NJA 1990 s. 152

Fråga om dispositivt tvistemål, i vilket värdet av vad som yrkades uppenbart inte översteg hälften av basbeloppet, borde handläggas enligt allmänna regler med hänsyn till utgångens betydelse för bedömningen av andra föreliggande rättsförhållanden. I kap 3 d § 2 st RB.

Stockholms TR

V.B. yrkade i ansökan om stämning å Atlas Resor AB (Atlas) vid Stockholms TR att TR:n skulle förplikta Atlas att till henne utge 2 565 kr jämte ränta. Som grund för sin talan angav hon att Atlas ensidigt och utan rätt brutit mot villkoren för en av henne hos Atlas beställd resa till Rhodos genom att ställa in resan och att hon till följd av Atlas' agerande nödgats anlita en annan researrangör vilket medfört merkostnader för henne med det yrkade beloppet.

Atlas bestred V.B:s talan och yrkade att målet skulle handläggas enligt allmänna regler. Atlas anförde: Den bakomliggande tvisten rör ett högre värde och utgången är av synnerlig betydelse för bedömningen av andra föreliggande rättsförhållanden. Andra deltagare i den sedermera inställda resan, för vilka V.B. och en annan person var befullmäktigade, har framställt krav mot Atlas. Omständigheterna i detta fall och i de övriga rättsförhållandena är väsentligen identiska. Att man nu valt att driva ett ärende som "pilotmål" ändrar inte det förhållandet att den bakomliggande tvisten rör ca 65 000 kr eller att utgången är av synnerlig betydelse för övriga deltagares krav mot Atlas.

V.B. bestred att målet skulle handläggas enligt allmänna regler i RB och anförde: Den omständigheten att hon tidigare vid allmänna reklamationsnämnden företrätt andra deltagare i den sedermera inställda resan är inte av beskaffenhet att beröva henne möjligheten att nu få sin rätt prövad enligt reglerna om småmål. Såvitt hon har sig bekant har ingen av de andra deltagarna väckt talan mot Atlas och inte heller har Atlas väckt negativ fastställelsetalan mot dem. Den föreliggande tvisten rör alltså bara henne och Atlas. Hon företräder för närvarande bara sig själv.

Domskäl

TR:n (rådmannen Svanberg) anförde i beslut d 7 mars 1989: TR:n finner sannolikt att grunden för det i målet aktuella rättsförhållandet är väsentligen densamma eller likadan som grunden för ett stort antal andra föreliggande rättsförhållanden i vilka Atlas är part och att det således är sannolikt att utgången i målet är av synnerlig betydelse för bedömningen av dessa andra rättsförhållanden. TR:n förordnar därför att målet skall handläggas i ordinär rättegång.

V.B. anförde besvär i Svea HovR.

HovR:n (hovrättslagmannen Ingrid von Möller och adj led Göransson, referent) yttrade i beslut d 27 april 1989: HovR:n meddelar ej prövningstillstånd. TR:ns beslut står därför fast.

V.B. anförde besvär och yrkade att HD måtte förordna att besvären över TR:ns beslut skulle upptas till prövning i HovR:n.

Atlas (ombud advokaten K.G.) bestred ändring.

Föredraganden, RevSekr Holmstrand, föreslog i betänkande följande beslut: Skäl. Tvisten i HovR:n gäller frågan huruvida målet vid TR:n skall handläggas enligt 1 kap 3 d § 1 st RB, som innehåller en regel om endomarkompetens i tvistemål om mindre värden (s k småmål), eller enligt allmänna regler. Allmänna regler skall enligt 2 st i nämnda paragraf tillämpas då en part första gången han för talan i målet yrkar det och därvid gör sannolikt att den bakomliggande tvisten rör ett högre värde eller att utgången annars är av synnerlig betydelse för bedömningen av andra föreliggande rättsförhållanden.

Frågan om tillämplig processform har endast i ringa mån blivit belyst i rättspraxis (jfr RH 1980:53). Det får anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att denna fråga prövas av högre rätt. Tillstånd till målets prövning i HovR:n bör meddelas enligt 49 kap 13 § 1 RB.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut meddelar HD tillstånd till målets prövning i HovR:n. Det ankommer på HovR:n att ta upp målet till fortsatt behandling.

HD (JustR:n Nyman, Rydin, Jermsten och Munck, referent) fattade följande slutliga beslut: HD fastställer HovR:ns beslut.

JustR Magnusson var skiljaktig och gillade betänkandet.