NJA 1995 s. 685

Parter i ett från TR överklagat brottmål begärde i HovR:n utlämnande av handlingar som upprättats där. Deras begäran framställdes först efter det att HovR:n avgjort målet men innan avgörandet vunnit laga kraft. HovR:ns beslut har med hänsyn härtill ansetts ha ett sådant direkt samband med brottmålet att det inte kunde komma under Högsta domstolens prövning utan prövningstillstånd.

HovR:n

Göta HovR dömde d 14 sept 1995 R.K. och G.K. för egenmäktighet med barn till villkorlig dom och böter.

R.K. och G.K. begärde d 5 okt 1995 hos HovR:n att få ut vissa handlingar i målet, bl a minnesanteckningar förda vid huvudförhandlingen i HovR:n.

HovR:n (hovrättslagmannen Åkesson, hovrättsrådet Bång, referent, och t f hovrättsassessorn Norin) anförde i beslut d 9 okt 1995: De minnesanteckningar som förts vid huvudförhandlingen i HovR:n utgör sådana minnesanteckningar som enligt 2 kap 9 § tryckfrihetsförordningen inte är att anse som allmän handling. HovR:n lämnar därför R.K:s och G.K:s begäran att få ut minnesanteckningarna utan bifall.

HovR:n angav att prövningstillstånd krävdes vid överklagande till HD.

R.K. och G.K. överklagade och yrkade att HovR:ns minnesanteckningar skulle lämnas ut till dem.

HD (JustR:n Knutsson, Gregow, Nyström, referent, Svensson och Lennander) meddelade d 28 nov 1995 följande beslut: R.K. och G.K. har i HovR:n begärt utlämnande av handlingar som har upprättats där i ett från TR överklagat brottmål i vilket de har varit parter. Deras begäran om utlämnande har framställts först efter det att HovR:n avgjort målet men innan avgörandet vunnit laga kraft. HovR:ns beslut får med hänsyn härtill anses ha ett sådant direkt samband med brottmålet att det - såsom HovR:n angett - inte kan komma under HD:s prövning utan prövningstillstånd.

HD förordnar att målet skall överlämnas till avdelning för tillståndsprövning.

Sedan målet föredragits på avdelning för tillståndsprövning fann HD ej skäl att meddela prövningstillstånd, i följd varav HovR:ns beslut skulle stå fast.

(Mål nr Ö 4452/95)