NJA 1993 s. 107

I mål om umgänge med barn har särskilda skäl ansetts föreligga för att bevilja utlänning rättshjälp enligt 8 § 1 st 2 rättshjälpslagen (1972:429).

(Jfr 1992 s 157)

I äktenskap mellan M.B. och S.E. föddes 1985 dottern A.K.B.. Äktenskapet upplöstes av amerikansk domstol 1989. Vårdnaden om A.K.B. tillerkändes S.E. och M.B. tillerkändes umgängesrätt. M.B. är iransk medborgare, bosatt i Los Angeles, USA; han har inte tidigare varit bosatt i Sverige. S.E. och A.K.B. är bosatta i Sverige.

M.B. väckte vid Stockholms TR talan med yrkande om rätt till umgänge med A.K.B.. Han ansökte om allmän rättshjälp i målet.

TR:n (tingsfiskalen Ålander) meddelade d 11 nov 1991 i anledning av M.B:s ansökan följande beslut: Det kan inte anses föreligga särskilda skäl för beviljande av allmän rättshjälp. Med stöd av 8 § 1 st 2 rättshjälpslagen lämnar TR:n därför M.B:s ansökan om allmän rättshjälp utan bifall.

M.B. anförde besvär i Svea HovR och yrkade bifall till sin ansökan om allmän rättshjälp.

Domstolsverket bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Vilgeus, referent, och Olvall samt t f hovrättsassessorn Trägårdh) lämnade i beslut d 14 april 1992 besvären utan bifall.

HD

M.B. (ombud jur kand F.R.) anförde besvär och yrkade bifall till sin ansökan.

Domstolsverket bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Espmark, föreslog i betänkande att HD skulle meddela beslut som, förutom redogörelse för saken, upptog följande: Skäl. I 8 § 1 st 2 rättshjälpslagen (1972:429) stadgas att utlänningar som varken är eller tidigare varit bosatta här i landet får beviljas rättshjälp endast om särskilda skäl föreligger. I lagförarbetena har nämnts att särskilt i familjemålen kan finnas ett allmänt intresse av att rättshjälp kan lämnas. HD har funnit att särskilda skäl som regel föreligger att bevilja utländsk svarande rättshjälp i faderskapsmål (NJA 1992 s 157). Anledning saknas att bedöma frågan om rättshjälp i mål om umgänge med barn annorlunda.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av - - - se HD:s beslut - - - förordnas F.R..

HD (JustR:n Bengtsson, Magnusson, Lind, Törnell och Nilsson, referent) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. M.B., som är bosatt i Amerikas Förenta Stater, har genom en dom av amerikansk domstol d 10 juli 1989 tillerkänts umgänge med dottern A.K.B.. M.B. har därefter väckt talan vid svensk domstol om umgänge med A.K.B., som tillsammans med sin mor S.E. har hemvist i Sverige. Frågan är om M.B. kan beviljas rättshjälp i det målet med stöd av 8 § 1 st 2 rättshjälpslagen (1972:429). Där stadgas att utlänningar som varken är eller tidigare har varit bosatta här i landet får beviljas rättshjälp endast om särskilda skäl föreligger.

I lagförarbetena nämns att det särskilt i familjemålen kan finnas ett allmänt intresse av att rättshjälp lämnas (se prop 1972:4 s 244). HD har med hänvisning till detta uttalande framhållit att det i mål om faderskap som regel bör anses föreligga särskilda skäl för att bevilja en utländsk svarande rättshjälp (NJA 1992 s 157). Även i mål om umgänge med barn finns det ett allmänt intresse av att rättshjälp kan lämnas. Barn har nämligen i regel behov av umgänge med den förälder som inte är vårdnadshavare. Det är därför från allmän synpunkt angeläget att ett sådant umgänge fastställs av domstol i fall då föräldrarna inte kan enas i denna fråga (jfr prop 1981/82:168 s 42 och 75 samt 1990/91:8 s 37 ff).

På grund av det anförda får särskilda skäl anses föreligga att bevilja M.B. allmän rättshjälp.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut beviljar HD M.B. allmän rättshjälp i angelägenhet rörande umgänge med barnet A.K.B.. Till biträde förordnas F.R..