NJA 1989 s. 540

För flera tilltalade i samma mål bör utses olika offentliga försvarare när det föreligger en inte obetydlig risk för att de kan få motstridiga intressen i målet. Om en sådan risk uppkommer under målets handläggning, kan detta utgöra tillräckligt skäl för byte av försvarare.

L.H. åtalades vid Sandvikens TR för försök till våld mot tjänsteman och för hot mot tjänsteman. Försöksbrottet bestod enligt gärningsbeskrivningen i att L.H. d 22 nov 1986 utanför en restaurang i Sandviken hade försökt träffa polisassistenten L.J. med en spark mot dennes underliv.

Åtal väcktes även mot A.Å. för våld mot tjänsteman och hot mot tjänsteman. De påstådda gärningarna hade riktats mot L.J. i samband med att denne vid nyssnämnda tillfälle skulle omhänderta L.H..

Till offentlig försvarare för båda de tilltalade utsåg TR:n advokaten M.L..

TR:n fann i dom d 16 mars 1988 genom L.J:s uppgifter utrett att de tilltalade hade begått de åtalade gärningarna och dömde var och en av dem till fängelse en månad.

HovR:n för Nedre Norrland

Såväl L.H. som A.Å. fullföljde talan i HovR:n för Nedre Norrland.

I HovR:n hemställde L.H. att advokaten Lars Ståhlberg skulle förordnas till offentlig försvarare för honom i M.L:s ställe. Som skäl för sin begäran om byte av offentlig försvarare anförde L.H. att han var missnöjd med att M.L. företrädde såväl honom som A.Å. och att han önskade bli företrädd av en egen offentlig försvarare.

M.L. förklarade att han inte motsatte sig att bli entledigad från uppdraget som offentlig försvarare för L.H.. Lars Ståhlberg förklarade sig villig att motta försvararförordnande.

HovR:n (hovrättsråden Berg och Ling, referent, samt adj led Ljung) meddelade d 12 okt 1988 följande beslut: Vad L.H. anfört utgör inte tillräckliga skäl att entlediga M.L. från uppdraget som offentlig försvarare för honom. På grund härav och då det inte heller i övrigt förekommer anledning att medge byte av offentlig försvarare, lämnar HovR:n L.H:s begäran härom utan bifall.

L.H. anförde besvär och hemställde om bifall till sin begäran om byte av offentlig försvarare.

Riksåklagaren och M.L. avgav yttranden. Riksåklagaren ansåg att det inte förelåg skäl för byte av offentlig försvarare. M.L. ansåg att byte borde medges.

Betänkande

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Melchior, föreslog i betänkande följande beslut: Skäl. L.H. har av Sandvikens TR d 16 mars 1988 ådömts fängelse en månad för hot mot tjänsteman m m. Han har överklagat TR:ns dom.

L.H. har i HD anfört följande. Mellan honom och medtilltalade A.Å. finns motstridiga intressen, om A.Å:s inblandning i bråket och om det kunnat bli lindrigare om A.Å. hållit sig utanför. L.H. anser därför att de bör ha var sin försvarare.

M.L. har i infordrat yttrande anfört bl a följande i HD. L.H. och medtilltalade A.Å. har på grund av svår berusning vid tillfället varken kunnat erkänna eller förneka gärningarna, varför de dömts uteslutande på målsägandens uppgifter och rättsintyg utvisande dennes skador. - Efter förhandlingen i Sandvikens TR och efter dagen för ingivande av vadeinlaga, har emellertid framkommit två nya vittnen, vilkas uppgifter tyder på att A.Å. inte uttalat något hot mot polismannen, men å andra sidan ger ytterligare tyngd åt åklagarens påstående att L.H. riktat en spark mot polismannen. - TR:ns dom har överklagats endast vad gäller påföljden. M.L. avser nu att å A.Å:s vägnar yrka att HovR:n måtte ogilla åklagarens talan i vart fall vad gäller olaga hot och såsom bevisning åberopa de nya vittnena. - Då L.H. kan förmodas uppleva detta som en försvagning av hans vadetalan, eventuellt till fördel för A.Å:s, torde numera föreligga motstridiga intressen mellan de tilltalade. - Med beaktande av den omständigheten, och då L.H. redan inför förhandlingen i TR:n torde kunnat erhålla egen offentlig försvarare, samt även det förhållandet att målets beskaffenhet ej torde medföra någon nämnvärd fördyring vid försvararbyte, är det M.L:s uppfattning att han bör entledigas från uppdraget och advokaten Lars Ståhlberg förordnas såsom offentlig försvarare för L.H..

Med hänsyn till vad som sålunda anförts, att L.H. och A.Å. kan ha motstridiga intressen, får anses att skäl föreligger att bifalla L.H:s yrkande om byte av offentlig försvarare.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut entledigar HD M.L. från uppdraget som offentlig försvarare för L.H. och utser i hans ställe advokaten Lars Ståhlberg till offentlig försvarare.

HD (JustR:n Knutsson, Bengtsson, Jermsten, Solerud och Danelius, referent) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. L.H. dömdes d 16 mars 1988 av Sandvikens TR för hot mot tjänsteman och försök till våld mot tjänsteman till fängelse en månad. Genom samma dom dömdes A.Å. för våld mot tjänsteman och hot mot tjänsteman till fängelse en månad. Såväl L.H. som A.Å. har överklagat TR:ns dom till HovR:n.

Vid TR:n biträddes L.H. och A.Å. av advokaten M.L. som offentlig försvarare. Till stöd för sitt yrkande om byte av offentlig försvarare har L.H. anfört att han och A.Å. numera torde ha motstridiga intressen och att de därför inte bör ha samme offentlige försvarare.

Utan tvivel kan praktiska och ekonomiska skäl ibland motivera att en advokat utses till offentlig försvarare för flera tilltalade i ett och samma mål. Nödvändigheten av att tillförsäkra varje tilltalad ett effektivt försvar medför dock att ett sådant arrangemang bör undvikas inte bara när de tilltalade från början har motstridiga intressen i målet utan också när det föreligger en inte obetydlig risk för att problem av sådant slag kan uppkomma i ett senare skede av målets handläggning. På motsvarande sätt kan också uppkomsten av en sådan risk efter det att samme advokat redan har förordnats att biträda flera tilltalade utgöra tillräckligt skäl för byte av försvarare.

I förevarande fall har L.H. och A.Å. båda åtalats för handlingar riktade mot samme målsägande i samband med ett slagsmål på kvällen d 22 nov 1986. Det har upplysts att M.L. i sin egenskap av offentlig försvarare för A.Å. avser att i HovR:n åberopa två vittnen, som uppges kunna lämna upplysningar om händelseförloppet vid det aktuella tillfället. Det är tänkbart att vad dessa vittnen har att berätta kan bli till nackdel för L.H.. Med hänsyn härtill bör L.H. och A.Å. bistås av olika advokater som offentliga försvarare.

L.H:s yrkande om byte av offentlig försvarare skall därför bifallas.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut entledigar HD M.L. från uppdraget som offentlig försvarare för L.H. och förordnar i hans ställe advokaten Lars Ståhlberg till offentlig försvarare.