NJA 1985 s. 466

Ansökan av en komplementär i kommanditbolag att få inträda som intervenient på bolagets sida i rättegång angående fordran mot bolaget har lämnats utan bifall.

TR:n

T.H. Bygg, Hadrys Byggnadsfirma kommanditbolag yrkade i ansökan om betalningsföreläggande hos Trelleborgs TR att C.A. skulle betala drygt 5 000 kr i anledning av en entreprenad. C.A. bestred och gjorde gällande motfordran då arbetet var behäftat med brister. Sedan målet hänskjutits till rättegång och C.A. inkommit med genstämning ingick parterna förlikning. Förlikningen omfattade dock ej C.A:s rätt till skadestånd på grund av ett av honom åberopat fel. TR:n avskrev målet i de återkallade delar som omfattades av förlikningen. C.A. preciserade sedan yrkandet rörande felet till 68 000 kr och yrkade dessutom i tilläggsstämning ersättning för ytterligare fel med 20 000 kr.

Vid TR:n yrkade T.H. i sin egenskap av komplementär i kommanditbolaget att få inträda som intervenient på bolagets sida i rättegången.

Domskäl

TR:n (rådmannen Trulsson) anförde i beslut d 25 aug 1983: Enär något förhållande av beskaffenhet att föranleda rätt för T.H. att intervenera i rättegången ej föreligger, lämnar TR:n hans ansökan härom utan bifall (jfr SvJT 1967 rfs 39, Ekelöf, Rättegång II, 5 uppl s 182 och Rättegång III, 4 uppl s 113 f samt Ekelöf, Den självständiga interventionen).

T.H. anförde besvär i HovR:n över Skåne och Blekinge och yrkade att han skulle tillåtas att inträda som intervenient i målet.

HovR:n (hovrättslagmannen Elliot, hovrättsråden Cronsioe, referent, och Berg samt adj led Norrman) fastställde i beslut d 27 jan 1984 TR:ns beslut.

T.H. anförde besvär med samma yrkande som i HovR:n.

C.A. förklarade att skäl att bevilja T.H. rätt att inträda som intervenient inte syntes föreligga.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Malmström Öhman, hemställde i betänkande, att HD måtte fastställa HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Fredlund, Brundin, Sven Nyman, Bengtsson och Bergqvist, referent) fattade följande slutliga beslut:

Skäl. I handelsbolag svarar bolagsmännen solidariskt för bolagets förpliktelser medan i kommanditbolag sådant ansvar bärs av komplementärerna. Ansvaret är på det sättet primärt att en bolagsborgenär kan vända sig direkt mot den ansvarige för att av honom utkräva en fordran på bolaget. Har borgenären emellertid i rättegång mot bolaget fått dom på betalningsskyldighet, får domen i enlighet med en allmän uppfattning inom doktrinen anses bindande, om än inte verkställbar, i förhållande till bolagsmännen. Om borgenären väcker talan mot en bolagsman för att utverka en exekutionstitel mot denne, innebär det sagda att bolagsmannen i princip inte kan resa invändningar med avseende på rättsförhållandet mellan borgenären och bolaget. Däremot är han oförhindrad att till bestridande av betalningsskyldighet åberopa omständigheter som rör hans eget förhållande till borgenären. Han kan t ex göra gällande en egen motfordran till kvittning eller invända att han på en eller annan grund inte är ansvarig för bolagets förpliktelse.

De civilrättsliga reglerna rörande handels bolag och kommanditbolag innebär sålunda att bolaget kan genom sin ställföreträdare rättshandla med utomstående och förfoga över enskilda bolags mäns rättsställning genom att ådraga dem förpliktelser. I rättegång mellan bolaget och en utomstående, t ex en bolagets borgenär, motsvaras detta av behörighet att med återverkningar på bolagsmännens rätt vidta dispositiva processhandlingar, t ex göra medgivanden eller erkännanden, och att träffa förlikning med motparten. Det synes svårt att med detta förena en rätt för enskild bolagsman till sådan intervention med ställning av part (självständig intervention) som T.H:s ansökan torde avse och som enligt 14 kap 11 § 2 st RB kan komma i fråga när en dom får rättskraftsverkan mot tredje man. Enbart den omständigheten att enskild bolagsman blir bunden av domen i mål mellan bolaget och dess borgenär bör med hänsyn härtill i princip inte anses utgöra sådan grund för intervention som avses i 14 kap 9 § RB. Uteslutas kan dock inte att i vissa fall bolagsmannen av särskilda skäl ändå bör tillerkännas rätt till intervention.

I förevarande mål kan emellertid T.H., som för övrigt själv är firmatecknare och i den egenskapen synes kunna förfoga över processföringen för bolagets räkning, inte anses ha åberopat sådana skäl. Inte heller i övrigt har förebragts någon omständighet som utgör grund för intervention.

Domslut

HD:s avgörande. HD fastställer det slut vartill HovR:n kommit.