NJA 1990 s. 201

Fråga i mål om underhållsbidrag till barn om betydelsen av att den underhållsskyldiges arbetsinkomst nedgått till följd av studier och av att hans bostadskostnad var onormalt hög.

(Jfr 1969 s 1, 1978 s 392, 1979 s 615, 1985 s 768 och 1987 s 569)

Enköpings TR dömde d 30 nov 1982 till äktenskapsskillnad mellan K.M. och G.M.. I domen förpliktades G.M. att utge underhållsbidrag för ett vart av barnen S., född d 17 aug 1969, och M., född d 30 jan 1974, med 150 kr i månaden till dess respektive barn fyllt 18 år. Efter indexuppräkning uppgår beloppet till 173 kr.

Stockholms TR

K.M. yrkade för barnen, efter stämning å G.M. vid Stockholms TR, att G.M. skulle förpliktas att utge underhållsbidrag för vartdera barnet med 950 kr i månaden, för S. fr o m d 18 aug 1987 t o m dec 1989 och för M. från talans väckande d 23 okt 1987 tills han fyllt 18 år. Beloppen skulle betalas för M. till K.M. och för S. till honom själv.

Som grund för yrkandet om underhållsbidrag för M. anfördes att G.M:s inkomstförhållanden ändrats sedan domen. Grund för yrkandet beträffande S. var att han gick i gymnasiet och inte skulle avsluta skolgången förrän vid utgången av dec 1989 och var i behov av underhållsbidrag även sedan han fyllt 18 år. Med beaktande av båda föräldrarnas inkomster borde underhållsbidragen uppgå till yrkade belopp.

G.M. bestred yrkandena om underhållsbidrag och jämkning. Skäligheten av de yrkade beloppen vitsordades i och för sig.

I genstämning yrkade G.M. att underhållsbidraget för M. skulle jämkas till 0 kr. Som grund åberopade G.M. att han saknade förmåga att utge underhållsbidrag.

G.M. uppgav om sina ekonomiska förhållanden följande. Han hade 1987 en årsinkomst av 92 617 kr. Året dessförinnan förtjänade han 57 400 kr. Han blev uppsagd från sin anställning vid Norrmalms korvfabrik i sept 1987. Han erbjöds arbete bl a på paketeringen till lägre timpenning. Snittlönen på företaget är 45 kr per timme. På paketeringen är lönen 37 kr per timme. Under tiden han var anställd i företaget tjänade han under en tredjedel av tiden 38 kr per timme och de sista sex månaderna 60 kr per timme. Han var fram till dec 1987 arbetslös. Han erhöll ingen arbetslöshetsersättning och var inte sjukskriven. Han har sedan januari en provanställning under tre månader som brödutkörare vid Skogaholms bröd. Under provanställningen är arbetstiden reducerad och han arbetar ungefär 75 procent. Han beräknar att han högst kommer att förtjäna 85 000 kr, vilket ger en månadsinkomst på ca 7 083 kr. För att förkovra sig och kunna erhålla en bättre anställning har han påbörjat en tre-årig kurs i företagsekonomi och redovisning på komvux. Eftersom det är kvällsstudier erhåller han inte studiestöd. För att klara studierna kommer han troligen endast att arbeta litet mer än halvtid. Han har tidigare endast nioårig grundskola. Sedan han fick körkort har han arbetat som chaufför. Hans boendekostnader uppgår till drygt 3 000 kr per månad. Bostadsbidrag utgår inte. Han bor i den nuvarande hustruns fastighet som har en boendeyta på ca 90 kvm, och omfattar 3 rum och kök vilket kan anses motsvara en 3-4 rumslägenhet. Därtill kommer en delvis inredd källare och en oinredd vind på tillsammans ca 100 kvm. Han står för hälften av kostnaden. Den standarden kan inte anses vara för hög. Beloppet är med hänsyn till fastighetens läge och övrig standard rimlig. Fastigheten köptes d 1 dec 1984. Den är belånad för ca 350 000-400 000 kr. Räntorna är 13-14 procent. Driftskostnaderna uppgår till drygt 2 000 kr per månad, varav 1 000 kr utgör kostnader för olja.

K.M. anförde bl a: Vid beräkning av underhållsbidraget skall hänsyn tas till att G.M. har förmåga att erhålla en månadsinkomst av 10 kr. Vid sin anställning på Norrmalms korvfabrik AB förtjänade han 60 kr per timme. Han arbetade 40 timmar per vecka. Han slutade arbetet på egen begäran. När underhållsbidraget bestämdes hade han en inkomst från taxirörelse av 4 000 kr per månad. - Hon tjänar 10 200 kr i månaden. Hon bor i en villafastighet i Bålsta. Hennes boendekostnader överstiger 3 050 kr i månaden. Hon uppbär bostadsbidrag på 525 kr. - G.M:s boendekostnad kan inte vitsordas. Hyreskostnaden för hushåll med två vuxna är enligt schablon 2 375 kr. Den standard som det här är fråga om får belasta nuvarande hustrun och inte barnen. Vidare är det inte motiverat med så lång utbildning som G.M. påbörjat vilket inte barnen kommer i åtnjutande av. Uppgiften om studier kan inte vitsordas.

Domskäl

TR:n (rådmannen Agneta Almqvist) anförde i dom d 25 mars 1988:

Domskäl. Med hänsyn till utgången i målet redovisar TR:n de överväganden som gjorts beträffande G.M..

TR:n finner utrett att G.M. under sex månader hos Norrmalms korvfabrik haft en högre lön än tidigare och att han även om han formellt inte blivit uppsagd erbjudits arbeten mot en betydligt lägre inkomst än den han haft. När det gäller G.M:s försörjningsförmåga får hänsyn därför tas till vad han kan beräknas erhålla som chaufför. G.M. är 42 år. Han har nyligen minskat sin arbetstid för att förkovra sig och erhålla bättre arbete. Eftersom studierna nyligen påbörjats är det svårt att bedöma om de fullföljs i normal takt. I praxis har accepterats att underhållsskyldiga avbrutit arbetsanställningar av medicinska skäl, för omskolning, för vidareutbildning inom sitt yrke eller utbildning som ordnats av arbetsmarknadsmässiga skäl efter test ordnade av arbetsmarknadsmyndigheter. Dock har samhället icke accepterat att en chaufför slutat sin anställning och återvänt till sin barndomsmiljö, där inkomsterna skulle bli avsevärt lägre än tidigare. Samhället har dock genom särskild lagstiftning givit exempelvis småbarnsföräldrar rätt till reducerad arbetstid. Komvux-utbildningen har tillskapats för att bereda alla människor med enbart grundutbildning möjlighet till vidareutbildning. Med hänsyn till G.M:s ålder och möjligheter att försörja sig som chaufför - även om vissa outtalade problem kan förekomma - finner TR:n som utgångspunkt för hans förvärvsförmåga skäligt att ta hänsyn till hans studier på sådant sätt att han får reducera sin arbetstid till 6 timmar per dag, dvs 75 procents arbetstid. TR:n utgår från en månadsinkomst av 7 650 kr beräknad efter vad heltidstjänstgöring hos Skogaholms bröd kan ge. TR:n finner vidare att den bostad G.M. innehar inte innebär att han åtnjuter en överstandard. Han bör då få dra av en boendekostnad av 3 000 kr. I och med att hänsyn tagits till hans studier har han inte förmåga att betala underhållsbidrag och det även om han skulle tillgodoräknas en lägre boendekostnad. Med hänsyn härtill skall S. och M.M:s käromål ogillas.

G.M. har beträffande M. yrkat att underhållsbidrag inte längre skall utgå. Med hänsyn till vad som upplysts om G.M:s inkomstförhållanden, när bidraget fastställdes av Enköpings TR, finner TR:n inte skäl till jämkning föreligga av det redan utdömda underhållsbidraget. G.M:s talan skall därför ogillas och avtalet för M. anses fastställt genom Enköpings TR:s dom.

Domslut

Domslut. S. och M.M:s käromål ogillas. G.M:s genkäromål ogillas.

Svea HovR

S. och M.M. fullföljde talan i Svea HovR och yrkade att deras vid TR:n framställda yrkanden om underhållsbidrag skulle bifallas.

G.M. bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Groll, hovrättsrådet Rexed, referent, och adj led Holmgren) anförde i dom d 31 okt 1988:

Domskäl

Domskäl. Parterna har i HovR:n åberopat samma omständigheter som vid TR:n.

Beträffande frågan om G.M:s försörjningsförmåga gör HovR:n inledningsvis samma bedömning som den TR:n gjort, dvs hänsyn skall tas till vad han kan beräknas erhålla som chaufför. Vad sedan gäller frågan om hänsyn skall tas till att han har reducerat sin arbetstid p g a studier finner HovR:n dock att utbildningen inte är av sådan art att hans önskan att vidareutbilda sig kan få inkräkta på S:s och M:s behov av underhållsbidrag. G.M:s förvärvsförmåga skall därför beräknas efter vad han kan erhålla som heltidsanställd.

G.M:s faktiska bostadskostnad överstiger den av socialstyrelsen rekommenderade högsta godtagbara kostnaden. Han bor i den nuvarande hustruns fastighet. HovR:n finner att den bostadsstandard G.M. åtnjuter i detta sammanhang är högre än vad som kan godtas varför han endast får förbehålla sig den av socialstyrelsen rekommenderade högsta godtagbara kostnaden.

HovR:n finner sålunda att G.M. har förmåga att utge de yrkade underhållsbidragen med endast en mindre jämkning.

Domslut

Domslut. Med ändring av TR:ns dom förpliktar HovR:n G.M. att utge underhållsbidrag till S.M. med 900 kr per månad fr o m d 18 aug 1987 t o m dec 1989 och till K.M. för M.M:s underhåll med 900 kr per månad fr o m d 23 okt 1987 tills han fyllt 18 år. Beloppen skall erläggas för förfluten tid genast och i övrigt förskottsvis för kalendermånad.

HD

G.M. (ombud jur kand A.S.) sökte revision och yrkade att HD måtte ogilla S. och M.M:s talan.

S. och M.M. (ombud för båda advokaten E.L.) bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Larson, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande dom: HD fastställer HovR:ns dom och förordnar att underhållsbidragen skall, vid tillämpning av lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag, anses bestämda genom HovR:ns dom.

HD (JustR:n Nyman, Rydin, Jermsten, Nyström och Danelius, referent) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. Med utgångspunkt i de uppgifter som G.M. lämnat om sina inkomster som brödutkörare med tre fjärdedels arbetstid kan antas att hans inkomster vid heltidsarbete skulle vara mellan 9 000 och 10 000 kr i månaden. Med hänsyn till G.M:s ålder, hittillsvarande yrkesinriktning och nuvarande inkomstnivå föreligger inte tillräcklig grund för antagande att de studier i företagsekonomi som föranlett att arbetstiden reducerats kommer att i någon mera väsentlig mån påverka hans ekonomiska situation i framtiden. Den minskning av inkomsterna som G.M. valt att underkasta sig för att kunna bedriva dessa studier skall därför inte beaktas vid bedömningen av hans underhållsskyldighet.

När det sedan gäller frågan hur G.M:s bostadskostnader skall anses påverka hans förmåga att utge underhållsbidrag är i målet upplyst att G.M. bor tillsammans med sin nuvarande hustru och ett barn till henne i en hustrun tillhörig villa och att makarna delar på kostnaderna för denna bostad. G.M. har beräknat sin egen andel av kostnaderna till över 3 000 kr i månaden. Eftersom makarnas kostnader för bostaden överstiger vad som enligt de av socialstyrelsen och riksförsäkringsverket fastställda normerna för den aktuella tiden kan anses utgöra den högsta skäliga bostadskostnaden för en familj av denna storlek - i Stor- Stockholm 2 850 kr i månaden - måste särskilda skäl föreligga för att den uppgivna högre kostnaden ändå skall anses skälig enligt 7 kap 3 § 2 st FB. Någon omständighet som skulle kunna ge anledning till en sådan bedömning har emellertid inte åberopats i förevarande fall, och G.M:s bostadskostnad skall därför vid fastställandet av hans underhållsskyldighet anses under 1988 inte ha uppgått till mera än hälften av 2 850 kr.

På angivna grunder skall HovR:ns domslut fastställas. Vid tillämpningen av lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall de nu ifrågavarande underhållsbidragen anses ha fastställts genom HovR:ns dom.

Domslut

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut och förordnar att underhållsbidragen skall, vid tillämpning av lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag, anses bestämda genom HovR:ns dom.