NJA 1997 s. 190

Försäkringsgivare till ett upplöst handelsbolag förklarade att ersättning ur rättsskyddsförsäkring skulle utbetalas om bolaget intervenerade i en rättegång som en bolagets borgenär förde mot bolagsmännen såsom proprieborgensmän för bolaget. En sådan utbetalning ansågs inte utgöra någon ny tillgång för handelsbolaget. Bolagets ansökan om intervention har avslagits.

Solana Leasing AB yrkade genom ansökan om betalningsföreläggande förpliktande för K.O. och Å.N. att utge visst kapitalbelopp jämte ränta.

Sedan svarandena bestritt ansökningen överlämnades målet på sökandens begäran till Gävle TR.

Solana Leasings talan övertogs av Ålleberg Invest AB. Fordringsanspråket grundades på ett mellan Solana Leasing och Salong Frisk & Form Handelsbolag ingånget leasingavtal, och som grund för talan åberopades att K.O. och Å.N., som var bolagsmän i handelsbolaget, hade tecknat borgen för bolagets förpliktelser enligt avtalet såsom för egen skuld.

Handelsbolaget hemställde i TR:n att få inträda som intervenient på svarandenas sida i rättegången under åberopande av att sakens utgång hade betydelse för rättsförhållandet såväl mellan bolagsmännen och handelsbolaget som mellan handelsbolaget och käranden. Det upplystes att handelsbolaget hade upphört med sin verksamhet och avregistrerats ur handelsregistret men att något bolagsskifte inte hade ägt rum, eftersom bolaget saknade tillgångar. Skulle det anses att handelsbolaget härigenom hade blivit upplöst hävdades att det hade framkommit en ny tillgång för bolaget. Bolagets försäkringsgivare hade nämligen beviljat rättsskydd under förutsättning att bolaget intervenerade i målet. Fordringen på grund av rättsskyddsförsäkringen utgjorde en ny tillgång för handelsbolaget.

TR:n (rådmannen Fröberg) meddelade d 5 maj 1994 följande beslut: Då sådana förutsättningar för intervention som anges i 14 kap 9 § RB inte finns, avslås begäran härom.

HovR:n för Nedre Norrland

Handelsbolaget överklagade i HovR:n för Nedre Norrland och yrkade bifall till sin begäran om intervention.

Till stöd för sitt överklagande anförde handelsbolaget bl a följande. Utgången i målet vid TR:n har betydelse för rättsförhållandet mellan dels handelsbolaget och bolagsmännen, dels handelsbolaget och Ålleberg Invest. Då Alleberg Invest har åberopat bolagsmännens betalningsansvar i deras egenskap av borgensmän har bolagsmännen, om de skulle infria borgensåtagandet, ett regressanspråk mot handelsbolaget. I en senare rättegång mellan Ålleberg Invest och handelsbolaget har utgången i målet även bevisverkan. Härutöver är även att beakta att handelsbolaget har tecknat rättsskyddsförsäkring som täcker handelsbolagets egna rättegångskostnader liksom sådana kostnader som handelsbolaget kan förpliktas att utge till motparten. Bolagsmännen har inte någon möjlighet att teckna rättsskyddsförsäkring som täcker kostnader i dylika tvister.

Ålleberg Invest bestred ändring och anförde följande. Tvisten rör inte handelsbolagets rätt. Handelsbolaget har likviderats och upphört med verksamheten; det saknas tillgångar i handelsbolaget. En ny process mellan Ålleberg Invest och handelsbolaget är utesluten då handelsbolaget saknar tillgångar. Det torde inte heller vara relevant för bolagsmännen att regressvis kräva betalt från sitt handelsbolag som saknar tillgångar. Vidare saknas det anledning att ifrågasätta att frågan blir rättvist prövad även för det upplösta handelsbolaget.

K.O. och Å.N. medgav bifall till överklagandet.

HovR:n (hovrättsråden Berg och Similä samt tf hovrättsassessorn Middelman, referent) anförde i beslut d 18 okt 1995: Av 2 kap 36 § och 44 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag framgår att handelsbolag är upplöst när bolagsskifte ägt rum samt att skifte som inte skett i skriftlig form är ogiltigt. I förevarande fall har annat inte framkommit än att bolagsskifte, enligt lag, inte har förrättats. Handelsbolaget kan därför inte anses vara upplöst och kan således i och för sig vara part i rättegång.

Enligt 14 kap 9 § RB får den, som visar sannolika skäl för att saken rör hans rätt, deltaga i en rättegång som intervenient. Om tredje man träffas av rättskraften av ett avgörande av målet i sak måste saken anses röra hans rätt. Av litteraturen (se Ekelöf, Rättegång II, 7 uppl s 194-195 och Ekelöf, Om interventionsgrunden s 143-144) framgår att saken inte anses röra tredje mans rätt i fall då rättskraftens utsträckning till tredje man sammanhänger med att ena parten har civilrättslig dispositionsrätt över tredje mannens rättsställning. HD har i rättsfallet NJA 1985 s 466 lämnat en ansökan av en komplementär i ett kommanditbolag att få inträda som intervenient på kommanditbolagets sida i rättegång angående fordran mot bolaget utan bifall. HD uttalade bl a: "De civilrättsliga reglerna rörande handelsbolag och kommanditbolag innebär ... att bolaget kan genom sin ställföreträdare rättshandla med utomstående och förfoga över enskilda bolagsmäns rättsställning genom att ådraga dem förpliktelser. I rättegång mellan bolaget och en utomstående, t ex en bolagets borgenär, motsvaras detta av behörighet att med återverkningar på bolagsmännens rätt vidta dispositiva processhandlingar, t ex göra medgivanden eller erkännanden, och att träffa förlikning med motparten." Vidare anförde HD: "Det synes svårt att med detta förena en rätt för enskild bolagsman till ... intervention med ställning av part ... Enbart den omständigheten att enskild bolagsman blir bunden av domen i mål mellan bolaget och dess borgenär bör med hänsyn härtill i princip inte anses utgöra sådan grund för intervention som avses i 14 kap 9 § RB. Uteslutas kan dock inte att i vissa fall bolagsmannen av särskilda skäl ändå bör tillerkännas rätt till intervention."

Av handlingarna i TR:ns akt framgår att skriftligt avtal om leasing träffades mellan handelsbolaget och Solana Leasing AB samt att handelsbolagets bolagsmän K.O. och Å.N. tecknade borgen för hyresmannens - handelsbolagets - förpliktelser enligt avtalet såsom för egen skuld. Vidare framgår att Ålleberg Invest AB, som övertagit Solana Leasing AB:s fordringsanspråk enligt leasingavtalet, i målet vid TR:n för talan mot K.O. och Å.N. i deras egenskap av borgensmän.

Såsom ställföreträdare för handelsbolaget kan K.O. och Å.N., oavsett att talan riktas mot dem såsom borgensmän för handelsbolagets förpliktelser enligt avtalet, träffa för handelsbolaget bindande avtal och i rättegången vidta dispositiva rättshandlingar som får återverkningar på bolagets rätt. Att, såsom handelsbolaget anfört, det blir bundet av domen eller att domen har bevisverkan kan vid detta förhållande inte anses utgöra tillräcklig grund för intervention. Inte heller i övrigt har åberopats någon omständighet som utgör grund för intervention. Överklagandet kan därför inte vinna bifall.

HovR:n lämnar överklagandet utan bifall.

HD

Handelsbolaget (ombud advokaten R.H.) överklagade och yrkade bifall till sin ansökan om inhibition.

Ålleberg Invest samt K.O. och Å.N. medgav bifall till ansökningen.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

HD (JustR:n Knutsson, Lind, referent, Lars Å Beckman, Danelius och Nilsson) fattade följande slutliga beslut: Skäl: Av handlingarna framgår att handelsbolaget saknar tillgångar. På anmälan av bolagsmännen har i handelsregistret registrerats att bolaget upphört med sin verksamhet. Handelsbolaget får därmed anses upplöst. (Jfr Nial, Om handelsbolag och enkla bolag, 3 uppl s 251f)

Ett upplöst handelsbolag kan vara part i rättegång endast om det framkommer någon ny tillgång för bolaget eller om det annars uppkommer behov av en likvidationsåtgärd (jfr 2 kap 45 § lagen om handelsbolag och enkla bolag).

Handelsbolaget hade en rättsskyddsförsäkring. Försäkringsgivaren har beslutat, att den försäkringen får utnyttjas i det aktuella målet under förutsättning att handelsbolaget intervenerar i målet. En förutsättning för att handelsbolaget skulle få intervenera utan hinder av att det är upplöst är emellertid att bolaget har fått en ny tillgång. Så är inte fallet, eftersom en fordran på grund av försäkringen inte föreligger för närvarande utan skulle kunna uppkomma först som en följd av att handelsbolaget tilläts intervenera och då enbart gälla täckning av de genom interventionen uppkomna kostnaderna.

Ansökningen om intervention skall på grund av det anförda avslås.

Domslut

HD:s avgörande. HD lämnar överklagandet utan bifall.

HD:s beslut meddelades d 26 mars 1997 (mål nr Ö 4581/95).