Upphävd författning

Lag (1986:436) om näringsförbud

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
SFS 1986:436 i lydelse enligt SFS 2011:1323
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2008:592 har iakttagits.

Meddelande av förbud

1 §  Näringsförbud skall, om det är påkallat från allmän synpunkt, meddelas den som i egenskap av enskild näringsidkare grovt åsidosatt vad som ålegat honom i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa. Lag (1996:314).

 • NJA 2006 s. 346:Särskilda skäl har i visst fall ansetts föreligga mot att näringsförbud meddelas med stöd av presumtionsregeln i 3 § 2 st lagen (1986:436) om näringsförbud.
 • NJA 1999 s. 647:En näringsidkare har dömts till fängelse sex månader för bokföringsbrott, grovt brott, begånget under åren 1995 och 1996. Det har ansetts påkallat från allmän synpunkt - även utan tillämpning av presumtionsregeln i 3 § 2 st lagen (1986:436) om näringsförbud - att näringsidkaren meddelas näringsförbud. Fråga även om brottsligheten skall anses ha utgjort ett eller flera brott samt om den nämnda presumtionsregeln kan tillämpas endast på sådant handlande som ägt rum efter det att regeln infördes i lagen.
 • RH 2008:24:I mål om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll har ett flertal frågor prövats, bl.a. tillämpningen av det s.k. huvudsakskriteriet i 11 kap. 5 § första stycket brottsbalken och brottens svårhetsgrad. Även frågor om val av påföljd, straffmätning och näringsförbud har behandlats.

1 a §  Näringsförbud får, om det är påkallat från allmän synpunkt, meddelas den som i egenskap av enskild näringsidkare grovt åsidosatt vad som ålegat honom eller henne i näringsverksamhet och i avsevärd omfattning inte har betalat sådan skatt, tull eller avgift som omfattas av bestämmelserna om betalningssäkring i skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1323).

2 §  Näringsförbud får, om det är påkallat från allmän synpunkt, meddelas den som försatts i konkurs och då var enskild näringsidkare, om han eller hon förfarit grovt otillbörligt mot sina borgenärer eller på annat sätt grovt åsidosatt vad som ålegat honom eller henne i näringsverksamhet. Lag (2008:592).

 • NJA 2003 s. 586:Näringsförbud har ålagts en person som har varit ensam styrelseledamot i elva aktiebolag, vilkas styrelser varit helt försatta ur funktion och som gått i konkurs.

2 a §  Näringsförbud får, om det är påkallat från allmän synpunkt, meddelas den som i egenskap av enskild näringsidkare grovt har åsidosatt vad som ålegat honom eller henne i näringsverksamhet och därvid överträtt förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) eller i artikel 101 i EUF- fördraget. Detta gäller dock bara om överträdelsen har inneburit att företag i samma produktions- eller handelsled fastställer försäljningspriser, begränsar eller kontrollerar produktion eller delar upp marknader. Lag (2010:639).

3 §  Vid prövningen av om näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt ska det särskilt beaktas om åsidosättandet varit systematiskt eller syftat till betydande vinning, om det medfört eller varit ägnat att medföra betydande skada eller om näringsidkaren tidigare dömts för brott i näringsverksamhet. I fall som avses i 2 a § ska det även särskilt beaktas om förfarandet har varit ägnat att allvarligt hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen.

[S2]Har näringsidkaren i näringsverksamheten gjort sig skyldig till brott för vilket det lägsta föreskrivna straffet är fängelse i sex månader, ska vid tilllämpning av 1 § näringsförbud anses påkallat från allmän synpunkt, om inte särskilda skäl talar mot det.

[S3]I fall som avses i 2 a § ska näringsförbud inte anses påkallat från allmän synpunkt, om den som kan komma i fråga för ett sådant förbud själv eller inom ramen för den bedrivna näringsverksamheten har medverkat till att i väsentlig mån underlätta Konkurrensverkets utredning av överträdelsen. Detsamma ska gälla för medverkan i utredningar som görs av en konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller av Europeiska kommissionen. Lag (2010:639).

 • NJA 2006 s. 346:Särskilda skäl har i visst fall ansetts föreligga mot att näringsförbud meddelas med stöd av presumtionsregeln i 3 § 2 st lagen (1986:436) om näringsförbud.
 • NJA 1999 s. 647:En näringsidkare har dömts till fängelse sex månader för bokföringsbrott, grovt brott, begånget under åren 1995 och 1996. Det har ansetts påkallat från allmän synpunkt - även utan tillämpning av presumtionsregeln i 3 § 2 st lagen (1986:436) om näringsförbud - att näringsidkaren meddelas näringsförbud. Fråga även om brottsligheten skall anses ha utgjort ett eller flera brott samt om den nämnda presumtionsregeln kan tillämpas endast på sådant handlande som ägt rum efter det att regeln infördes i lagen.
 • RH 2008:24:I mål om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll har ett flertal frågor prövats, bl.a. tillämpningen av det s.k. huvudsakskriteriet i 11 kap. 5 § första stycket brottsbalken och brottens svårhetsgrad. Även frågor om val av påföljd, straffmätning och näringsförbud har behandlats.
 • NJA 2003 s. 586:Näringsförbud har ålagts en person som har varit ensam styrelseledamot i elva aktiebolag, vilkas styrelser varit helt försatta ur funktion och som gått i konkurs.

4 §  Har näringsverksamhet bedrivits av en juridisk person får, under de förutsättningar som anges i 13 §§, näringsförbud meddelas, i fråga om

[S2]kommanditbolag: komplementär,

[S3]annat handelsbolag: bolagsman,

[S4]aktiebolag och försäkringsföretag: ledamot och suppleant i styrelsen samt verkställande direktör och vice verkställande direktör,

[S5]bankaktiebolag, sparbank och ekonomisk förening: ledamot och suppleant i styrelsen,

[S6]europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige: företagsledare,

[S7]europabolag och europakooperativ med säte i Sverige: ledamot och suppleant i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan samt verkställande direktör och vice verkställande direktör,

[S8]om denne begått brottet i näringsverksamheten eller innehade sin ställning när betalningen av skatt, tull eller avgift underläts, den juridiska personen försattes i konkurs eller förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) eller artikel 101 i EUF-fördraget överträddes.

[S9]Första stycket gäller också den som i annan egenskap än där sägs faktiskt har utövat ledningen av en näringsverksamhet eller utåt har framträtt som ansvarig för en enskild näringsverksamhet.

[S10]Under de förutsättningar som anges i 2 § får näringsförbud även meddelas den som innehade sin ställning enligt första stycket senare än ett år innan konkursansökan kom in till tingsrätten. Lag (2010:2051).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 4 § i departementspromemorians förslag.)

I paragrafen anges vilka befattningshavare i olika juridiska personer som under vissa förutsättningar kan meddelas näringsförbud. Paragrafen har gjorts tillämplig även på europakooperativ med säte i Sverige.

Kompletteringen i första stycket innebär att ledamöter och suppleanter i ett ...

Prop. 2003/04:112: (Jfr 4 § i departementspromemorians förslag.)

I paragrafen anges vilka befattningshavare i olika juridiska personer som under vissa förutsättningar kan meddelas näringsförbud. Paragrafen har kompletterats med en särskild punkt om europabolag med säte i Sverige. Kompletteringen i första stycket innebär att ledamöter och suppleanter i ett sådant bolags förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan samt bolagets verkställande och vice verkställande direktör kan åläggas näringsförbud. ...

 • NJA 2012 s. 764:Kan en faktisk ledare för en ideell förening som bedriver bokföringspliktig verksamhet åläggas näringsförbud enligt 4 § andra stycket lagen (1986:436) om näringsförbud?
 • NJA 2003 s. 586:Näringsförbud har ålagts en person som har varit ensam styrelseledamot i elva aktiebolag, vilkas styrelser varit helt försatta ur funktion och som gått i konkurs.

5 §  Näringsförbud skall meddelas för en viss tid, lägst tre och högst tio år. Lag (1996:314).

Prop. 2013/14:215: Paragrafen innehåller bestämmelser som ger möjlighet att meddela personer näringsförbud efter konkurs. Motsvarande bestämmelser finns i dag i 2 § och 4 § tredje stycket i den nuvarande lagen om näringsförbud. De nya bestämmelserna har dock delvis getts en ny språklig och redaktionell utformning. Någon ändring i sak är inte avsedd.

 • NJA 1996 s. 305:När domstol meddelat beslut om näringsförbud och enligt 18 § lagen (1986:436) om näringsförbud fastställt viss tid för avveckling av näringsverksamhet, skall denna avvecklingstid inte medräknas vid fastställande av den enligt 5 § samma lag tillåtna längsta tiden för näringsförbudet.
 • RH 1993:90:Talan om näringsförbud har lämnats utan bifall då näringsförbud ej ansetts påkallat ur allmän synpunkt.

Verkan av förbud

6 §  Den som är underkastad näringsförbud får inte

 1. driva näringsverksamhet,
 2. vara bolagsman i ett annat handelsbolag än kommanditbolag eller komplementär i ett kommanditbolag eller medlem i en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige,
 3. vara stiftare av ett aktiebolag, en sparbank eller ett försäkringsföretag,
 4. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för ett aktiebolag, en sparbank, ett försäkringsföretag, ett handelsbolag, en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige eller en ekonomisk förening, en pensionsstiftelse eller en sådan ideell förening eller stiftelse som driver näringsverksamhet eller ledamot eller suppleant i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet för ett europabolag eller ett europakooperativ med säte i Sverige,
 5. vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i ett aktiebolag, ett försäkringsföretag, ett europabolag eller ett europakooperativ med säte i Sverige eller företagsledare i en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige,
 6. vara firmatecknare eller i annan egenskap vara ställföreträdare för en sådan juridisk person som anges i 4,
 7. faktiskt utöva ledningen av en näringsverksamhet eller av en sådan juridisk person som är bokföringspliktig även om den inte driver näring,
 8. äga så många aktier i ett aktiebolag, ett försäkringsaktiebolag eller ett europabolag med säte i Sverige att hans andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget överstiger femtio procent, eller
 9. inneha fullmakt att företräda en enskild näringsidkare i dennes näringsverksamhet eller en juridisk person som anges i 4.

[S2]Förbudet i första stycket 9 gäller inte i fråga om fullmakt som avses i 10 § andra stycket lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

[S3]Beträffande verkställande direktör och vice verkställande direktör för en filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. och föreståndare för en verksamhet enligt samma lag finns bestämmelser om näringsförbud i den lagen.

[S4]Näringsförbud utgör inget hinder mot att sådan verksamhet bedrivs som innebär utövning av rättighet som avses i 2 kap. 1 § regeringsformen eller 1 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 6 kap. 1 § eller 13 kap. 1 §tryckfrihetsförordningen eller 1 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2 eller 8 § eller 10 kap. 1 §yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2010:2051).

Prop. 2004/05:165: Paragrafens första stycke har justerats i punkten 4.

Enligt fjärde punkten får den som är underkastad näringsförbud inte vara ledamot eller suppleant i styrelsen för en tjänstepensionskassa, dvs. en understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring, eller för en pensionsstiftelse. En sådan person får alltså inte ingå i styrelsen i något tjänstepensionsinstitut.

Ändringen, som är en konsekvens av de krav på företagsledningen som följer ...

Prop. 2005/06:150: (Jfr 6 § i departementspromemorians förslag.)

I första stycket 4 har ledamot eller suppleant i ett europakooperativs lednings-, förvaltnings- eller tillsynsorgan lagts till de befattningar som inte får innehas av den som är underkastad näringsförbud. När det gäller lednings- och förvaltningsorganen utgör tillägget ett förtydligande av vad som följer redan av lagen om europakooperativ (se 21 och 26 §§). I första stycket 5 har europakooperativ med säte i Sverige lagts till de ...

Prop. 2003/04:112: (Jfr 6 § i departementspromemorians förslag.)

I första stycket 4 har ledamot eller suppleant i ett europabolags lednings-, förvaltnings- eller tillsynsorgan lagts till de befattningar som inte får innehas av den som är underkastad näringsförbud. När det gäller lednings- och förvaltningsorganen utgör tillägget ett förtydligande av vad som följer redan av lagen om europabolag (se 16 och 22 §§). I första stycket 5 har europabolag med säte i Sverige lagts till de juridiska personer ...

Prop. 2000/01:105: Paragrafen innehåller bestämmelser om verkan av näringsförbud. I första stycket finns en uppräkning av vad som är förbjudet för den som har näringsförbud. I uppräkningen av juridiska personer i punkterna 3, 4 och 8 har bankaktiebolag tagits bort, eftersom den benämningen inte finns kvar efter det att bankaktiebolagslagen (1987:618) har upphört att gälla. I en ny punkt 9 anges att den som är underkastad näringsförbud inte får ...

Prop. 2013/14:215: Paragrafen innehåller särskilda bestämmelser om näringsförbud med anledning av underlåtenhet att betala skatt m.m. Den motsvarar 1 a § i den nuvarande lagen. De nya bestämmelserna har dock i vissa delar fått en ny språklig och redaktionell utformning. Någon ändring i sak är inte avsedd.

7 §  Den som är underkastad näringsförbud får inte vara anställd eller ta emot återkommande uppdrag i en näringsverksamhet som drivs av en närstående till honom eller där en närstående har en sådan ställning som anges i 4 §. Som närstående anses hans make, den med vilken han samlever under äktenskapsliknande förhållanden, förälder, barn och syskon samt den som är besvågrad med honom i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon.

[S2]Inte heller får den som är underkastad näringsförbud vara anställd eller ta emot återkommande uppdrag i den näringsverksamhet där han åsidosatt sina åligganden.

Prop. 2013/14:215: Paragrafen innehåller särskilda bestämmelser om näringsförbud med anledning av överträdelser av konkurrensbestämmelserna i 2 kap. 1 § konkurrenslagen eller artikel 101 i EUF-fördraget. Den motsvarar 2 a § i

Förfarandet vid prövningen av frågor om förbud

8 §  Talan om näringsförbud i samband med brott förs i tingsrätt av allmän åklagare. Angående utredningen och förfarandet i mål om näringsförbud skall, om inte annat föreskrivs i denna lag, i tillämpliga delar gälla vad som i allmänhet är föreskrivet om mål som rör allmänt åtal för brott där straffet är fängelse i högst ett år. Tvångsmedel enligt 24 och 25 kap.rättegångsbalken får dock inte tillgripas i fråga om näringsförbud. Lag (1999:181).

Prop. 2013/14:215: I första stycket 1 a och b anges att särskild hänsyn ska tas till om åsidosättandet har varit systematiskt eller syftat till betydande vinning. Med ”systematiskt” avses att det har varit fråga om upprepade förfaranden som genomförts efter viss beräkning. Det senare förhållandet utmärker också kriteriet att åsidosättandet har syftat till betydande vinning. Ett förbud kan således vara mer påkallat för den näringsidkare som till exempel under en längre tid inte betalar in några skatter eller ...

8 a §  Allmän åklagare får ansöka om näringsförbud i de fall som avses i 1 a och 2 §§, om han inte för talan om det enligt 8 §. Om åklagaren i de fall som avses i 1 a och 2 §§ förklarat sig avstå från att ansöka om näringsförbud, får ansökan i stället göras av Kronofogdemyndigheten. Om inte annat föreskrivs i denna lag, handläggs ett ärende om näringsförbud enligt 1 a och 2 §§ enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2006:704).

8 b §  Konkurrensverket får föra talan om näringsförbud i de fall som avses i 2 a § i samband med ett mål om konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 § konkurrenslagen (2008:579). Om inte annat följer av denna lag, tillämpas därvid bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om saken inte är tillåten. Vid omröstning gäller reglerna i 29 kap.rättegångsbalken.

[S2]Om Konkurrensverket inte för talan enligt första stycket, får verket i stället ansöka om näringsförbud. Ett sådant ärende om näringsförbud ska handläggas enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte annat följer av denna lag. Lag (2008:592).

8 c §  I fall som avses i 8 a § görs ansökan hos tingsrätten i den ort där näringsidkaren har sitt hemvist. Om näringsidkaren inte har hemvist i Sverige, tas ärendet upp av Stockholms tingsrätt.

[S2]Om ärendet gäller näringsförbud med stöd av 2 §, är även den tingsrätt som handlägger eller har handlagt konkursen behörig att pröva ärendet.

[S3]I fall som avses i 8 b § andra stycket görs ansökan hos Stockholms tingsrätt. Ett beslut av tingsrätten överklagas i sådant fall hos Marknadsdomstolen. Lag (2008:592).

8 d §  I ärenden som gäller näringsförbud ska tingsrätten hålla sammanträde, om detta inte är uppenbart obehövligt.

[S2]Om sammanträde hålls ska tingsrätten bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän. Ärendet ska avgöras av samma domare. I fall som avses i 8 b § andra stycket ska tingsrätten vara sammansatt på det sätt som anges i 8 kap. 10 § första stycket konkurrenslagen (2008:579).

[S3]Vid omröstning gäller reglerna i 29 kap.rättegångsbalken.

[S4]Utöver vad som följer av lagen (1996:242) om domstolsärenden får rätten förelägga nytt vite eller förordna om hämtning till rätten antingen omedelbart eller till en senare dag, om den som ansökan riktas mot trots föreläggande om personlig inställelse inte inställer sig till sammanträdet eller inställer sig genom ombud. Lag (2008:592).

8 e §  Rätten får i mål och ärenden om näringsförbud förordna offentlig försvarare för den som avses med förbudsyrkandet, om det finns särskilda skäl. I fråga om offentlig försvarare gäller bestämmelserna i rättegångsbalken.

[S2]I fråga om rättegångskostnader tillämpas i mål och ärenden om näringsförbud 31 kap.rättegångsbalken. Lag (2008:592).

9 §  Kronofogdemyndigheten skall särskilt uppmärksamma när det kan finnas skäl att meddela näringsförbud grundat på 1 a § och anmäla förhållandet till åklagaren. Lag (2006:704).

10 §  Är det uppenbart att grund för näringsförbud föreligger, får rätten meddela förbud för tiden till dess frågan om näringsförbud slutligt har avgjorts (tillfälligt näringsförbud).

[S2]En fråga om tillfälligt näringsförbud tas upp på yrkande av åklagaren eller, i fall som avses i 2 a §, av Konkurrensverket. Om åklagaren i de fall som avses i 1 a och 2 §§ förklarat sig avstå från att yrka förbud, får yrkande om tillfälligt näringsförbud i stället framställas av Kronofogdemyndigheten. Innan ett förbud meddelas ska den som yrkandet avser få tillfälle att yttra sig, om det inte finns anledning att anta att han eller hon har avvikit eller på något annat sätt håller sig undan.

[S3]Frågor om tillfälligt näringsförbud som prövas i samband med brott handläggs enligt 8 §. I övriga fall tillämpas 8 a-8 e §§.

[S4]Bifalls ett yrkande om näringsförbud, får rätten i domen eller beslutet självmant förordna om tillfälligt näringsförbud. Lag (2008:592).

 • NJA 1996 s. 305:När domstol meddelat beslut om näringsförbud och enligt 18 § lagen (1986:436) om näringsförbud fastställt viss tid för avveckling av näringsverksamhet, skall denna avvecklingstid inte medräknas vid fastställande av den enligt 5 § samma lag tillåtna längsta tiden för näringsförbudet.
 • NJA 1988 s. 171:Fråga om tillfälligt näringsförbud.
 • RH 2008:63:En person som meddelats näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av tre år räknat från dagen för dom har beviljats dispens från näringsförbudet på så sätt att han tillåtits arbeta som anställd i den näringsverksamhet där han åsidosatt sina åligganden och som vid tiden för beslutet om näringsförbud drevs av hustrun och en son.

11 §  Ett beslut om tillfälligt näringsförbud gäller omedelbart, om inte annat förordnas. Beslutet skall delges den som avses med förbudet.

[S2]Har ett tillfälligt näringsförbud meddelats, skall detta beaktas vid tillämpning av 5 §.

 • RH 1993:90:Talan om näringsförbud har lämnats utan bifall då näringsförbud ej ansetts påkallat ur allmän synpunkt.
 • NJA 1996 s. 305:När domstol meddelat beslut om näringsförbud och enligt 18 § lagen (1986:436) om näringsförbud fastställt viss tid för avveckling av näringsverksamhet, skall denna avvecklingstid inte medräknas vid fastställande av den enligt 5 § samma lag tillåtna längsta tiden för näringsförbudet.
 • NJA 2012 s. 824:Ett tillfälligt näringsförbud kan inte bli föremål för resning eller klagan över domvilla.

12 §  Ett beslut om tillfälligt näringsförbud, som har meddelats under rättegången, överklagas särskilt.

[S2]Överklagas ett beslut om tillfälligt förbud, får högre rätt omedelbart förordna att förbudet tills vidare inte skall gälla.

 • NJA 1989 s. 173:Särskild talan har inte ansetts medgiven mot HovR:s beslut under rättegången, varigenom vägrats inhibition av ett av TR i samband med dom på näringsförbud meddelat tillfälligt sådant förbud. 54 kap 4 § jfrd med 49 kap 8 § 1 st RB. Jfr även 12 § lagen (1986:436) om näringsförbud.
 • NJA 2012 s. 824:Ett tillfälligt näringsförbud kan inte bli föremål för resning eller klagan över domvilla.
 • NJA 1998 s. 746:Bestämmelsen i 58 kap 6 § 3 st RB angående förordnande i ett resningsärende om inhibition av verkställighet har ansetts analogt tillämplig i fall då någon har meddelats näringsförbud.

13 §  Om rätten meddelar ett tillfälligt näringsförbud innan talan om näringsförbud har väckts eller ansökan kommit in till rätten, ska den utsätta en tid inom vilken en sådan talan ska väckas eller ansökan lämnas in. Tiden får inte bestämmas längre än vad som bedöms nödvändigt. Om den utsatta tiden inte är tillräcklig, och om den som har yrkat näringsförbud före tidens utgång begär att tiden ska förlängas, får rätten besluta om sådan förlängning. Lag (2008:592).

14 §  När näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud meddelas skall rätten till domen eller beslutet foga en särskild underrättelse, där innebörden av förbudet beskrivs. Lag (1996:314).

Upphävande av förbud

15 §  Har talan om näringsförbud inte väckts eller en ansökan inte kommit in till rätten inom utsatt tid, och har en framställning om förlängning av tiden inte heller kommit in, skall ett beslut om tillfälligt näringsförbud omedelbart upphävas. Detsamma gäller om talan eller ansökan återkallas eller lämnas utan bifall eller om det inte längre finns skäl för det tillfälliga näringsförbudet. Om talan eller ansökan bifalls, skall rätten pröva om det tillfälliga näringsförbudet fortfarande skall gälla. Lag (1999:181).

16 §  Om den som genom lagakraftvunnen dom fått näringsförbud grundat på 1 § frikänns från ansvar för brottsligheten, skall näringsförbudet samtidigt upphävas. Avser frikännandet endast en viss del av brottsligheten eller hänförs denna under mildare straffbestämmelser, skall rätten pröva om och under vilken tid förbudet fortfarande skall gälla. I fall som avses nu får rätten också upphäva eller ändra ett beslut om skyldighet att svara för rättegångskostnader, om ett sådant har meddelats i samband med domen om förbud.

[S2]Upphäver rätten det konkursbeslut som utgjort förutsättning för ett näringsförbud enligt 2 §, skall näringsförbudet samtidigt upphävas.

[S3]Rättens beslut om att upphäva eller ändra ett näringsförbud skall gälla omedelbart. Lag (1996:314).

Prop. 2013/14:215: Yrkande om näringsförbud som grundas på 7 §

17 §  Ett lagakraftvunnet beslut om näringsförbud får upphävas på ansökan av den som förbudet avser, om det senare kommer fram att han eller hon inte hade grovt åsidosatt sina åligganden i näringsverksamhet.

[S2]För ärenden om upphävande av förbud gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 8 a §, 8 c § tredje stycket samt 8 d § andra och tredje styckena. Ett sådant ärende tas upp av den tingsrätt som tidigare handlagt målet eller ärendet om näringsförbud. Rör ärendet inte upphävande av ett förbud som meddelats med stöd av 2 a §, får det tas upp även av rätten i den ort där sökanden har sitt hemvist, om rätten med hänsyn till utredningen samt kostnader och andra omständigheter finner det lämpligt. I ärendet är den myndighet som yrkat näringsförbud eller myndigheten i den ort där sökanden har sitt hemvist motpart till sökanden.

[S3]Ett ärende om upphävande av förbud får avgöras utan sammanträde, om saken ändå kan utredas tillfredsställande.

[S4]Rättens beslut om att upphäva ett näringsförbud ska gälla omedelbart. Lag (2008:592).

18 §  En domstol som meddelar beslut om näringsförbud eller om tillfälligt näringsförbud får fastställa en begränsad tid efter vilken förbudet skall gälla, om tiden behövs för avvecklingen av näringsverksamhet, anställning, uppdrag, innehav av fullmakt, delägarskap i handelsbolag eller aktieinnehav som anges i 6 och 7 §§. Rätten får föreskriva vilka åtgärder som får vidtas eller som skall vara förbjudna under denna tid och vad den som fått näringsförbud i övrigt då har att iaktta.

[S2]Om det föreligger synnerliga skäl, får tiden för avveckling förlängas på ansökan av den som fått förbudet.

[S3]För ärenden om förlängning av tiden för avveckling gäller vad som sägs i 17 § andra och tredje styckena. Lag (2001:365).

Prop. 2000/01:105: Paragrafen innehåller en bestämmelse som ger domstolen möjlighet att ge den som har fått näringsförbud en frist för att avveckla förbjuden verksamhet. För att möjliggöra avveckling av ett fullmaktsuppdrag har avvecklingsfristen gjorts tillämplig även på innehav av fullmakt. Ändringen har skett på Lagrådets initiativ.

 • NJA 1996 s. 305:När domstol meddelat beslut om näringsförbud och enligt 18 § lagen (1986:436) om näringsförbud fastställt viss tid för avveckling av näringsverksamhet, skall denna avvecklingstid inte medräknas vid fastställande av den enligt 5 § samma lag tillåtna längsta tiden för näringsförbudet.

Dispens från förbud

19 §  Den som är underkastad näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud får medges dispens för att driva en näringsverksamhet, inneha anställning, uppdrag eller fullmakt, vara delägare i ett handelsbolag eller medlem i en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige eller äga vissa aktier. Rätten får föreskriva vad den som medges dispens har att iaktta då denna utnyttjas. Lag (2001:365).

Prop. 2000/01:105: Paragrafen innehåller bestämmelser som ger domstolen möjlighet att medge undantag från näringsförbudet. Genom ett tillägg har klargjorts att dispensmöjligheten avser även innehav av fullmakt.

En dispens från fullmaktsförbudet måste preciseras, så att det klart framgår vilken eller vilka fullmakter som avses. Något generellt undantag från fullmaktsförbudet bör inte förekomma.

Frågan om dispens från fullmaktsförbudet skall ges får avgöras med beaktande av hur ...

 • RH 2008:63:En person som meddelats näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av tre år räknat från dagen för dom har beviljats dispens från näringsförbudet på så sätt att han tillåtits arbeta som anställd i den näringsverksamhet där han åsidosatt sina åligganden och som vid tiden för beslutet om näringsförbud drevs av hustrun och en son.

20 §  En dispens får återkallas, om den som medgetts denna överträder näringsförbudet eller det tillfälliga näringsförbudet eller bryter mot en föreskrift som är knuten till dispensen. Detsamma gäller om den som medgetts dispens från ett förbud i 6 § i annat hänseende åsidosätter vad som åligger honom i den verksamhet som avses med dispensen.

21 §  En fråga om dispens får prövas i samband med dom eller beslut om näringsförbud eller beslut om tillfälligt näringsförbud eller efter en senare gjord ansökan.

[S2]När en fråga om dispens prövas särskilt, gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 17 § andra och tredje styckena. Lag (1999:181).

 • RH 2008:63:En person som meddelats näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av tre år räknat från dagen för dom har beviljats dispens från näringsförbudet på så sätt att han tillåtits arbeta som anställd i den näringsverksamhet där han åsidosatt sina åligganden och som vid tiden för beslutet om näringsförbud drevs av hustrun och en son.

22 §  Ansökan om återkallelse av dispens får göras av allmän åklagare eller, i fall som avses i 2 a §, av Konkurrensverket. Om åklagaren i de fall som avses i 1 a och 2 §§ förklarat sig avstå från att ansöka om återkallelse, får ansökan i stället göras av Kronofogdemyndigheten. När frågan prövas i ett särskilt ärende gäller i tillämpliga delar 17 § andra och tredje styckena. Ett sådant ärende får dock tas upp även av den tingsrätt som tidigare prövat frågan om dispens. Lag (2008:592).

Tillsynen av meddelade förbud m. m.

23 §  Bolagsverket skall föra ett register över näringsförbud och tillfälliga näringsförbud. Lag (2004:252).

24 §  Tillsyn över att näringsförbud och tillfälliga näringsförbud efterlevs utövas av Kronofogdemyndigheten.

[S2]Kronofogdemyndigheten har för tillsyn enligt första stycket rätt att få biträde av polismyndighet.

[S3]Om det finns skäl att misstänka att ett förbud överträds eller att den som fått dispens enligt 19 § åsidosätter vad som åligger honom i den verksamhet som avses med dispensen, eller vad som rätten föreskrivit i samband med att den beviljade dispens, skall Kronofogdemyndigheten göra anmälan om förhållandet till åklagaren. Lag (2006:704).

Överträdelse av förbud m. m.

25 §  Den som överträder ett näringsförbud eller ett tillfälligt näringsförbud eller bryter mot en föreskrift som meddelats med stöd av 18 eller 19 § skall dömas till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

26 §  Ett näringsförbud som överträds skall förlängas med högst fem år om det inte finns särskilda skäl att underlåta förlängning. Sker flera förlängningar, får den sammanlagda tiden för förlängning inte vara mer än fem år. Talan om förlängning skall väckas eller ansökan därom göras innan förbudstiden har gått ut. Talan väcks eller ansökan görs av åklagaren. Om åklagaren i de fall som avses i 1 a och 2 §§ förklarat sig avstå från att yrka förlängning, får ansökan i stället göras av kronofogdemyndigheten.

[S2]När en fråga om förlängning prövas särskilt, gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 8 a - d §§ och 17 § andra stycket.

[S3]I 20 § finns bestämmelser om återkallelse av dispens när ett förbud överträds. Lag (1999:181).

27 §  Om den som är underkastad ett näringsförbud får ett nytt förbud, skall rätten upphäva det tidigare meddelade förbudet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1986:436) om näringsförbud

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.
  2. Bestämmelserna i 15 §, 16 § andra och tredje styckena, 17 § samt 19 - 27 §§ tillämpas även i fråga om sådant näringsförbud och tillfälligt näringsförbud som har meddelats enligt äldre bestämmelser.
  3. Vid prövning av förutsättningarna enligt 1 § för näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud får hänsyn tas till vad som ägt rum före ikraftträdandet endast så vitt avser frågan om förbud är påkallat från allmän synpunkt.
  4. Meddelas ett beslut om näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud med anledning av konkurs och grundas bedömningen att den som skall vara underkastad förbudet förfarit grovt otillbörligt mot borgenärerna eller på annat sätt grovt åsidosatt sina åligganden på förfaranden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet, gäller i stället för 6 § första stycket och 7 § att han inte får driva verksamhet med vilken följer bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1976:125). Han får inte heller såsom styrelseledamot eller i någon annan egenskap vara ställföreträdare för ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening eller en sådan ideell förening eller stiftelse som driver bokföringspliktig verksamhet. Inte heller får han faktiskt handha ledningen eller förvaltningen av en sådan juridisk persons angelägenheter. Rätten skall i sitt beslut erinra om näringsförbudets verkan enligt denna punkt. Vad som i 5 § föreskrivs om att näringsförbud skall meddelas för lägst tre år gäller ej i ett sådant fall som sagts nu.
  Talan om näringsförbud får ej väckas, om konkursbeslutet har meddelats före den 1 juli 1984 och konkursen avslutats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:126
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1987:628) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:12
  Omfattning
  ändr. 4, 6 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1991:1567) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Lag (1992:165) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Lag (1994:586) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

  Förarbeten
  Prop. 1993/94:171, Bet. 1993/94:LU36
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1928) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:131, Prop. 1994/95:68, Bet. 1994/95:LU13
  Omfattning
  ändr. 4, 6, 19 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1996:314) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.
  2. Om näringsförbud meddelas på grund av att någon före ikraftträdandet grovt åsidosatt vad som ålegat honom i näringsverksamhet gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:212, Prop. 1995/96:98, Bet. 1995/96:LU22
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 16, 18, 24, 26 §§; ny 1 a §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1999:181) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
 2. Den nya lydelsen av 4 § skall endast tillämpas i de fall då konkursansökan kommit in till tingsrätten senare än ett år efter ikraftträdandet.
 3. Om en talan har väckts före lagens ikraftträdande gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:164, Prop. 1998/99:44, Bet. 1998/99:LU15
Omfattning
ändr. 4, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 26 §§; nya 8 a, 8 b, 8 c, 8 d §§
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2001:365) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om den som har meddelats näringsförbud med anledning av omständigheter som har inträffat före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:246, Prop. 2000/01:105, Bet. 2000/01:LU21
Omfattning
ändr. 6, 18, 19 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2003:691) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 8 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:252) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Förarbeten
Rskr. 2003/04:172, Prop. 2003/04:34
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:579) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Förarbeten
Rskr. 2003/04:225, Prop. 2003/04:112, Bet. 2003/04:LU26
Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder
2004-10-08

Lag (2005:1125) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Förarbeten
Rskr. 2005/06:92, Prop. 2004/05:165, Bet. 2005/06:FiU7
Omfattning
ändr. 6 §
CELEX-nr
32003L0041
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:602) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Förarbeten
Rskr. 2005/06:277, Prop. 2005/06:150, Bet. 2005/06:LU30
Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder
2006-08-18

Lag (2006:704) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 8 a, 9, 24 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2008:592) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
 2. Vid prövning av förutsättningarna enligt 2 a § för näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud för överträdelse av förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) eller i artikel 101 i EUF-fördraget får hänsyn tas till vad som ägt rum före ikraftträdandet endast såvitt avser frågan om förbud är påkallat från allmän synpunkt. Lag (2010:639).
Förarbeten
Rskr. 2007/08:237, Prop. 2007/08:135, Bet. 2007/08:NU14
Omfattning
nuvarande 8 b, 8 c, 8 d §§ betecknas 8 c, 8 d, 8 e §§; ändr. 2, 3, 4, nya 8 c, 8 d, 8 e, 10, 13, 17, 22 §§; nya 2 a, 8 b §§
Ikraftträder
2008-11-01

Lag (2010:639) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Förarbeten
Rskr. 2009/10:326, Prop. 2009/10:196, Bet. 2009/10:NU24
Omfattning
ändr. 2 a, 3, 4 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2008:592
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:2051) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 2. Sådana understödsföreningar som avses i 7 § tredje stycket lagen (1972:262) om understödsföreningar och som efter den 1 april 2011 fortsätter att driva sin verksamhet enligt den lagen med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska vid tillämpningen av 6 § första stycket 4 och 5 jämställas med försäkringsföretag.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246
Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:1323) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Vid prövning av förutsättningarna för näringsförbud som görs efter ikraftträdandet gäller 1 a § i sin äldre lydelse i fråga om underlåtenhet att betala sådan skatt, tull eller avgift som omfattades av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Ändring, SFS 2014:836

Omfattning
upph.