NJA 1990 s. 769

Fråga, sedan en bils värde befunnits vara så högt att bilen enligt 5 kap 1 § 3 UB inte kan undantas från utmätning, om bestämmande av skäligt belopp att förbehållas gäldenären enligt 5 kap 4 § UB för anskaffande av en annan bil.

HD

(Jfr 1984 s 824 och 1985 s 155)

För uttagande av statens och Finax Finansservice AB:s fordringar å B.B. utmätte kronofogdemyndigheten i Södertnanlands län (kronokommissarien Walther) d 31 maj 1990 en personbil av märket Volkswagen Polo Coupé, 1985 års modell, vilken värderades till 35 000 kr.

B.B. anförde besvär i Svea HovR och yrkade att utmätningen skulle upphävas. Som skäl åberopade han att han hade behov av bilen för att kunna lämna sin son vid fritidshem i Gnesta och kunna arbeta på annan ort.

HovR:n (hovrättslagmannen Westlander samt hovrättsråden Bergenfalk och Kjellström, referent) yttrade i beslut d 19 sept 1990: Handlingarna i målet visar inte att B.B. har sådant behov av bilen att den kan undantas från utmätning. HovR:n lämnar därför besvären utan bifall.

B.B. anförde besvär och yrkade upphävande av utmätningen. Han gjorde gällande att han behövde bilen för att kunna arbeta och försörja sig och sin familj.

Riksskatteverket medgav att bilen utgjorde B.B:s beneficieegendom men framhöll att bilen hade för högt värde för att kunna undantas från utmätning. Verket medgav att B.B. förbehölls ett belopp om 18 000 kr vid försäljning av bilen.

Finax anslöt sig till vad riksskatteverket anfört.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr KrantzWesterberg, föreslog i betänkande följande beslut:

Domskäl

Skäl. I målet är numera ostridigt att B.B. behöver en bil för sin förvärvsverksamhet.

Den utmätta bilen har av kronofogdemyndigheten bedömts ha ett exekutivt värde av omkring 35 000 kr. Som riksskatteverket framhållit måste detta värde anses vara för högt för att bilen skall kunna undantas från utmätning enligt 5 kap 1 § 3 UB. B.B:s behov av bil i förvärvsverksamheten skall därför i stället beaktas enligt reglerna om förbehåll i 5 kap 4 § samma balk. Riksskatteverket och Finax har medgivit att B.B. får förbehållas ett belopp om 18 000 kr. HD finner ej skäl att bestämma ett högre förbehållsbelopp (jfr NJA 1984 s 824 och NjA 1985 s 155 samt Gregow, Utsökningsrätt, 1990, s 96).

Domslut

HD:s avgörande. HD bifaller på det sätt besvären att utmätningen av bilen förenas med förbehåll enligt 5 kap 4 § UB att B.B. efter bilens försäljning skall av den behållna köpeskillingen få ut ett belopp av 18 000 kr.

HD (JustR:n Vängby, Jermsten, referent, Gregow, Solerud och Lars Å Beckman) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.