NJA 1983 s. 194

En underhållsskyldig har lämnat en fast anställning och startat ett eget företag. Fråga om jämkning av underhållsbidrag på grund av ändrade förhållanden.

J.J. född d 15 okt 1970, är son till E-B.H. och R.C. I avtal d 25 febr 1971 förband sig R.C. att utge bidrag till sonens underhåll med 350 kr i mån att utgå till dess sonen fyllt 18 år.

Örebro TR

R.C. yrkade efter stämning å J. vid Örebro TR, att TR:n måtte nedsätta det underhållsbidrag som han skulle utge för sonen till 0 kr från d 1 juli 1980. Som grund för sitt yrkande anförde R.C. att hans förhållanden efter det avtalet om underhållsbidrag träffats väsentligt ändrats på så sätt att han fatt minskade inkomster och ökad försörjningsskyldighet.

J. medgav att underhållsbidraget nedsattes till 500 kr i mån fr o m d 1 juni 1981. Han vitsordade att R.C. fått ökad försörjningsskyldighet men bestred att dennes förvärvsförmåga försämrats.

TR:n antecknade att underhållsbidraget vid tiden för målets avgörande uppgick till 820 kr i mån.

Domskäl

TR:n (rådmannen Ågren) anförde i dom d 22 dec 1981:

Domskäl. R.C. har som muntlig bevisning åberopat förhör under sanningsförsäkran med sig samt vittnesförhör med revisorn S-E.J. född 1946. Vidare har R.C. åberopat viss skriftlig bevisning.

Beträffande sina ekonomiska förhållanden har R.C. uppgivit. Han har genomgått utbildning till faktor vid grafiskt institut. 1971 var han anställd som faktor vid ABG-Lito Örebro och hade en inkomst om ca 3 500 kr i mån. 1972 flyttade han till Herrljunga och gifte sig 1974 med A-L.H. De har gemensamt två döttrar, J. född d 2 juni 1972, och J. född d 19 dec 1974. Äktenskapet upplöstes 1978. R.C. skall utge underhållsbidrag för envar av döttrarna med 470 kr i mån. I samband med skilsmässan flyttade han av personliga skäl till sin födelsestad Varberg där hans föräldrar bodde. Han lämnade då en anställning som faktor vid Grafi Print, där han hade en inkomst om ca 7 000 kr i mån. Hade han haft kvar det arbetet nu, skulle han troligen haft en inkomst om minst 8 000 kr i mån. Han sökte likartad anställning i Varberg men kunde ej erhålla någon sådan. På grund härav och då han önskade pröva på egen verksamhet startade han i handelsbolagsform rörelsen HB Varbergs fotosätteri & Repro. Delägare i handelsbolaget är han och A-C.B. De har ej något avtal, som reglerar deras inbördes förhållanden. Till en början fick de hälften var av handelsbolagets vinst men övergick sedan till att fördela vinsten så att A-C.B. fick en tredjedel och R.C. två tredjedelar. De har tidigare sammanbott och har gemensamt en son, P. född d 11 juni 1979. Sammanlevnaden upphörde i maj 1981. Något underhållsbidrag för P. som bor hos sin moder, är ännu ej bestämt. R.C. bor ensam i en möblerad tvårumslägenhet, för vilken han betalar hyra med 1 000 kr i mån. De skulder han har vid sidan av rörelsen utgörs av lån till Svenska Handelsbanken om 45 000 kr och obetalda underhållsbidrag om 10 441 kr. Han har ränteutgifter om ca 7 000 kr och lika stora ränteinkomster per år. I rörelsen var omsättningen d 1 april-d 31 dec 1978 134 859 kr och vinsten uppgick till 16 745 kr, varav A-C.B. erhöll 8 000 kr och R.C. resterande belopp. 1979 uppgick omsättningen till 357 569 kr och vinsten till 67 368 kr, varav A-C.B. erhöll 20 000 kr och R.C. återstoden. Året därpå, 1980, uppgick omsättningen till 547 337 kr med en förlust om 41 243 kr. Omsättningen under 1981 t o m d 30 nov 1981 har uppgått till 880 711 kr och med en beräknad förlust om 67 321 kr. I handelsbolaget finns för närvarande fem anställda. Startkapitalet till verksamheten anskaffades genom lån. Till en början hyrdes genom leasingavtal sättmaskiner. 1980 anskaffades en maskin för reproverksamhet, vilket ökade kostnaderna avsevärt det året. Maskinen fungerade ej förrän i sept 1980 efter ett flertal reparationer och detta var förmodligen orsaken till att verksamheten 1980 gick med förlust. Under 1981 har kostnaderna stigit så att rörelsen trots ökad omsättning gått med förlust. Efter planerad ändring av arbetsfördelningen inom handelsbolaget räknar R.C. med att vända förlusten till vinst. Denna bör inom tre år kunna uppgå till 100-150 000 kr per år. R.C. har gjort följande privata uttag, 1979: 72 076 kr, 1980: 120 122 kr och 1981: 54 645 kr. Dessa uttag är ej att likställa med löneuttag utan med lån, vilka bör återbetalas när vinsten i bolaget blir större. Även om vinsten i framtiden blir 100-150 000 kr per år kan R.C. för egen del ej behålla högre belopp än 45-50 000 kr per år under de första åren eftersom resterande del bör återgå till bolaget för att stabilisera det. Bolaget är i och för sig nu konkursmässigt men kan drivas vidare på grund av goda förbindelser med dess kunder. R.C. känner ansvar för sina anställda och hyser förhoppning om lönsamhet i framtiden. Dessutom är handelsbolaget bundet av leasingavtalet. Det pågår för närvarande förhandlingar om att lösa ut A-C.B. ur handelsbolaget. R.C. har ej betalt underhållsbidrag för J. efter juni månad 1980.

Beträffande E-B.H:s förhållanden har lämnats följande uppgifter. J. bor hos henne. Hon är gift men mannen är försvunnen sedan d 18 nov 1977. En begärd dödförklaring av mannen har ogillats. E-B.H. är telefonist. Hon är dock sjukskriven på grund av stämbandsinfektion och uppbär sjukpenning om 111 kr per dag.

S-E.J. har bekräftat de uppgifter R.C. lämnat angående rörelsen samt har dessutom uppgivit följande. Han har varit revisor för handelsbolaget sedan sommaren 1979. Kostnaderna för leasing av den maskin som hyrdes 1980 uppgår till 65 000 kr per kvartal. Leasingavtalet gäller för 5 år. Även han räknar med att det skall gå att öka handelsbolagets omsättning till 1,5 milj kr per år, vilket med oförändrade kostnader skulle innebära en vinst om ca 150 000 kr per år. Från de vinster R.C. får skall avräknas egenavgifter. Dessa kan hittills beräknas ha uppgått till 3-4 000 kr per år men blir betydligt högre vid större vinster.

Parterna har vitsordat varandras uppgifter.

I målet är utrett att R.C. efter avtalet om underhållsbidrag för J. d 25 febr 1971 fått ytterligare tre barn och därigenom en ökad försörjningsskyldighet. Av R.C:s egna uppgifter framgår ej annat än att han av personliga skäl frivilligt lämnat en välavlönad anställning som faktor i Herrljunga för att flytta till en ort där han ej kunde beredas ett motsvarande arbete. Några medicinska eller arbetsmarknadsmässiga skäl därtill har ej anförts. Den faktiska försämringen av hans inkomstförhållanden kan därför ej motivera en jämkning av underhållsbidraget till sonen J. Däremot innebär R.C:s ökade försörjningsskyldighet sådan ändring i hans förhållanden att underhållsbidraget på den grunden bör jämkas. Skäl att jämka underhållsbidraget för tiden före talans väckande föreligger ej. Med beaktande av R.C:s ekonomiska förhållanden bör hans underhållsskyldighet skäligen jämkas så det underhållsbelopp han har att månatligen utge för sonen J. bestämmes till 500 kr i mån från d 1 april 1981.

Domslut

Domslut. TR:n bestämmer beloppet av det underhållsbidrag som R.C. har att utge till J. till 500 kr i mån från d 1 april 1981.

Svea HovR

R.C. fullföljde talan i Svea HovR och yrkade att underhållsbidraget nedsattes till 0 kr i mån från d 1 juli 1980.

J. bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Holmquist, hovrättsrådet Westberg, referent, hovrättsassessorn Nordin samt nämndemännen Harsbo och Hellberg} anförde i dom d 7 maj 1982:

Domskäl. Parterna har i HovR:n åberopat samma omständigheter som vid TR:n, R.C. med följande av motparten vitsordade tillägg: Handelsbolagets omsättning under 1981 uppgick till ca 1 miljon kr med en förlust på 65 000 kr. Omsättningen har stigit under första tertialet 1982 till 460 000 kr. A-C.B. kvarstår i bolaget utan att göra uttag från detta.

HovR:n delar TR:ns bedömning.

Domslut

Domslut. HovR:n fastställer TR:ns domslut.

HD

R.C. sökte revision och yrkade, att HD måtte befria honom från skyldighet att utge underhållsbidrag till J. fr o m d 1 juli 1980.

J. bestred ändring.

Målet avgjordes efter huvudförhandling.

HD (JustR:n Hesser, Erik Nyman, referent, Ehrner, Rydin och Heuman) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. Parterna har i HD åberopat samma uppgifter som de enligt TR:ns och HovR:ns domar tidigare lämnat i målet. R.C. har härutöver i HD anfört att Grafi Prints ställning år 1978 började vackla och att bolaget sedermera likviderades under år 1979. Han har i anslutning till dessa uppgifter vidare upplyst att företaget var ett dotterbolag till Västsvenska fotolaboratoriet AB i Herrljunga och att personalen hos Grafi Print, däribland hans efterträdare, i samband med likvidationen omplacerades till moderbolaget. Beträffande förhållandena efter flyttningen från Herrljunga har han tillagt bl a: Det pågick en teknisk utveckling på det grafiska området, som förde med sig att nya typer av maskiner började användas. Han kunde därför inte följa med i konkurrensen och kunde inte göra det av honom startade handelsbolaget lönsamt. Detta försattes i konkurs d 1 aug 1982. Tillgångarna uppgick till omkring 145 000 kr och skulderna till omkring 988 000 kr, varav 251 000 kr i skatteskulder. Sedan jan 1983 är han delägare och verksam i ett kommanditbolag, Konsultbyrån Guram, som han bildat tillsammans med sin nuvarande fästmö. I detta företag får han enligt bolagsavtalet göra uttag för egen del med 42 000 kr per år. Han får vidare disponera en bil, en förmån som värderas till 4 000 kr per år.

R.C. har slutat en anställning hos Grafi Print i Herrljunga och i stället startat ett handelsbolag i Varberg; detta företag har sedermera gått i konkurs. I målet är fråga huruvida den försämring av R.C:s ekonomi som sålunda inträtt bör föranleda jämkning i R.C:s underhållsskyldighet gentemot J. Så bör vara fallet endast om R.C:s åtgärd att sluta anställningen hos Grafi Print kan anses ha varit förestavad av i sammanhanget godtagbara skäl.

Som motivering för sin åtgärd att lämna Grafi Print har R.C. åberopat personliga skäl och den omständigheten att Grafi Print börjat visa tecken på ekonomisk nedgång. De personliga skäl som R.C. anfört är av så allmän natur att de i förevarande sammanhang knappast har självständig betydelse. Vad angår Grafi Print tyder R.C:s egna uppgifter närmast på att R.C. även om Grafi Print sedermera likviderats, skulle ha haft möjlighet till omplacering genom moderföretagets försorg. Ej heller vad R.C. åberopat i denna del har därför utgjort godtagbart skäl för R.C. att lämna anställningen.

R.C. har som ytterligare anledning till att han slutade anställningen hos Grafi Print åberopat att han önskade övergå till verksamhet som egen företagare. När en underhållsskyldig byter verksamhet på detta sätt kan åtgärden emellertid normalt inte få gå ut över den underhållsberättigades anspråk på underhållsbidrag. Om den nya verksamheten ger sämre utbyte än arbetsanställningen, kan detta därför inte annat än i särskilda fall föranleda jämkning i underhållsskyldigheten. Hit hör en sådan situation som att det försämrade utbytet beror av omständigheter, vilka faller utom ramen för vad den underhållsskyldige bort ta i betraktande när han startade den nya verksamheten.

Av vad som upplysts i målet om förhållandena inom R.C:s yrkesområde framgår att detta befann sig i teknisk omdaning och att konkurrensen där var stor. Det förelåg därför en beaktansvärd risk för att R.C:s företag, såsom skedde, skulle misslyckas. Någon omständighet som det oaktat skulle medföra, att R.C:s försämrade ekonomiska situation borde föranleda jämkning i hans underhållsskyldighet, föreligger inte.

På grund av vad sålunda anförts bör HovR:ns domslut fastställas.

Domslut

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut.