NJA 1994 s. 33

Part kan få ersättning för rättegångskostnader i ärende hos HD om förening av mål enligt 14 kap 7 a § RB.

HD

Mediry AB (Mediry) väckte talan vid Stockholms TR mot Wasa Sakförsäkring, Ömsesidigt (Wasa) vid Göteborgs TR mot ett annat bolag och vid Alingsås TR mot ett tredje bolag.

Mediry (ombud jur kand C-H.R.) ansökte senare med åberopande av 14 kap 7 a § RB hos HD om förening av de tre målen i en rättegång vid Göteborgs TR men återkallade, sedan Mediry försatts i konkurs, sin ansökan om sådan förening. Wasa (ombud advokaten A.H.) yrkade ersättning för rättegångskostnader i HD med 6 250 kr avseende ombudsarvode och Mediry vitsordade 3 000 kr av det yrkade beloppet.

Ärendet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Tejning, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. Med anledning av Medirys återkallelse skall ärendet avskrivas.

Bestämmelsen i 14 kap 7 a § RB infördes genom en lagändring år 1987. Frågan om parts möjlighet att få ersättning för sådana rättegångskostnader som kan uppstå i samband med förfarandet i HD har inte berörts iparagrafens förarbeten.

Reglerna i 18 kap RB är direkt tillämpliga endast på rättegångskostnader i tvistemål. Detta hindrar emellertid inte att dessa regler under vissa förutsättningar kan tillämpas även i ärenden som handläggs vid domstol. För viktiga grupper av ärenden finns stöd för en sådan tillämpning i 11 § lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden. HD har också i några rättsfall haft att ta ställning till frågor om ersättning för kostnader i vissa särskilda typer av ärenden (se bl a NJA 1949 s 672, 1979 s 164, 1980 s 541, 1984 s 623, 1988 s 146, jfr också NJA 1976 s 711). De principer som kommit till uttryck i denna rättspraxis bör anses vägledande även i förevarande fall.

När ett ärende enligt 14 kap 7 a § RB väcks genom ansökan av part bör övriga parter i berörda mål beredas tillfälle att yttra sig i frågan. På så sätt uppstår ett partsförhållande i vilket intressemotsättningar kan uppkomma. I förevarande fall har Wasa motsatt sig Medirys ansökan. Detta har föranlett en handläggning i HD enligt samma principer som gäller för tvistemål. Ärendet är med hänsyn härtill av den beskaffenheten att de för tvistemål gällande bestämmelserna om rättegångskostnader bör tillämpas.

Mediry som återkallat sin ansökan skall vid nu angivna förhållanden utge ersättning till Wasa för rättegångskostnader i ärendet.

Domslut

HD:s avgörande. HD avskriver ärendet. Mediry AB i konkurs skall ersätta Wasa Sakförsäkring, Ömsesidigt, för rättegångskostnader med 6 250 kr i ombudsarvode jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för HD:s beslut tills betalning sker.

HD (JustR:n Gad, Sterzel, referent, Munck, Danelius och Westlander) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 8 febr 1994 (nr SÖ 28).