NJA 1993 s. 405

Beslut av Sveriges Advokatsamfunds disciplinnämnd kan bli föremål för resning. Eftersom nämnden ej är förvaltningsmyndighet prövas ansökan av HD.

HD

Den 26 april 1989 beslutade Sveriges Advokatsamfunds disciplinnämnd att tilldela I.B. erinran jämlikt 8 kap 7 § 2 st RB. I beslut d 16 okt 1991 fann nämnden, sedan I.B. hemställt om omprövning av beslutet d 26 april 1989, inte skäl uppta ärendet till förnyad prövning.

I.B. ansökte i HD om resning.

HD avgjorde ärendet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Melchior, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Enär ansökningen inte rör resning i sådant ärende som avses i 11 kap 11 § regeringsformen, avvisar HD ansökningen.

HD (JustR:n Vängby, Freyschuss, Lars Å Beckman, Sterzel, referent, och Danelius) fattade följande slutliga beslut: Ett beslut av Sveriges Advokatsamfunds disciplinnämnd om erinran mot en advokat innebär myndighetsutövning med stöd av 8 kap 7 § RB och kan i och för sig bli föremål för resning likaväl som ett beslut om uteslutning (se NJA 1966 C 973). Eftersom nämnden enligt 11 kap 6 § regeringsformen ej är en förvaltningsmyndighet (jfr prop 1973:90 s 233), ankommer det på HD att pröva en resningsansökan.

I.B. har inte visat att skäl för resning föreligger. Ansökningen lämnas därför utan bifall.