NJA 1989 s. 447

Återställande av försutten tid. Fråga huruvida aktiebolag i behörig ordning kallats till förhandling vid vilken bolagets skyldighet att träda i likvidation prövats. 13 kap 5 § aktiebolagslagen (1975:1385).

HD

Sedan patent- och registreringsverket till Malmö TR anmält att Högborgen Aktiebolag inte enligt 11 kap 3 § aktiebolagslagen (1975:1385) till verket sänt in årsredovisning för något av de senaste två räkenskapsåren, förordnade TR:n genom beslut d 8 sept 1988 att bolaget skulle träda i likvidation. Beslutet vann laga kraft.

Bolaget ansökte hos HD om återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot beslutet.

TR:n avgav av HD infordrat yttrande.

Ärendet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr André, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Enligt 13 kap 5 § aktiebolagslagen skall efter sådan anmälan, varom här är fråga, rätten genast kalla bolaget samt aktieägare och borgenärer som vill yttra sig i ärendet att inställa sig för rätten på utsatt dag, då fråga om skyldighet för bolaget att träda i likvidation skall prövas. I bestämmelsen anges vidare att kallelsen skall delges bolaget, om det kan ske på annat sätt än enligt 15 - 17 §§delgivningslagen (1970:428), och att kallelsen skall kungöras genom rättens försorg i Post- och Inrikes Tidningar minst två och högst fyra månader före inställelsedagen.

Huvudregeln är således att bolaget skall delges kallelse till förhandlingen inför rätten. Därvid skall i första hand bestämmelserna i 3, 9 och 13 §§delgivningslagen tillämpas. Om emellertid delgivning inte kan ske enligt dessa lagrum skall, i stället för vad som sägs i delgivningslagen om kungörelsedelgivning, bestämmelsen i 13 kap 5 § aktiebolagslagen om kungörande av kallelsen tillämpas. Denna kungörelse, som primärt har till syfte att utan personlig delgivning kalla bolagets aktieägare och borgenärer till förhandlingen, får alltså under den nu angivna förutsättningen också ersätta delgivningen med bolaget (prop 1975:103 s 506).

Av handlingarna i ärendet framgår att TR:n d 16 juni 1988 expedierade kallelse till Högborgen Aktiebolag under i aktiebolagsregistret angiven adress att inställa sig inför rätten d 8 sept 1988. Samtidigt expedierades kallelse för införande i Post- och Inrikes Tidningar. Kungörelsen var införd där d 21 juni 1988. Sedan den kallelse som tillställts bolaget returnerats till TR:n, utsändes d 20 juni 1988 en ny kallelse med stämningsman. Kallelsen adresserades denna gång till en av bolagets styrelseledamöter. Den 6 sept 1988 inkom hindersbevis till TR:n av vilket framgick att adressaten inte anträffats och att aviseringar inte besvarats.

Bolaget har i HD anfört i huvudsak följande. Bolaget hade d 1 mars 1987 flyttat från den adress som var angiven i aktiebolagsregistret och posteftersändningen hade upphört. TR:n företog adressutredning varvid upplysning erhölls om bolagets nya adress. Emellertid valde TR:n att sända den nya kallelsen till en av styrelseledamöterna under dennes bostadsadress. TR:n har därefter, trots att kallelse inte kommit bolaget eller någon av dess ställföreträdare tillhanda, hållit förhandling och därvid förordnat att bolaget skulle träda i likvidation. Bolaget och dess ställföreträdare fick kännedom härom först sedan beslutet vunnit laga kraft.

Som TR:n anmärkt i sitt yttrande till HD synes utredningen i målet inte ge något stöd för bolagets påstående att TR:n under handläggningen av likvidationsärendet fått kännedom om bolagets nya postadress. Oavsett hur härmed förhåller sig kan konstateras att, för det fall delgivningen av den nya kallelsen hade lyckats, bolaget hade varit i behörig ordning kallat till förhandlingen eftersom det enligt 9 § delgivningslagen är tillräckligt, för att delgivning med aktiebolag skall anses ha skett i laga ordning, att en av flera behöriga ställföreträdare nås för delgivning. Motsättningsvis skulle det då kunna göras gällande att, för den händelse kallelsen inte kunnat delges den av ställföreträdarna till vilken den riktats, kungörelsen enligt 13 kap 5 § aktiebolagslagen skulle ersätta kravet på delgivning med bolaget. Ordalydelsen i denna senare bestämmelse måste dock anses ge uttryck för att det är först i det fallet när alla till buds stående möjligheter till delgivning enligt delgivningslagen, bortsett från kungörelsedelgivning, har uttömts utan resultat som det i aktiebolagslagen föreskrivna kungörelseförfarandet träder i stället. Detta innebär, för det fall ett bolag har flera ställföreträdare, att det är endast om ingen av dem kan nås för delgivning på sedvanligt sätt som delgivningskravet får ersättas av den kungjorda kallelsen. I förevarande fall hade bolaget, såvitt framgick av aktiebolagsregistret, ytterligare två ställföreträdare. Av handlingarna kan inte utläsas att TR:n sökt även dem för delgivning.

Bolaget har alltså inte blivit kallat i behörig ordning till den förhandling vid vilken bolagets skyldighet att träda i likvidation prövats. Någon anledning till antagande att bolaget ändå fått kännedom om förhandlingen eller om TR:ns beslut innan detta vann laga kraft finns inte. Bolaget får därmed anses ha haft laga förfall, som inte i rätt tid kunnat anmälas, för sin underlåtenhet att i laga tid fullfölja talan mot beslutet.

På grund härav bifaller HD jämlikt 58 kap 11 § RB ansökningen om återställande av försutten tid och föreskriver att bolaget får inom två veckor från dagen för HD:s beslut fullfölja talan mot TR:ns beslut.

HD (JustR:n Nyman, Vängby, Rydin, Lars K Beckman, referent, och Lambe) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.