NJA 1991 s. 670

Fråga om befrielse från skyldighet att ställa säkerhet skall, när säkerhet enligt 15 kap. 6 § rättegångsbalken ställts för skada på grund av kvarstad, prövas av den domstol där rättegången är anhängig eller, om rättegång ej är anhängig, av den domstols om först har prövat frågan om kvarstad.

Osterman Trading AB yrkade vid Karlskrona TR förpliktande för Quick Rent a Car Sweden AB att till Osterman Trading utge 452 542 kr jämte ränta.

TR:n lämnade i beslut d 12 mars 1991 en invändning av Quick om rättegångshinder utan bifall såsom för sent framställd. Quick besvärade sig i HovR:n över Skåne och Blekinge. HovR:n avvisade efter föredragning d 17 maj i beslut d 5 juni 1991 Quicks besvärstalan och ålade Quick att ersätta Osterman Trading för rättegångskostnader.

Quick anförde besvär i HD över HovR:ns beslut angående rättegångskostnaderna.

Sedan Osterman Trading vid TR:n yrkat kvarstad och som säkerhet för skada ställt en bankgaranti, förordnade TR:n d 15 juli 1991 om kvarstad på så mycket av Quick tillhörig egendom som svarade mot 452 542 kr. TR:n ålade i tredskodom d 30 aug 1991 Quick att till Osterman Trading utge 452 542 kr m m och förordnade att kvarstaden skulle bestå till och med fjorton dagar efter det domen vann laga kraft.

TR:ns dom har inte vunnit laga kraft.

I skrift som inkom till HD d 17 okt 1991 begärde Osterman Trading att återfå den bankgaranti i original som ställts som säkerhet.

Sedan målet föredragits med anledning av Osterman Tradings begäran, anförde HD (JustR:n Nyman, Palm, Freyschuss, Svensson, referent, och Lambe) i beslut, upptaget i protokoll d 19 nov 1991: Målet i HD rör ett avgörande av HovR:n över Skåne och Blekinge d 17 maj 1991 varigenom HovR:n avvisat en av Quick förd besvärstalan mot ett tingsrättsbeslut genom vilket en av Quick gjord invändning i fråga om rättens behörighet avvisats.

Ostermans begäran måste förstås så att bolaget yrkar befrielse från skyldigheten att ställa säkerhet för eventuell skada på grund av kvarstaden. Fråga om hävande av kvarstad prövas enligt 15 kap 8 § 2 st RB av den domstol där rättegången är anhängig eller, om rättegång ej är anhängig, av den domstol som först har prövat frågan om åtgärden. Av grunderna för denna bestämmelse får anses följa att angivna domstol också har att pröva fråga om säkerhet som ställts med anledning av kvarstadsbeslut. Saken i HD gäller endast rättegångskostnader i HovR:n i det ovannämnda besvärsmålet.

Med hänsyn till det anförda får det anses ankomma på Karlskrona TR att pröva om säkerheten fortfarande behövs. Ostermans begäran föranleder därför inte någon HD:s åtgärd.

(Mål Ö 1054/91)