NJA 1993 s. 211

Fråga om tillämpning av 14 kap 7 a § RB på två mål om återvinning till konkursbo. Tillika fråga om tillämpning av 10 kap 10 § 3 st RB.

HD

(Jfr 1991 s 340 I)

Vid Handens TR handläggs ett mål, T 942/92, mellan K.H:s konkursbo, kärande, och D.H., svarande, angående återvinning till konkursbo. Vid Stockholms TR handläggs ett mål, T 6-419-92, mellan samma parter avseende sådan återvinning.

I gemensam ansökan till HD hemställde parterna att målen skulle förenas i en rättegång vid en av domstolarna.

Föredraganden, RevSekr Bergkvist, hemställde i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Enligt 14 kap 7 a § RB får HD under angivna förutsättningar förordna att mål som handläggs vid två eller flera tingsrätter skall förenas i en rättegång vid en av dem. En ytterligare förutsättning får anses vara att den tingsrätt där målen skall förenas är behörig (jfr NJA 1989 s 643 I och NJA 1991 s 340 I-III).

Förevarande ansökan avser förening av två mål mellan samma parter om återvinning till konkursbo. Målet vid Stockholms TR avser återvinning av överlåtelse av del av tomträtt medan målet vid Handens TR avser återvinning av överlåtelse av fastighet.

För återvinningstalan enligt konkurslagen gäller vanliga forumregler (4 kap 19 § KL; jfr NJA 1979 s 713). Tvist om bl a äganderätt eller nyttjanderätt till fast egendom skall enligt 10 kap 10 § 1 st RB tas upp av rätten i den ort där fastigheten är. Av 17 § 1 st 4 i samma kap följer att annan rätt inte är behörig att uppta tvisten. Bestämmelserna om fastighetsforum är alltså exklusiva och förening av de två återvinningsmålen kan därför inte ske.

HD lämnar ansökningen utan bifall.

HD (JustR:n Vängby, Magnusson, Freyschuss, Lars Å Beckman, referent, och Danelius) fattade följande slutliga beslut: Ett förordnande enligt 14 kap 7 a § RB om att två eller flera mål som är anhängiga vid olika domstolar skall förenas i en rättegång vid en av domstolarna får meddelas endast om denna domstol enligt gällande forumregler är behörig att handlägga målen i fråga. Är någon av domstolarna ett s k exklusivt forum, saknas därför i princip möjlighet att överföra det där anhängiga målet till annan domstol (se NJA 1991 s 340).

I de mål som i nu förevarande fall är anhängiga vid Handens TR och Stockholms TR yrkas enligt återvinningsreglerna i konkurslagen återgång av köp, i det ena fallet av en fastighet och i det andra fallet av en andel i tomträtt. Enligt 10 kap 10 § i förening med 17 § 1 st 4 RB gäller att sådana mål i princip får handläggas endast av domstolen i den ort där fastigheten är belägen. Ett undantag gäller dock enligt 3 st i 10 § bl a för det fallet att en tvist gäller flera fastigheter under skilda domstolar. I ett sådant fall skall tvisten upptas av den domstol under vilken huvuddelen ligger.

I de anhängiga målen har talan väckts av K.H:s konkursbo mot D.H. om återvinning till konkursboet av egendom som K.H. genom två köpeavtal överlåtit till sin son D.H.. Köpeavtalen ingicks samtidigt genom två i huvudsak likalydande köpekontrakt d 30 aug 1990. Båda köpen fullföljdes genom att köpebrev utfärdades d 31 aug 1990. Grunden för konkursboets talan är beträffande båda förvärven densamma, nämligen att egendom på ett otillbörligt sätt har undandragits K.H:s borgenärer, att D.H. känt till att K.H. var insolvent och också haft vetskap om de omständigheter som gjorde rättshandlingarna otillbörliga samt att transaktionerna i vart fall fullbordats senare än tre år före fristdagen i konkursen och ägt rum vid en tidpunkt då K.H. var insufficient. Det svaromål som avgetts av D.H. är gemensamt för båda målen och har formen av en skrivelse som överlämnats till båda tingsrätterna.

Under sådana omständigheter finns skäl att vid tillämpning av 10 kap 10 § 3 st RB anse det vara fråga om en enda tvist avseende fastigheter belägna under skilda domstolar. Förening av målen får anses medföra väsentliga fördelar för handläggningen. Förutsättningar föreligger således för förening av målen vid den domstol till vilken huvuddelen av tvisten är att hänföra. Denna domstol är - med hänsyn till värdet av den egendom som överlåtits genom de två avtalen - Handens TR.

HD förordnar enligt 14 kap 7 a § RB att Handens TR:s mål T 942/92 och Stockholms TR:s mål T 6-419-92 skall förenas i en rättegång vid Handens TR.