NJA 1998 s. 320

En polismyndighet ansökte i HD om resning till förmån för en bilägare som ålagts betalningsansvar för felparkering enligt en lokal trafikföreskrift. Som grund för ansökningen anfördes att föreskriften upphört att gälla vid tiden för parkeringen. HD har utan föregående kommunikation med bilägaren beviljat resning och undanröjt betalningsansvaret.

En parkeringsanmärkning utfärdades d 28 maj 1997 för P.S. på grund av att hennes bil varit parkerad i strid med en lokal trafikföreskrift, som meddelats av Sollentuna trafiknämnd d 13 sept 1983. Sedan P.S. bestritt parkeringsanmärkningen beslöt Polismyndigheten i Stockholms län, Norrortspolisen, d 25 juni 1997 att inte undanröja betalningsansvaret enligt anmärkningen. P.S. överklagade till Sollentuna TR, som i beslut d 13 okt 1997 undanröjde betalningsansvaret. Detta beslut överklagades av polismyndigheten till Svea HovR, som i beslut d 18 nov 1997, med upphävande av TR:ns beslut, fastställde polismyndighetens beslut att inte undanröja betalningsansvaret.

Härefter ansökte polismyndigheten i HD om resning till förmån för P.S. under åberopande av att den lokala trafikföreskriften hade upphört att gälla då parkeringsanmärkningen meddelades.

Ärendet avgjordes efter föredragning och utan föregående kommunikation med P.S..

HD (JustR:n Magnusson, Svensson och Westlander) fattade följande beslut: Det är utrett att den lokala trafikföreskriften upphörde att gälla d 2 maj 1996. HD beviljar därför resning i målet och ändrar på det sättet HovR:ns beslut att den betalningsskyldighet som ålagts P.S. genom parkeringsanmärkningen undanröjs.

HD:s beslut meddelades d 3 juni 1998 (mål nr Ö 4984/97).