NJA 1993 s. 453

Dom eller lagsökningsutslag avseende fastställelse till betalning ur fast egendom kan, sedan utmätningsverkan förfallit, användas för ny utmätning. 4 kap 27 § UB.

Kristinehamns TR meddelade d 13 sept 1991 utslag i lagsökningsmål, UL 529, där Sparbanken Alfa var borgenär och Alkvettern Jordbruks AB var gäldenär. Till grund för lagsökningsutslaget låg skuldebrev mellan B.S. Jordbruks & Mäklar AB och Alkvettern Jordbruks AB som innehades av Sparbanken Alfa. Som säkerhet för fordringen står i skuldebreven antecknat inteckningar/pantbrev i fastigheterna Storfors Alkvettern 2:93 och 2:18 samt Karlskoga Immen 1:9 och 1:16. Lagfaren ägare var vid tidpunkten för lagsökningsutslaget X.X. till Storfors Alkvettern 2:93 samt Karlskoga Immen 1:9 och 1:16 och hennes dotter A.H. till Storfors Alkvettern 2:18. Dessa två personer togs därför upp i egenskap av lagfarna ägare till de aktuella fastigheterna. Genom lagsökningsutslaget ansågs fastigheterna vara utmätta.

Lagsökningsutslaget vann laga kraft mot Alkvettern Jordbruks AB och A.H. under det att X.X. i egenskap av lagfaren ägare till tre av fastigheterna begärde återvinning och inhibition av utslaget eftersom utslaget rörde hennes fastigheter. X.X. blev senare lagfaren ägare till samtliga de aktuella fastigheterna. Alkvettern Jordbruks AB försattes i konkurs redan d 15 nov 1990.

I samband med att TR:n d 26 nov 1991 meddelade återvinning i lagsökningsmålet förordnade TR:n att vidare åtgärd för verkställighet av TR:ns utslag i lagsökningsmålet inte fick äga rum avseende X.X..

Sparbanksgruppen Alfa AB ansökte i april 1992 under åberopande av utslaget i lagsökningsmålet d 13 sept 1991, UL 529, hos kronofrgdemyndigheten i Värmlands län om utmätning av fastigheterna Storfors Alkvettern 2:18 och 2:93 samt Karlskoga Immen 1:9 och 1:16. Som gäldenärer angavs i ansökningen Alkvettern Jordbruks AB i konkurs och A.H..

Kronofogdemyndigheten (kronokommissarie B.) utmätte med stöd av 18 kap 10 § JB genom två olika beslut d 25 maj 1992 de förutnämnda fyra fastigheterna. Bevis över utmätningen tillställdes, förutom de båda angivna gäldenärerna, X.X..

X.X. anförde besvär mot kronofögdemyndighetens utmätningsbeslut i HovR:nför Västra Sverige och yrkade att kronofogdemyndighetens båda beslut skulle upphävas samt begärde att besluten tills vidare ej skulle få verkställas.

HovR:n (hovrättslagmannen Wennberg, hovrättsrådet Rosendahl och t f hovrättsassessorn Olsson, referent) anförde i slutligt beslut d 6 juli 1992: X.X. har i sina besvär över utmätningen inte anfört annan omständighet till stöd för sin talan än att det lagsökningsutslag som ligger till grund för utmätningen är felaktigt i sak. På grund av TR:ns förordnande om inhibition föreligger numera hinder mot vidare verkställighet såvitt avser fastigheterna Storfors Alkvettern 2:39 samt Kärlskoga Immen 1:9 och 1:16. Kronofogdemyndigheten har också meddelat att försäljning inte kommer att ske förrän lagakraftägande exekutionstitel föreligger.

Det ankommer inte på HovR:n att i utsökningsmålet pröva riktigheten av TR:ns lagsökningsutslag. På grund härav och eftersom såvitt framkommit något fel vad gäller X.X:s rätt inte förekommit beträffande utmätningen, skall besvären lämnas utan bifall.

HD

X.X. anförde besvär och yrkade bifall till sin talan i HovR:n. Hon yrkade vidare att HD skulle undanröja Kristinehamns TR:s utslag d 13 sept 1991, UL 529, i vart fall såvitt avsåg fastställande av fordran att utgå ur fastigheterna, enär Alkvettern Jordbruks AB vid ifrågavarande tidpunkt inte ägde rättssubjektivitet och inte blev rätt delgivet. X.X. yrkade också att Sparbanken Sverige AB:s talan skulle avvisas på den grund att banken inte var part i målet.

Sparbanken Sverige AB, i vilken Sparbanksgruppen Alfa AB uppgått genom fusion, bestred bifall till besvären.

Alkvettern Jordbruks AB i konkurs förklarade sig inte ha något att anföra i målet.

HD förordnade d 30 nov 1992 att till dess målet avgjordes eller annat beslutades vidare åtgärd för verkställighet inte fick äga rum.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Mohammar, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut:

Domskäl

Skäl. I utsökningsmålet skall inte prövas om något processuellt fel förekommit vid lagsökningen. X.X:s invändning härom lämnas utan bifall.

Då Sparbanken Sverige AB styrkt sin behörighet lämnas X.X:s invändning att banken inte skulle vara behörig att föra talan i målet utan avseende.

X.X. har i sak gjort gällande att en fastighet inte kan utmätas två gånger med stöd av samma exekutionstitel, att utmätning inte kan ske efter inhibition av exekutionstiteln samt att numera inte A.H. utan X.X. är ägare till Storfors Alkvettern 2:18.

Genom lagsökningsutslaget d 13 sept 1991 av Kristinehamns TR förpliktades Alkvettern Jordbruks AB att till Sparbanken Alfa utge 4 700 000 kr jämte ränta. I utslaget fastställdes att fordringen skulle utgå med förmånsrätt på grund av panträtt i Storförs Alkvettern 2:93 samt Karlskoga Immen 1:9 och 1:16, som X.X. var lagfaren ägare till, och i Storförs Alkvettern 2:18, som var lagfaren för A.H.. Fastigheterna blev genom utslaget omedelbart utmätta (4 kap 27 § UB).

Sedan X.X. sökt återvinning mot utslaget, förordnade TR:n i beslut d 26 nov 1991 att vidare åtgärd för verkställighet av utslaget inte fick äga rum avseende X.X.. Mot bolaget och A.H. vann utslaget laga kraft. Borgenären ansökte sedermera hos kronofogdemyndigheten med åberopande av lagsökningsutslaget om utmätning av de fyra fastigheterna. Ansökningen ledde till de överklagade utmätningsbesluten.

Såvitt avser Storfors Alkvettern 2:93 samt Karlskoga Immen 1:9 och 1:16 fick dessa emellertid på grund av TR:ns inhibitionsbeslut inte utmätas; för övrigt var de redan utmätta genom lagsökningsutslaget, och denna verkan har ännu inte förfallit.

Beträffande Storfors Alkvettern 2:18 hade utslagets utmätningsverkan förfallit, när sparbankens ansökan om utmätning gjordes. Dom eller lagsökningsutslag avseende betalningsfastställelse i fast egendom vinner emellertid rättskraft och kan, sedan utmätningsverkan förfallit, läggas till grund för ny utmätning av egendomen (se bl a Walin m fl Kommentar till utsökningsbalken, 2 uppl, s 81 not i och Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning s 63 not 5). Avsikten med och det reella innehållet i domen eller utslaget rörande betalningsfastställelse är att fastställa den sakrättsliga förpliktelse som den fasta egendomen svarar för, och den omständigheten att egendomen övergått till ny ägare utgör därför inte hinder mot att domen eller utslaget verkställs (prop 1980/81:8 s 343 f).

På grund av det anförda skall de överklagade utmätningarna hävas såvitt avser fastigheterna Storfors Alkvettern 2:93 samt Karlskoga Immen 1:9 och 1:16, medan X.X:s i HD anförda besvär vad avser fastigheten Storfors Alkvettern 2:18 skall lämnas utan bifall.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut upphäver HD kronofogdemyndighetens beslut om utmätning av fastigheterna Storfors Alkvettern 2:93 samt Karlskoga Immen 1:9 och 1:16. HD lämnar X.X:s besvärstalan utan bifall såvitt avser utmätning av fastigheten Storfors Alkvettern 2:18.

HD (JustR:n Bengtsson, Heuman, referent, Lind, Svensson och Lambe) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.