NJA 1993 s. 108

Resning har ansetts inte kunna meddelas beträffande beslut under rättegången om kvarstad.

HD

I ett vid Stockholms TR anhängigt mål mellan M.L. Holding AB och M.L., å ena, samt Agro Finans AB, å andra sidan, meddelade Svea HovR d 13 jan 1993 beslut genom vilket av sökandena anförda besvär mot ett beslut under rättegången av TR:n d 16 dec 1992 om kvarstad lämnades utan bifall. I beslut d 28 jan 1993 fann HD inte skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

M.L. Holding AB och M.L. ansökte om resning.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Jacobsson, hemställde i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: M.L. Holding AB kan utan hinder av HD:s beslut påkalla ny prövning i kvarstadsfrågan. Beslutet äger således inte rättskraft. En förutsättning för att resning skall kunna komma i fråga beträffande ej rättskraftiga beslut anses vara att den har någon praktisk funktion att fylla (jfr NJA 1988 s 429 och 1992 s 420). Möjligheten av att ett beslut om kvarstad kan påverka det slutliga avgörandet eller eljest få någon ingripande betydelse för parterna får anses vara försumbar. Något praktiskt behov av att få resning föreligger således inte.

HD avvisar därför M.L. Holding AB:s resningsansökan.

HD (JustR:n Vängby, Heuman, Freyschuss, referent, Svensson och Danelius) fattade följande slutliga beslut: M.L. Holding AB och M.L. kan utan hinder av HovR:ns beslut hos TR:n påkalla ny prövning av frågan om kvarstaden. Beslutet är därför inte av beskaffenhet att kunna bli föremål för resning. HD avvisar resningsansökningen.