NJA 1990 s. 621

Fråga om tillåtligheten av fastställelsetalan.

Stockholms TR

Robur Parkering AB ansökte vid Stockholms TR om stämning på Stockholms Stads Parkerings AB och yrkade att TR:n skulle förklara att något rättsförhållande inte bestod mellan parterna. Angående det närmare innehållet i stämningsansökningen hänvisas till HD:s beslut.

Domskäl

TR:n (tingsfiskalen Tofflén) anförde i beslut d 25 jan 1990: Genom en fastställelsetalan enligt 13 kap 2 § RB kan prövning av ett rättsfaktum ej erhållas.

Såsom talan i målet får förstås grundar sig denna på att Stockholms Stads Parkerings AB saknade laglig rätt att uttaga kontrollavgift i huvudsak på grund av markens beskaffenhet. Vad prövningen i målet skulle avse är följaktligen innehållet i lag samt huruvida marken där parkeringen ägde rum är privat eller offentlig. Detta kan ej ligga till grund för en fastställelsetalan, varför talan avvisas.

Robur Parkering AB anförde besvär i Svea HovR med yrkande att TR:ns beslut skulle upphävas och målet återförvisas till TR:n för förnyad handläggning.

HovR:n (hovrättslagmannen Wilhelmson samt hovrättsråden Karle och Sundberg, referent) meddelade d 1 mars 1990 följande beslut: Besvären lämnas utan bifall.

Robur Parkering AB anförde besvär och yrkade att HD skulle med undanröjande av domstolarnas beslut visa målet åter till TR:n för erforderlig behandling.

Stockholms Stads Parkerings AB bestred bifall till besvären.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Krantz, föreslog i betänkande följande beslut:

Skäl. Robur Parkering AB har i stämningsansökningen anfört bl a följande. Den 27 febr 1989 parkerade en av bolagets anställda en bil på Norr Mälarstrand mellan Pilgatan och John Ericssonsgatan i Stockholm. Någon avgift erlades inte för parkeringen. Enligt vägmärkesskyltningen skulle lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering tillämpas på området. Stockholms Stads Parkerings AB utfärdade senare en faktura på kontrollavgift till bolaget för parkeringen. Nyssnämnda lag var emellertid inte tillämplig, eftersom området enligt gällande detaljplan är avsatt som allmän plats. Ovissheten huruvida Stockholms Stads Parkerings AB haft rätt att ta ut avgift i anledning av parkeringen länder Robur Parkering AB till förfång. Det yrkas därför fastställelse av att något rättsförhållande mellan parterna inte består.

Robur Parkering AB får anses ha avsett att få fastställt att någon betalningsskyldighet inte åvilar bolaget i anledning av parkeringsanmärkningen. Med hänsyn härtill får Robur Parkering AB:s talan anses vara sådan som avses i 13 kap 2 § 1 st RB. Domstolarnas beslut skall undanröjas och målet visas åter till TR:n.

Domslut

HD:s avgörande. Med undanröjande av domstolarnas beslut visar HD målet åter till TR:n för erforderlig behandling.

HD (JustR:n Knutsson, Bengtsson, Magnusson, Lind, referent, och Svensson) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

Samtidigt med det refererade målet och på motsvarande sätt avgjordes ett likartat mål mellan A.L. och Stockholms Stads Parkerings AB (nr SÖ 425).