NJA 1996 s. 493

I ärende om förening av mål har HD vid tillämpningen av 14 kap 7 a § RB ansett målen utgöra en enda tvist avseende fastigheter under skilda domstolar och funnit att målen borde förenas vid den domstol under vilken huvuddelen av den fasta egendomen ligger.

HD

Stadshypotek AB ansökte hos olika kronofogdemyndigheter om betalningsföreläggande mot Ö-Göta Fastighets AB. Sedan föreläggandena bestritts överlämnades målen till resp Halmstads, Kalmar, Motala och Sollentuna TR:n I samtliga mål yrkade Stadshypotek att fastighetsbolaget skulle åläggas att utge visst belopp enligt åberopat skuldebrev. I anslutning till fullgörelseyrkandena hemställde Stadshypotek att yrkat belopp skulle fastställas till betalning ur pantsatt fast egendom.

Stadshypotek ansökte hos HD om att målen skulle enligt 14 kap 7 a RB förenas i en rättegång.

Fastighetsbolaget förklarade sig medge ansökningen, under förutsättning att reglerna om exklusivt fastighetsforum inte uteslöt att målen förenades.

Ärendet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Persson, föreslog i betänkande följande beslut: Av handlingarna i målen framgår följande. Stadshypoteks talan grundas på uppsagda kreditavtal som är ingångna i aug och sept 1992. Svarandens grund för bestridandet är i huvudsak densamma, nämligen att Stadshypotek är bundet av en överenskommelse om ränterabatt som ingåtts mellan svaranden och en tidigare långivare. Grunder och invändningar överensstämmer alltså i allt väsentligt i de fyra målen. Under sådana omständigheter finns skäl att vid tillämpning av 10 kap 10 § 3 st RB anse det vara fråga om en enda tvist avseende fastigheter belägna under skilda domstolar (jfr NJA 1993 s 211 och NJA 1995 s 118). Förening av målen får anses medföra väsentliga fördelar för handläggningen. Förutsättningar föreligger således för förening av målen vid den domstol under vilken huvuddelen av den fasta egendomen ligger.

HD förordnar---se HD:s beslut---Halmstads TR.

HD (JustR:n Knutsson, Solerud, Svensson, Lambe, referent, och Regner) fattade följande slutliga beslut: Av handlingarna framgår följande. Stadshypotek grundar sin talan på skilda skuldförbindelser med pantförskrivning. Sedan förbindelserna har uppsagts till omedelbar betalning har Stadshypotek vid skilda kronofogdemyndigheter ansökt om betalningsföreläggande och, sedan föreläggandet bestritts, begärt att målet överlämnas till vederbörande domstol. Under målens förberedande handläggning vid domstolarna har fastighetsbolaget uppgivit att samtliga skuldförbindelser har sin grund i ett och samma låneavtal, vilket träffats i samband med att fastighetsbolaget förvärvade en grupp fastigheter från ett konkursbo i vilket Stadshypotek var en av fordringsägarna. Fastighetsbolaget har gjort gällande att särskilda villkor i låneavtalet utesluter uppsägning på åberopad grund. Fastighetsbolaget har även åberopat andra grunder för sitt bestridande hänförliga till låneavtalet eller till omständigheter med anknytning till detta.

Med den av fastighetsbolaget åberopade bakgrunden till de fyra målen får vid tillämpning av 14 kap 7 a § RB frågan om fastighetsbolagets betalningsskyldighet anses utgöra en enda tvist avseende fastigheter under skilda domstolar. Förening av målen får anses medföra väsentliga fördelar för handläggningen. Parterna har inte förordat att målen skall förenas vid någon viss TR. HD finner att de bör förenas vid Halmstads TR, under vilken huvuddelen av den fasta egendomen ligger. (Jfr 10 kap 10 § 3 st RB samt NJA 1993 s 211 och 1995 s 118.)

HD förordnar enligt 14 kap 7 a § RB att Halmstads TR:s mål T 722/95, Kalmar TR:s mål T 1873/95, Motala TR:s mål T 259/95 och Sollentuna TR:s mål T 2566-95 skall förenas i en rättegång vid Halmstads TR.

HD:s beslut meddelades d 25 sept 1996 (mål nr Ö 217/96).