NJA 1989 s. 262

Det i 8 kap 33 § JB angivna förbudet att föra talan mot hovrätts dom i fråga om förlängning av arrendeavtal har ansetts omfatta även beslut angående skyldighet för part att i sådant mål förete skriftligt bevis.

TR:n

I mål vid Kristianstads TR mellan M.S., arrendator, och K.G., fastighetsägare, angående förlängning av arrendeavtal åberopade M.S. som skriftlig bevisning K.G.:s självdeklaration för beskattningsåret 1986 jämte rörelsebilagor. Han yrkade att TR:n skulle förelägga K.G. att i målet förete deklarationen. K.G. bestred bifall till yrkandet om editionsföreläggande.

Domskäl

TR:n (tingsfiskalen Olsson) anförde i beslut d 20 okt 1987: Vid bedömningen om arrendeförhållandet skall upphöra är jordägarens sociala och ekonomiska förhållanden inte utan betydelse (jfr SOU 1978:36 s 100). Handlingar med uppgifter om sådana förhållanden som nyss sagts och som innehas av jordägaren kan därför antagas äga betydelse som bevis i mål om självinträde enligt 9 kap 8 § 3 JB. På grund av det anförda förelägger TR:n K.G. att, inom tre veckor från det att hon delgavs detta beslut, tillhandahålla TR:n den av henne för inkomståret 1986 upprättade allmänna självdeklarationen med rörelsebilagor.

K.G. anförde besvär i HovR:n över Skåne och Blekinge och yrkade att HovR:n måtte undanröja TR:ns beslut om editionsföreläggande. M.S. bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Eilard och Ohlsson) anförde i beslut d 15 sept 1988: Som TR:n anfört kan jordägarens sociala och ekonomiska förhållanden vara av betydelse vid bedömningen av om arrendeförhållandet skall upphöra. Med hänsyn till vad K.G. uppgett och vitsordat får emellertid anses att den åberopade självdeklarationen för närvarande saknar betydelse som bevis. Anledning föreligger således inte att förelägga henne att i målet förete densamma.

Med upphävande av det överklagade beslutet ogillar HovR:n M.S.:s yrkande om editionsföreläggande.

Referenten, adj led rådmannen Riis, var skiljaktig och fastställde TR:ns beslut.

HovR:n tillkännagav att talan mot beslutet fördes genom besvär.

HD

M.S. (ombud jur kand L.K.) anförde besvär och yrkade bifall till sitt yrkande om editionsföreläggande.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Forss, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut:

Domskäl

Skäl. Enligt 8 kap 33 § JB får talan ej föras mot HovR:s dom i fråga om förlängning av arrendeavtal. Av HovR meddelat beslut angående skyldighet för part att förete skriftligt bevis i mål som rör sådan fråga får anses vara omfattat av fullföljdsförbudet. M.S:s besvärstalan kan därför - oavsett den av HovR:n meddelade fullföljdshänvisningen - inte upptas till prövning.

Domslut

HD:s avgörande. HD avvisar M.S:s besvärstalan.

HD (JustR:n Höglund, Heuman, Gregow, referent, Törnell och Munck) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.