NJA 1990 s. 205

Fråga i mål om underhållsbidrag till barn om betydelsen av att den underhållsskyldiges arbetsinkomst understeg genomsnittslönen inom hans yrke.

TR:n

(Jfr 1983 s 194 och 1985 s 768)

J.S.H., född 1985, är dotter till J.S. och M.H..

M.H. yrkade i egenskap av ställföreträdare för J. vid Göteborgs TR, att TR:n måtte förplikta J.S. att till henne utge underhållsbidrag för J. med 1 200 kr i månaden från d 1 juni 1988 till dess att J. fyllt 18 år, att betalas såvitt avser förfluten tid genast och i övrigt i förskott för kalendermånad, samt interimistiskt förordna om underhållsbidrag. Som grund för talan åberopade hon att J. hade behov av det yrkade bidraget och att J.S. hade förmåga att utge det.

J.S. bestred att utge underhållsbidrag för J. under påstående att han saknade förmåga därtill. Han vitsordade att J. hade behov av bidrag.

Domskäl

TR:n (rådmannen Wester) anförde i dom d 11 nov 1988:

Domskäl. M.H. och J.S. har beträffande sina ekonomiska förhållanden uppgett.

M.H.: Hon genomgår utbildning till sekreterare vid AMU. Eftersom det är en rehabiliteringskurs har hon fått behålla sin sjukpenning under kurstiden. Sjukpenningen är 267 kr om dagen. I bostadshyra betalar hon 2 672 kr i månaden. Hon uppbär bostadsbidrag med 1 290 kr i månaden. Hon har kostnader för barntillsyn med 700 kr i månaden. Hon har ytterligare en dotter, 16 år gammal, boende hos sig. Varken hon eller J. har några skulder eller tillgångar.

J.S.: Han har anställning som taxichaufför och har en inkomst om ca 90 000 kr om året. Det beloppet motsvarar den sjukpenninggrundande inkomst han anmält till försäkringskassan. 1986 var hans inkomst ca 74 000 kr och 1987, ca 88 000 kr. Han har en skuld avseende ett banklån om 40 000 kr. Han betalar ränta med 14 procent, motsvarande netto 2 800 kr om året. Lånet avser inköp av den taxibil han kör. Bilen är skriven på hans arbetsgivare men det är meningen att han skall överta bilen nästa år. Han räknar med att övertagandet av bilen kommer att påverka hans inkomst. I bostadshyra betalar han 2 700 kr i månaden. Han sammanbor inte med någon. Han är inte underhållsskyldig mot någon annan än mot J.. Han har sedvanlig umgängesrätt med J. och räknar med att det uppstår extrautgifter med ca 400 kr i månaden vid utövandet av umgänget. Han har inte några särskilda tillgångar.

TR:n finner att J.S. saknar förmåga att utge underhållsbidrag. Yrkandet härom skall därför lämnas utan bifall.

Domslut

Domslut. Käromålet lämnas utan bifall.

HovR:n för Västra Sverige

J.S.H. fullföljde talan i HovR:n för Västra Sverige och yrkade att J.S. skulle förpliktas att betala underhållsbidrag till henne med 860 kr i månaden, att betalas för tid och på sätt som begärts vid TR:n. Hon hemställde även om interimistiskt förordnande.

J.S. bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Löfstedt, hovrättsrådet Helin, referent, och adj led Bergelin) anförde i dom d 8 mars 1989:

Domskäl

Domskäl. Av utredningen framgår inte annat än att J.S. är fullt frisk och arbetsför samt har förmåga att förvärvsarbeta på heltid. Enligt egna uppgifter är han anställd som taxichaufför med årligen ökande inkomster; 1986 74 000 kr, 1987 88 000 kr och 1988 90 000 kr. Han är ensamstående och har ingen underhållsskyldighet utöver den gentemot J.. Fram till maj 1988 fullgjorde han, enligt vad som från J:s sida obestritt uppgetts i HovR:n, sin underhållsskyldighet med 1 000 kr i månaden. Så sent som i sept 1988 medgav han i svaromål vid TR:n att betala 250 kr i månaden.

Mot denna bakgrund kan J.S. inte anses sakna förmåga att betala underhållsbidrag för J.. En skälighetsbedömning leder till slutsatsen att han bör betala det yrkade beloppet, 860 kr i månaden.

Domslut

Domslut. Med upphävande av TR:ns dom förpliktar HovR:n J.S. att utge underhållsbidrag för J.S.H. med 860 kr i månaden från d 1 juni 1988 till dess J. fyllt 18 år, att betalas för förfluten tid genast och i övrigt i förskott för kalendermånad.

Vad sålunda förordnats skall såvitt gäller icke förfluten tid tillämpas omedelbart.

HD

J.S. (ombud advokaten E.M.) sökte revision och yrkade att han skulle befrias från skyldigheten att utge underhållsbidrag eller att i vart fall underhållsbidraget skulle bestämmas till lägre belopp än HovR:n gjort. Han åberopade att han saknade förmåga att utge något underhållsbidrag.

J.S.H. (ombud advokaten M.E.) bestred ändring. Hon framhöll att J.S. borde kunna uppnå en inkomst motsvarande den genomsnittliga inkomsten för taxichaufförer.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Larson, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande dom: Domskäl. Av 7 kap 1 § FB följer att vid bestämmande av underhållsbidrag till barn skall hänsyn tas till bl a den underhållsskyldiges ekonomiska förmåga. I förarbetena till lagrummet anges att underhållsskyldigheten bör kunna bestämmas med hänsyn till den verkliga förvärvsförmågan i fall då den underhållsskyldige utan godtagbar anledning underlåter att skaffa sig inkomster som sätter honom i stånd att bidra till barnets underhåll (prop 1978/79:12 s 401 f och 423).

J.S. är taxichaufför och uppbär en årlig inkomst på ca 90 000 kr. Utredningen visar ej annat än att han är ensamstående och fullt arbetsför. Det är upplyst att den genomsnittliga årslönen för en heltidsanställd taxichaufför i Göteborg uppgick år 1988 till 111 000 kr. J.S. har ej lämnat någon förklaring till varför hans inkomst ligger under genomsnittet. Hans verkliga förvärvsförmåga får anses motsvara genomsnittslönen inom hans yrke och skäl saknas för att ej låta denna ligga till grund för bestämmande av underhållsbidraget.

J.S. har ej redogjort för de omständigheter som föranledde upptagandet av lånet för inköp av taxibilen. Godtagbara skäl saknas för att det normal belopp som J.S. får förbehålla sig till täckande av sina vanliga levnadsomkostnader enligt 7 kap 3 § 2 st FB inte även skall omfatta hans lånekostnader.

På grund härav och vad som i övrigt framkommit om J.S:s ekonomi är det skäligt att, med visst hänsynstagande till hans kostnader för umgänget med sin dotter, bestämma underhållsbidraget till 550 kr i månaden.

Domslut

Domslut. HD ändrar på det sätt HovR:ns domslut att underhållsbidraget fr o m d 1 juni 1988 bestäms till 550 kr i månaden.

HD (JustR:n Nyman, Rydin, Jermsten, Nyström och Danelius, referent) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. Enligt 7 kap 1 § FB skall vid bestämmande av underhållsbidrag till barn hänsyn tas till bl a den underhållsskyldiges ekonomiska förmåga. I förarbetena till lagrummet anges att underhållsskyldigheten bör kunna bestämmas med hänsyn till den verkliga förvärvsförmågan i fall då den underhållsskyldige utan godtagbar anledning underlåter att skaffa sig inkomster som sätter honom i stånd att bidra till barnets underhåll (prop 1978/79:12 s 401 f och 423). Detta synsätt har också avspeglats i rättspraxis (NJA 1983 s 194 och 1985 s 768).

J.S. är taxichaufför och uppbär en årlig inkomst om ca 90 000 kr. Han är ensamstående, och utredningen visar inte annat än att han är fullt arbetsför. Det är upplyst att den genomsnittliga årslönen för en heltidsanställd taxichaufför i Göteborg år 1988 uppgick till ca 111 000 kr. J.S. har inte lämnat någon förklaring till att hans inkomst ligger under genomsnittet. Han får därför antas ha möjlighet att nå upp till en inkomst motsvarande genomsnittslönen inom hans yrke, och det är denna förvärvsförmåga som skall läggas till grund för bedömningen av hans underhållsskyldighet.

J.S. har åberopat att han inköpt en taxibil och för finansieringen härav upptagit ett banklån, på vilket han är skyldig att betala ränta. Utredningen visar däremot inte hur bilköpet och banklånet har påverkat J.S:s totala ekonomiska situation. Någon anledning att särskilt beakta dessa förhållanden vid fastställandet av hans underhållsskyldighet föreligger därför inte.

På grund av det anförda och med beaktande av vad som i övrigt är känt om J.S:s ekonomiska förhållanden är det skäligt att anse honom skyldig att bidra till J:s underhåll med belopp som fr o m d 1 juni 1988 skall utgöra 550 kr i månaden. Eftersom detta belopp är grundat på en värdering av J.S:s betalningsförmåga år 1988, bör beloppet enligt grunderna för lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag höjas med avseende på de följande åren med de procentsatser som anges i statistiska centralbyråns kungörelser om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag (SFS 1988:1612 och 1989:1074).

Domslut

Domslut. HD ändrar på det sätt HovR:ns domslut att underhållsbidraget fastställs att utgöra fr o m d 1 juni 1988 t o m d 31 jan 1989 550 kr i månaden, fr o m d 1 febr 1989 t o m d 31 jan 1990 594 kr i månaden och fr o m d 1 febr 1990 629 kr i månaden.