Arrende

Upplåtelse, mot vederlag, av jord enligt 8 - 11 kap.jordabalken (1970:994) eller av fiskerätt enligt lagen (1957:390) om fiskearrenden.

Ett arrende kan vara av någon av följande typer:

För alla arrendetyper utom lägenhetsarrende gäller att avtalet ska vara skriftligt. I avtalshandlingen skall samtliga avtalsvillkor anges. Ändring eller tillägg som ej avfattas skriftligen är utan verkan.

Detta betyder att ingen kan grunda någon rätt på ett muntligt avtal, med undantag för lägenhetsarrende.

Det är också viktigt att vederlag, det vill säga arrendeavgift, avtalats. Är ingen arrendeavgift avtalad är det inget arrendeavtal och avtalets rättsverkningar oklara. En sak är klar. Ingendera av parterna i avtalet kan åberopa någon rättsregel i jordabalken till stöd för något anspråk.

Tvister mellan fastighetsägare och arrendator kan handläggas av arrendenämnd.