NJA 1990 s. 156

Två tilltalade hade vid TR:n gemensam offentlig försvarare. I HovR:n tilläts den ene av de tilltalade att byta offentlig försvarare på grund av motstridiga intressen mellan de båda tilltalade. Även den andre tilltalade har fått byta offentlig försvarare med hänsyn till att försvararen inte på ett obundet sätt skulle kunna biträda denne.

(Jfr 1989 s 540)

Vid Strömstads TR väcktes åtal mot A.N. och N.S. för bl a misshandel av D.W.. Till offentlig försvarare för båda tilltalade förordnades advokaten K-O.S.. TR:n dömde A.N. för misshandel till fängelse i mån och N.S. för bl a misshandel till villkorlig dom och dagsböter.

TR:ns dom överklagades i HovR:n för Västra Sverige av såväl A.N. som N.S.. Även åklagaren fullföljde talan.

I HovR:n blev fråga om byte av offentlig försvarare. K-O.S. uppgav att det uppkommit sådana motstridiga intressen mellan A.N. och N.S. att K-O.S. inte borde företräda någon av dem i HovR:n.

N.S. hemställde att advokaten F.G. skulle förordnas till offentlig försvarare för honom.

HovR:n (hovrättsråden Levén, referent, och Helin samt adj led Bergelin) yttrade i beslut d 10 april 1989: Som K-O.S. anfört bör han inte vara offentlig försvarare för både A.N. och N.S. i HovR:n. Hans förordnande som offentlig försvarare för N.S. bör därför återkallas och F.G. i stället förordnas. Vid sådant förhållande finner HovR:n inte skäl att jämväl återkalla K-O.S:s förordnande som offentlig försvarare för A.N..

HovR:n avslår begäran om byte av försvarare för A.N..

HovR:n entledigar K-O.S. samt förordnar i stället advokaten F.G. som offentlig försvarare för N.S..

A.N. (ombud K-O.S.) anförde besvär och yrkade bifall till begäran om byte av offentlig försvarare.

Riksåklagaren, domstolsverket och Sveriges advokatsamfund avgav yttranden.

Föredraganden, RevSekr Hallin, hemställde i betänkande att HD måtte meddela beslut som, efter redogörelse för målet vid TR:n och i HovR:n, uptog följande: Vid TR:n biträddes A.N. och N.S. av advokaten K-O.S. som offentlig försvarare. I HovR:n har K-O.S. entledigats från sitt uppdrag som offentlig försvarare för N.S. och en annan offentlig försvarare har förordnats. Till stöd för sitt yrkande om byte av offentlig försvarare har A.N. anfört att han och N.S. genom TR:ns dom kommit att ha motstridiga intressen i HovR:n, att K-O.S:s försvar av honom i HovR:n inte kan ske å ett obundet sätt eftersom K-O.S. tidigare varit försvarare även för N.S. och att det föreligger meningsmotsättningar mellan honom själv och K-O.S..

K-O.S. har biträtt A.N:s ansökan om försvararbyte och anfört att advokatsamfundets regler om god advokatsed torde utgöra hinder för honom att uppträda som försvarare för någon av de tilltalade. Domstolsverket har bestritt ändringsyrkandet och bl a anfört att vad som föranlett A.N:s begäran om försvararbyte inte är av sådan beskaffenhet att ett byte bör ske. Sveriges advokatsamfund har anfört bl a följande. Det framstår som uppenbart att K-O.S. riskerar att komma i en lojalitetskonflikt. Det måste nämligen vara svårt för K-O.S. att i HovR:n kanske behöva angripa sin f d klient N.S. för att tillvarata A.N:s intressen. Vidare kan N.S., medan K-O.S. var hans försvarare, ha lämnat K-O.S. uppgifter i förtroende som K-O.S. vid försvaret av A.N. kan använda mot N.S.. Domstolarna borde, för undvikande av jävsitutaioner av detta slag, vara mer återhållsamma med att förordna samma försvarare för medgärningsmän till samma brott. Sammanfattningsvis anser samfundet att inte bara hänsynen till A.N. utan även hänsynen till K-O.S. och N.S. kräver att K-O.S. entledigas från uppdraget som offentlig försvarare för A.N.. Riksåklagaren har instämt i huvudsak med vad Sveriges advokatsamfund anfört och har inte någon erinran mot att A.N. tillats att byta försvarare.

I beslut d 2 okt 1989, SÖ 489, tillät HD, sedan en av två medtilltalade begärt det, försvararbyte eftersom det förelåg en inte obetydlig risk för att de tilltalade kunde få motstridiga intressen i målet. HD uttalade i beslutet bl a följande. Utan tvivel kan praktiska och ekonomiska skäl ibland motivera att en advokat utses till offentlig försvarare för flera tilltalade i ett och samma mål. Nödvändigheten av att tillförsäkra varje tilltalad ett effektivt försvar medför dock att ett sådant arrangemang bör undvikas inte bara när de tilltalade från början har motstridiga intressen i målet utan också när det föreligger en inte obetydlig risk för att problem av sådant slag kan uppkomma i ett senare skede av målets handlägning. På motsvarande sätt kan också uppkomsten av en sådan risk efter det att samme advokat redan har förordnats att biträda flera tilltalade utgöra tillräckligt skäl för byte av försvarare.

I detta fall har A.N. och N.S. båda åtalats för att ha misshandlat samme målsägande vid samma tillfälle. TR:n fann att A.N. och N.S. inte medverkat i samma omfattning vid misshandeln och bestämde därför påföljden för A.N. till fängelse medan N.S. erhöll villkorlig dom jämte böter. Det får därför anses att det i HovR:n föreligger motstridiga intressen mellan A.N. och N.S.. N.S. har fått byta offentlig försvarare. Det föreligger dock risk för att K-O.S., som advokatsamfundet anfört, kan komma i en lojalitetskonflikt när han skall försvara A.N. i HovR:n och därför inte kan göra detta på ett obundet sätt.

A.N:s yrkande ombyte av offentlig försvarare skall därför bifallas.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut entledigar HD K-O.S. från updraget som offentlig försvarare för A.N. och förordnar i hans ställe advokaten C.E. till offentlig försvarare.

HD JustR:n Gregow, Freyschuss, referent, Solerud, Svensson och Lambe) fattade följande slutliga beslut:

Skäl. A.N. dömdes d 22 febr 1989 av Strömstads TR för misshandel till fängelse en månad. Genom domen dömdes N.S. för bl a misshandel av samme person vid samma tillfälle till villkorlig dom och dagsböter. TR:n fann därvid att A.N. uppenbarligen varit initiativtagare och i första hand ansvarig för att händelsen tog den utveckling som blev fallet. Såväl A.N. som N.S. har överklagat TR:ns dom till HovR:n och yrkat att misshandeln skall bedömas som ringa och påföljden bestämmas till böter. Åklagaren har överklagaet TR:ns dom beträffande N.S. och yrkat att påföljden bestäms till fängelse.

Vid TR:n biträddes A.N. och N.S. av K-O.S. som offentlig försvarare. I HovR:n har K-O.S. entledigats från uppdraget som offentlig försvarare för N.S. och en annan offentlig försvarare har förordnats för denne.

Till stöd för sitt yrkande om byte av offentlig försvarare har A.N. i HD i huvudsak anfört. Genom TR:ns dom har han och N.S. fått motstridiga intressen. K-O.S. kan med sin kännedom om vad N.S. tidigare har uppgivit ej längre försvara A.N. på ett obundet sätt. Det har även uppstått ett motsatsförhållande mellan honom och K-O.S..

K-O.S. har i målet biträtt A.N:s begäran om entledigande och därvid uppgivit, att advokatsamfundets regler om god advokatsed torde hindra honom att uppträda som försvarare.

Det står klart att A.N. och N.S. numera har motstridiga intressen. Av handlingarna i målet framgår att K-O.S. har uppfattningen att han på grund av sitt tidigare försvar av N.S. inte längre kan biträda A.N. på ett obundet sätt. Uppgiften om att en lojalitetskonflikt således föreligger får godtas.

På grund av det anförda skall K-O.S. entledigas även från uppdraget som offentlig försvarare för A.N.. I hans ställe skall advokaten C.E., som förklarat sig villig att åtaga sig uppdraget, förordnas.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut entledigar HD advokaten K-O.S. från uppdraget som offentlig försvarare för A.N. och förordnar i hans ställe advokaten C.E. till offentlig försvarare.