade i beslut d 8 mars 1989 P.J:s inhibitionsyrkande utan bifall.

HovR:n meddelade fullföljdshänvisning.

P.J. (offentlig försvarare advokaten Jonas Reiner) anförde besvär och yrkade att HD skulle, med ändring av HovR:ns beslut, befria honom från det tillfälliga näringsförbudet.

Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Ingrid Olsson, hemställde i betänkande om följande beslut: Enligt 54 kap 4 § jämförd med 49 kap 8 § 1 st RB får, om ej annat är stadgat i lag, talan mot HovR:s beslut under rättegången föras endast i samband med talan mot HovR:ns dom eller slutliga beslut.

I 12 § 1 st näringsförbudslagen föreskrivs att ett beslut om tillfälligt näringsförbud, som har meddelats under rättegången, överklagas särskilt. Föreskriften kan inte anses ge utrymme för särskild talan även mot beslut varigenom - såsom i förevarande fall - HovR:n enligt 2 st i nämnda § utlåtit sig över en begäran om inhibition av ett av TR:n i samband med dom på näringsförbud meddelat tillfälligt sådant förbud. Det finns inte heller någon annan lagbestämmelse som medger att särskild talan får föras mot sådant beslut. P.J:s besvärstalan kan därför inte tas upp till prövning.

HD avvisar P.J.:s besvärstalan.

HD (JustR:n Knutsson, Bengtsson, Jermsten, Gad, referent, och Svensson) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.